TCTC ky 1 thang 10-2016 - page 11

TÀI CHÍNH -
Tháng 10/2016
13
T
rải qua 20 năm hình thành và phát triển,
dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, sự
chỉ đạo trực tiếp của Bộ Tài chính và phối
hợp của các bộ ngành, với vai trò của cơ quan quản
lý trong việc xây dựng, phát triển, quản lý và giám
sát thị trường chứng khoán (TTCK), Ủy ban Chứng
khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nỗ lực thúc đẩy
TTCK Việt Nam không ngừng phát triển và hoàn
thiện, ngày càng trở thành kênh dẫn vốn trung và
dài hạn quan trọng cho nền kinh tế. TTCK phát
triển đã góp phần thúc đẩy tiến trình cổ phần hóa
(CPH) các doanh nghiệp nhà nước (DNNN), thực
hiện 2 trong 3 nội dung trụ cột của chương trình
tái cấu trúc là tái cấu trúc đầu tư công và tái cấu
trúc DNNN.
Thông qua việc đấu giá cổ phần trên TTCK,
Nhà nước đã thu về hàng chục nghìn tỷ đồng để
phục vụ tái đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất cũng
như nâng cao chất lượng sản phẩm của các DN và
đầu tư thêm nhiều dự án trọng điểm quốc gia, xây
dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho sự phát triển của
nền kinh tế.
Hoạt động của DNNN sau CPH niêm yết trên
TTCK đã từng bước nâng cao hiệu quả, tính công
khai, minh bạch được thực hiện ngày một tốt hơn;
sản xuất kinh doanh phát triển, doanh thu, lợi
nhuận sau thuế của phần lớn các DN đều tăng và
duy trì tốc độ tăng trưởng; tạo thêm nhiều công ăn
việc làm, thu hút thêm lao động.
Tình hình đấu giá cổ phần
qua thị trường chứng khoán
Để đẩy mạnh công tác CPH DNNN, ngày
16/11/2004, Chính phủ đã ban hành Nghị định
số 187/2004/NĐ-CP thay thế Nghị định 64/2002/
NĐ-CP về chuyển DNNN thành công ty cổ phần,
trong đó có nhiều cải tiến quan trọng, đặc biệt là
cách thức bán cổ phần. Theo đó, Nghị định quy
định DN CPH có giá trị cổ phần bán ra từ 10 tỷ
đồng trở lên phải tổ chức bán đấu giá qua Trung
tâm giao dịch chứng khoán (TTGDCK); việc định
giá DN do công ty tư vấn thực hiện; các DN CPH
phải công bố thông tin... Đây là một bước tiến mới
trong tư duy tổ chức thực hiện CPH DNNN, là
bước đổi mới cơ bản, xóa bỏ tình trạng CPH khép
kín trong giai đoạn trước đó.
Thực hiện chủ trương đấu giá CPH trên TTCK,
Bộ Tài chính, UBCKNN đã khẩn trương chuẩn bị
các điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật cũng như xây
dựng các quy chế, quy trình thực hiện việc đấu giá
CPH qua TTCK nhằm đáp ứng yêu cầu CPH trong
giai đoạn mới, với việc CPH hàng loạt DN quy mô
lớn, có giá trị DN lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Phiên đấu giá bán cổ phần đầu tiên qua TTCK
theo Nghị định 187/2004/NĐ-CP được tổ chức vào
ngày 17/2/2005 của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
(Vinamilk). Sự kiện này diễn ra ngay sau khi quy
trình hướng dẫn bán đấu giá cổ phần tại TTCK của
UBCKNN được ban hành theo Quyết định 01/2005/
QĐ-UBCK ngày 4/1/2005.
VAI TRÒ CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁNTRONG
THÚC ĐẨY CỔ PHẦNHÓA DOANHNGHIỆPNHÀNƯỚC
TS. VŨ BẰNG -
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Trong tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thị trường chứng khoán đóng vai trò quan
trọng gắn kết công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước với việc huy động vốn từ công chúng
đầu tư, đấu giá cổ phần và niêm yết, giao dịch trên các sở giao dịch chứng khoán. Thị trường
chứng khoán không chỉ giúp doanh nghiệp dễ dàng huy động vốn mà còn góp phần thúc đẩy
nhanh việc sắp xếp khu vực doanh nghiệp nhà nước theo tiến trình cải cách nền kinh tế.
Từ khóa: Thị trường chứng khoán, nhà đầu tư, doanh nghiệp nhà nước, cổ phần hóa.
HÌNH 1: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN
QUA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN GIAI ĐOẠN 2005-2015
Nguồn: Tác giả tổng hợp
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...90
Powered by FlippingBook