[Thang 1-2018] Ky 1+2 (Min) - page 9

Xuân Mậu Tuất
11
TÀI CHÍNH -
Tháng 01/2018
đ : bội chi NSTW 3,5% GDP (195 nghìn tỷ đồng);
bội chi NSĐP 0,2% GDP (9 nghìn tỷ đồng).
Để hoàn thành tốt nhi m vụ tài chính - NSNN
năm 2018, Bộ Tài chính đã đề ra 9 nh m giải pháp
cho năm 2018, đồng thời trong quá trình thực hi n,
Bộ s bám sát tình hình thực tế để điều chỉnh bổ sung
những giải pháp điều hành phù hợp để đ t được kết
quả cao nhất, đáp ứng yêu c u về tài chính - NSNN,
an toàn nợ công, đảm bảo an ninh tài chính quốc gia.
Các nh m giải pháp cho năm 2018 tập trung vào
các nội dung sau:
Một là,
điêu hanh chính sách tài kh a thân trong;
phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền t nh m hỗ trợ
phát triển sản xuất - kinh doanh, tiêp tuc ôn đinh
kinh tế vĩ mô, kiểm soát l m phát, thuc đẩy tăng
trưởng kinh tê; Bam sat Nghi quyêt sô 07-NQ/TW
cua Bô Chinh tri va chương trinh hanh đông cua
Chinh phu triên khai Nghi quyêt sô 07-NQ/TW vê
chu trương, giai phap cơ câu lại NSNN va nơ công
theo hương an toan, bên vưng, tiêp tuc nghiên cưu
sửa đôi, bô sung chinh sach phap luât vê thuê theo
hương cơ câu lại nguôn, đam bao tinh trung lâp cua
thuê, tăng cương vai tro chu đạo cua ngân sách trung
ương; Tăng cường công tác thu, tạo sư chuyên biên
rõ nét trong việc quan ly thu, nhât la khu vưc kinh tê
phi chinh thưc, mở rông cơ sở thuê, quản lý ch t ch
giá tính thuế; chông thât thu, chông buôn lâu, gian
lân thương mại, trôn thuê; giam ty lệ nơ đong thuê
xuông dươi 5% tông thu NSNN; phân đâu tăng thu
ngân sách 3% so với dự toán Quốc hội giao.
Bên c nh đ , tổ chức điều hành dự toán chi NSNN
tích cực, chủ động, ch t ch , tiêt kiệm, đung dư
toan đươc giao va kha năng thu NSNN; Giữ bội chi
NSNN trong ph m vi Quốc hội đã quyết định (3,7%
GDP); phấn đấu tăng thu, tiết ki m chi để giảm bội
chi NSNN; Phân đâu đên cuôi năm 2018, dư nơ công
khoang 63,9% GDP, nơ Chinh phu khoang 52,5%
GDP, nơ nươc ngoai cua quôc gia khoang 47,6%...
Hai là,
đẩy m nh cải cách TTHC, hiện đại hóa
trong lĩnh vực tài chính, trọng tâm là lĩnh vực thuế,
hải quan, KBNN, g p ph n tiêp tuc cải thi n môi
trường kinh doanh, phát triển DN, nâng cao sức
c nh tranh cua nên kinh tê.
Ba là,
tăng cương quan ly tai chinh doanh nghiệp,
đẩy mạnh tai câu truc, cô phần hóa DNNN theo tinh
thần nghi quyêt Trung ương 5 (khóa XII). Tập trung
triển khai sắp xếp DNNN giai đo n 2016-2020; đẩy
mạnh cô phần hóa và thoái vốn nhà nước t i DN
không thuộc di n nhà nước không cần nắm giữ cổ
ph n ho c không cần nắm giữ cổ ph n chi phôi;
hoan thanh muc tiêu, nhiệm vu đê ra.
Bôn là,
đ y m nh đổi mới cơ chế tài chính đơn
vị sự nghi p công lâp, giá dịch vụ công theo tinh
thần Nghi quyêt hôi nghi Trung ương 6 (khóa XII).
Tập trung hoàn thi n, ban hành các danh mục sự
nghi p công s dụng NSNN; quy ho ch m ng lưới
đơn vị sự nghi p công lập; xây dựng định mức
kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các dịch vụ sự
nghi p công lập do nhà nước quản lý; từng bước
chuyển phương thức hỗ trợ trực tiếp của nhà nước
sang cơ chế đ t hàng.
Năm la,
tô chưc phô biên, quan triệt việc thi hanh
Luât cho cac cơ quan, tô chưc, đơn vi; ban hanh quyêt
đinh phân câp thẩm quyên quyêt đinh trong việc
quan ly, sử dung tai san công thuôc phạm vi quan ly.
Sau la,
tiếp tục hoàn thi n h thống pháp luật về
quản lý giá; thưc hiện quan ly theo cơ chế thị trường
c sự quản lý của nhà nước đối với các m t hàng
quan trọng, nhà nước còn định giá, bình ổn giá. Đ y
m nh triển khai các giải pháp phát triển đồng bộ
thị trường tài chính, TTCK, bảo hiểm; phát triển và
nâng cao chất lượng thi trương dich vu tai chinh...
Bảy là,
siêt chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính trong
xây dưng phap luât, thưc thi công vu; đẩy mạnh
săp xêp tô chưc bô may, giam đầu môi, tranh chông
chéo chưc năng, nhiệm vu; kiện toan đôi ngũ can bô
theo hương tinh gon, liêm chinh, thông suôt, hiệu
lưc hiệu qua; đ y m nh thực hành tiết ki m, chống
lãng phí; kiểm tra, kiểm soát ch t ch vi c chi tiêu,
đảm bảo đúng chính sách, chế độ quy định; thực
hi n nghiêm các kết luận thanh tra, kiểm toán.
Tam là,
chủ động hội nhập tài chính quốc tế; tích
cực tham gia các ho t động hợp tác tài chính khu
vực, quốc tế; tiếp tục thực hi n lộ trình cắt giảm thuế
trong khuôn khổ các Hi p định thương m i tự do
(FTA) đã ký kết.
Chin là,
theo d i ch t ch tình hình biến động giá
cả, thị trường; x lý nghiêm các hành vi vi ph m,
gây biến động giá bất thường. Chu đông điều hành
ngân sách, đảm bảo nguồn chi trả lương, các chính
sách an sinh xã hội và các nhi m vụ chính trị quan
trọng trong dịp Tết Mậu Tuất 2018.
Vi c triển khai nhi m vụ tài chính - NSNN năm
2018 di n ra trong bối cảnh nền kinh tế - xã hội đất
nước tiếp tục c những chuyển biến tích cực, song
c ng còn nhiều kh khăn. Bộ Tài chính tin tư ng với
sự chỉ đ o của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ,
sự phối hợp ch t ch của các bộ, ngành, địa phương
và với quyết tâm cao của cán bộ, công chức toàn
Ngành, ngành Tài chính nhất định s hoàn thành
xuất sắc, toàn di n nhi m vụ mà Đảng, Nhà nước
và Chính phủ giao.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...96
Powered by FlippingBook