[Thang 1-2018] Ky 1+2 (Min) - page 8

10
đồng); Số tiền đã thu nộp NSNN 14,6 nghìn tỷ đồng.
Thứ sáu, tích cực tham gia các hoạt động hợp tác tài
chính khu vực và quốc tế.
Thưc hiện cắt giảm thuế theo lô trinh; chủ động
phối hợp với các bộ, ngành thực hi n các giải pháp
tăng cường thu hút đ u tư trực tiếp nước ngoài.
Năm 2017, đã đàm phán ký kết 32 hi p định vay
ODA và ưu đãi với tổng giá trị khoảng 2,98 tỷ USD.
Đánh giá chung, năm 2017 toàn ngành Tài chính
đã chủ động đề xuất, tập trung phấn đấu thực hi n
đầy đu và đồng bộ các giải pháp tài chính - NSNN
theo nghi quyêt cua Quốc hội, Chính phủ va chi
đạo cua Thu tương Chinh phu nhằm thưc hiện muc
tiêu tăng trưởng kinh tê, điều hành thu, chi ngân
sach quyêt liệt, chu đông; giữ bội chi NSNN va nơ
công trong ph m vi Quốc hội cho ph p. Tuy nhiên,
vân còn nhiều khó khăn, thach thưc, tac đông bât
lơi đên việc thưc hiện nhiệm vu tai chinh - NSNN
năm 2017; công tác quản lý thu NSNN một số địa
bàn, lĩnh vực chưa quyết li t; nợ đọng thuế c khả
năng thu lớn; giải ngân vốn đ u tư phát triển chậm;
chi sai quy định, vượt tiêu chu n, định mức còn xảy
ra một số đơn vị; cơ cấu, cổ ph n h a DNNN và
thoái vốn đ u tư còn chậm so với yêu c u đề ra.
Những giải pháp cho năm 2018 nhằm hỗ trợ
phát triển sản xuất - kinh doanh, tiêp tục ôn định
kinh tế vĩ mô
Căn cứ Kế ho ch phát triển kinh tế - xã hội (KT-
XH) và dự toán NSNN năm 2018 đã được Quốc hội
thông qua, bam sat chu đê năm 2018 cua Chinh phu:
“Ky cương, liêm chinh, hanh đông, sang tạo, hiệu
qua”, Bộ Tài chính xác định mục tiêu, nhiệm vu tài
chính - NSNN năm 2018 là:
Tiêp tục tâp trung thưc hiên
Nghị quyêt sô 07/-NQ/TW ngay 18/11/2016 cua Bô Chinh
trị vê chu trương, giải phap cơ câu lai NSNN va nơ công
theo hướng an toan, bên vững; cac nghị quyêt cua Quôc hôi
vê kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm, kế hoạch tài chính
5 năm quốc gia va kế hoạch đầu tư công trung hạn giai
đoạn 2016-2020; Nghị quyêt cua Chinh phu vê nhiêm vụ,
giải phap chu yêu thưc hiên kê hoach phat triên KT-XH
va dư toan NSNN năm 2018. Ưu tiên cac nhiêm vụ quôc
phòng, an ninh, an sinh xã hôi; đây manh cải cach khu vưc
sư nghiêp công, tinh giản biên chê; tăng cương cải cach thủ
t c hành chính (TTHC). Quản lý, sử dụng triêt đê tiêt kiêm,
hiêu quả nguồn lưc NSNN, song song với huy đông tôi đa
cac nguồn lưc tai chinh khac đê thúc đây phat triên KT-XH.
Nhi m vụ chủ yếu về NSNN năm 2018 gồm: Dự
toán thu cân đối NSNN là 1.319,2 nghìn tỷ đồng; dự
toán chi NSNN là 1.523,2 nghìn tỷ đồng; dự toán bội
chi NSNN là 204 nghìn tỷ đồng (3,7% GDP), trong
Bô Tai chinh đã chủ động nghiên cứu, xây dựng
các chính sách, t o khung pháp lý đê tăng cương tư
chu cho các đơn vi sự nghi p công lập, giảm d n
bao cấp của NSNN; ban hanh cac văn ban hương
dân vê chê đô thu, nôp, quan ly sử dung môt sô loại
phi, lệ phi. Cac bô, nganh, đia phương đang tiêp tuc
triển khai các nhi m vụ được giao; săp xêp, tô chưc
lại cac đơn vi sư nghiệp công lâp, găn vơi lô trinh
điêu chinh gia dich vu công.
Thứ tư, tăng cường qu n l th trường, giá c , kiểm
soát lạm phát.
Bô Tai chinh đa phối hợp chặt chẽ với các bộ,
ngành chưc năng liên quan trong quản lý, điều hành
gia ca các m t hàng quan trọng, thiết yếu, giá dịch
vụ công theo cơ chế thị trường c sự quản lý của nhà
nước. Đông thơi, tăng cường kiểm tra, thanh tra vi c
chấp hành pháp luật về giá; giám sát ch t ch ho t
động đăng ký, kê khai giá của doanh nghi p (DN),
qua đó đa có tac đông tich cưc đên gia ca thi trương;
chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2017 tăng 3,53%,
lạm phat cơ ban binh quân tăng 1,41% so năm 2016.
Thứ năm, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra tài
chính - ngân sách.
Nganh Tai chinh đã thực hi n 99,2 nghìn cuộc
thanh tra, kiểm tra; thực hi n kiểm tra hồ sơ khai
thuế t i trụ s cơ quan thuế g n 899,8 nghìn hồ sơ;
kiến nghị x lý về tài chính trên 55,47 nghìn tỷ đồng;
trong đ kiến nghị x lý tài chính trên 18,4 nghìn
tỷ đồng (bao gồm: Kiến nghị thu nộp ngân sách
nhà nước trên 16,8 nghìn tỷ đồng (trong đ : thanh
tra, kiểm tra chống chuyển giá đã kiến nghị truy
thu trên 587 tỷ đồng); Giảm trừ dự toán kinh phí,
giảm trừ cấp phát kinh phí trên 72 tỷ đồng; Giảm
trừ thanh quyết toán, không thanh toán kinh phí
trên 92,8 tỷ đồng; X lý tài chính khác trên 1,4 nghìn
tỷ đồng); X ph t vi ph m hành chính trên 3,7 tỷ
đồng; Điều chỉnh giảm lỗ qua thanh tra, kiểm tra
trên 33,3 nghìn tỷ đồng (trong đ : giảm lỗ qua thanh
tra, kiểm tra chống chuyển giá là trên 4,7 nghìn tỷ
Nhiệm v chủ yếu về NSNN
năm 2018 gồm: Dự toán thu
cân đối NSNN là 1.319,2 nghìn tỷ
đồng; dự toán chi NSNN là 1.523,2 nghìn tỷ
đồng; dự toán bội chi NSNN là 204 nghìn tỷ
đồng (3,7% GDP), trong đó: bội chi NSTW
3,5%GDP (195 nghìn tỷ đồng); bội chi NSĐP
0,2% GDP (9 nghìn tỷ đồng).
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...96
Powered by FlippingBook