[Thang 1-2018] Ky 1+2 (Min) - page 3

ĐINH TIẾN DŨNG
ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Chào thân ái,
Đinh Tiến Dũng
Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2017
THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Nhân dịp nămmới 2018 và đón XuânMậu Tuất, thay mặt Ban Cán sựĐảng, Lãnh đạo
Bộ Tài chính, tôi trân trọng gửi tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động ngành Tài chính những tình cảm và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.
Năm 2017, toàn ngành Tài chính đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức,
phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ tài chính - ngân sách, bước đầu đã thực
hiện có hiệu quả Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ
trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài
chính quốc gia an toàn, bền vững; Thu ngân sách nhà nước vượt dự toán được giao,
chi ngân sách nhà nước được điều hành chặt chẽ, bội chi ngân sách nhà nước trong
phạm vi dự toán do Quốc hội quyết định, nợ công được điều hành trong giới hạn cho
phép và được cơ cấu lại theo hướng bền vững, đảm bảo an toàn nền tài chính quốc gia;
các lĩnh vực quản lý khác của ngành như dự trữ nhà nước, quản lý tài sản công, tài
chính doanh nghiệp, thị trường tài chính và dịch vụ tài chính, công tác thanh tra, kiểm
tra tài chính… đều đạt được những kết quả tích cực. Những kết quả trên đã góp phần
tích cực cùng các Bộ, ngành, địa phương trong việc hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu
kinh tế - xã hội năm 2017 được Quốc hội giao.
Bước sang năm 2018, năm bản lề của kế hoạch tài chính - ngân sách 5 năm 2016-
2020, tôi tin tưởng với truyền thống đoàn kết, nhất trí, toàn thể cán bộ, công chức và
người lao động ngành Tài chính sẽ tiếp tục phát huy tinh thần lao động cần cù, sáng
tạo; đồng sức, đồng lòng; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; thi đua hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.
Chúc các đồng chí và gia đình sức khoẻ, hạnh phúc và thành công!
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...96
Powered by FlippingBook