[Thang 1-2018] Ky 1+2 (Min) - page 96

98
trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.
Các đơn vị lựa chọn hình thức giao
dịch điện tử sẽ hoàn toàn chủ
động về thời gian nộp hồ sơ.
BHXH Việt Nam đã triển khai
Cổng Thông tin điện tử phiên bản
nâng cấp nhằm đáp ứng yêu cầu
của Chính phủ trong việc mở rộng
việc thực hiện các giao dịch điện
tử và cung cấp thông tin về BHXH,
BHYT. Cổng Thông tin điện tử đáp
ứng được yêu cầu là điểm truy cập
duy nhất của BHXH Việt Nam trên
môi trường internet, cung cấp đầy
đủ thông tin hoạt động, chủ trương,
chính sách pháp luật về BHXH,
BHYT; tiếp nhận các yêu cầu giao
dịch, khai thác thông tin, dữ liệu về
BHXH, BHYT của tổ chức, cá nhân...
BHXH Việt Nam cũng triển khai
hàng loạt các hệ thống thông tin,
cơ sở dữ liệu của Ngành như: Hệ
thống giao dịch BHXH điện tử; Hệ
thống thông tin giám định BHYT;
Hệ thống cấp số định danh và quản
lý BHYT hộ gia đình; Hệ thống thu,
sổ, thẻ, hệ thống tài chính kế toán;
Hệ thống quản lý chi trả, xét duyệt
các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.
Trên cơ sở những kết quả đã đạt
được, ngành BHXH tiếp tục đẩy
mạnh cải cáchTTHC, ứng dụng hiệu
quả Hệ thống thông tin giám định
BHYT vào công tác giámđịnh thanh
toán chi phí khám chữa bệnh BHYT,
bảo đảm liên thông giữa các cơ sở y
tế với cơ quan BHXH, qua đó, từng
bước hiện đại hóa hệ thống thông
tin quản lý, tiến tới thực hiện dịch vụ
công trực tuyếnmức độ 4 trong lĩnh
vực thu BHXH, BHYT.
M.Hiền
Tập trung rà soát, cắt giảm
các thủ t c hành chính
Đẩy mạnh công tác cải cách thủ
tục hành chính (TTHC) theo đúng
yêu cầu của Chính phủ, BHXH Việt
Nam đã chỉ đạo các đơn vị có liên
quan xây dựng chương trình, kế
hoạch hành động thực hiện Nghị
quyết số 19-2017/NQ-CP của
Chính phủ về việc tiếp tục thực
hiện những nhiệm vụ, giải pháp
chủ yếu cải thiện môi trường kinh
doanh, nâng cao năng lực cạnh
tranh quốc gia và Nghị định số
166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016
quy định về giao dịch điện tử
trong lĩnh vực BHXH, BHYT, bảo
hiểm thất nghiệp (BHTN).
Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam
tiếp tục đẩy mạnh các dự án về
CNTT, cung cấp môi trường vận
hành hiện đại, an toàn, ổn định
cho các hoạt động ứng dụng CNTT,
phục vụ công tác quản lý, hiện đại
hóa hoạt động của Ngành, đáp
ứng yêu cầu nhiệm vụ và chỉ đạo
của Chính phủ tại Nghị quyết số
36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử.
Theo Phó Tổng Giám đốc BHXH
Việt Nam Phạm Lương Sơn, những
năm qua, toàn ngành BHXH đã có
nhiều nỗ lực trong cải cách TTHC và
ứng dụng CNTT trong quản lý các
hoạt động nghiệp vụ của Ngành với
mục tiêu phục vụ doanh nghiệp,
người lao động và nhân dân ngày
một tốt hơn. Ngành BHXH đã triển
khai hiệu quả 14 dịch vụ công trực
tuyến mức độ 3, 4. Nhiều dịch vụ
công có số lượng hồ sơ giao dịch
cao như: Điều chỉnh đóng BHXH,
BHYT, BHTN với hàng chục triệu
hồ sơ. Nhờ nỗ lực cải cách hành
chính của BHXH Việt Nam, từ đầu
năm 2017 đến nay, BHXH tiếp tục
cắt giảm thêm 4 TTHC, từ 32 thủ
tục xuống còn 28 thủ tục; rút ngắn
thời gian hoàn thành thủ tục kê khai
tham gia BHXH bắt buộc đối với
doanh nghiệp xuống còn 45 giờ.
Tạo thuận lợi
cho ngư i thamgia
BHXH Việt Nam đã ban hành
các kế hoạch, quy trình triển khai
thực hiện Nghị định 166/NĐ-CP
ngày 24/12/2016 của Chính phủ
quy định về giao dịch điện tử
Dấuấncải cáchhànhchính
củaBHXHViệt Nam
Năm 2017 ghi nhận những nỗ lực không ngừng
của ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) trong cải cách
hành chính, đẩy mạnh ứng d ng công nghệ thông
tin (CNTT)... nhằmph c v tốt nhất cho ngư i
dân, tổ chức, đơn v , góp phần tích cực vào nâng
cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trư ng
kinh doanh quốc gia trong bối cảnh hội nhập
quốc tế theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.
98
bảo hiểm xã hội Việt Nam - vì an sinh xã hội
1...,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95 96
Powered by FlippingBook