TCTC ky 1 thang 10-2016 - page 3

5
CHỦ ĐỀ
quyền phê duyệt phương án CPH, trong đó có 06 Tổng công ty.
Bên cạnh đó, việc thoái vốn nhà nước cũng được tiến hành song
song. Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước thực hiện thoái vốn đầu
tư vào 05 lĩnh vực nhạy cảm (bất động sản, chứng khoán, tài chính
- ngân hàng, bảo hiểmvà quỹ đầu tư). Trong giai đoạn 2011- 2015,
các đơn vị đã thoái được 11.036 tỷ đồng, thu về 10.742 tỷ đồng.
Trong 6 tháng đầu năm 2016, các đơn vị đã thoái được 2.086 tỷ
đồng, thu 3 về 4.168 tỷ đồng.
Nỗ lực CPH và thoái vốn nhà nước tại DN đã đem lại những kết
quả nhất định. Hiệu quả hoạt động, sức cạnh tranh của DNNN từng
bước được cải thiện, tình trạng đầu tư dàn trải, ngoài ngành kinh
doanh chính từng bước được khắc phục. Tuy nhiên, nhìn chung quá
trình CPH và thoái vốn nhà nước tại DN vẫn còn chậm và chưa đạt
mục tiêu đề ra.
Để thúc đẩy quá trình CPH, thoái vốn nhà nước tại DN trong
điều kiện nền kinh tế tiếp tục hội nhập sâu vào kinh tế khu vực và
thế giới, cần nhiều giải pháp đồng bộ, triệt để. Với mong muốn
cung cấp cho bạn đọc bức tranh tổng quan về các vấn đề trên, Tạp
chí Tài chính kỳ I tháng 10/2016 thực hiện chủ đề: “Thực trạng CPH,
thoái vốn tại các DNNN”.
TẠP CHÍ TÀI CHÍNH
Các biện pháp cải cách doanh nghiệp nhà nước (DNNN) ở Việt
Nam (trước đây gọi là sắp xếp, đổi mới và từ năm 2012 có tên gọi
mới là tái cơ cấu DNNN) đã được triển khai trong gần 30 năm qua.
Trong đó, cổ phần hoá (CPH) được coi là hướng đi chính, có ý nghĩa
chi phối đối với quá trình cải cách DNNN.
Để nâng cao hiệu quả của quá trình CPH nhằm đạt được mục
tiêu sắp xếp lại khu vực DNNN, nâng cao hiệu quả các DN sau CPH,
ngày 17/7/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số
929/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu DNNN, trọng tâm là
tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 – 2015”.
Chính phủ đã ban hành các chính sách liên quan đến CPH và
thoái vốn nhà nước như: hỗ trợ lao động dôi dư; phát triển thị
trường chứng khoán; chính sách bán cổ phần cho nhà đầu tư nước
ngoài; chính sách đối với nhà đầu tư chiến lược; chính sách ưu đãi
bán cổ phần cho người lao động… Các chính sách này đã giúp
nhiềuDNNN, đặc biệt là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước
lên kế hoạch và thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa và thoái vốn đầu tư
ngoài ngành.
Trong giai đoạn 2011 – 2015, cả nước đã sắp xếp được 558 DN,
trong đó CPH được 478 DN và sắp xếp theo các hình thức khác 80 DN.
Lũy kế 06 tháng đầu năm 2016 cũng đã có 39 DN được cấp có thẩm
THỰCTRẠNGCỔPHẦNHÓA,THOÁI VỐNNHÀNƯỚC
TẠI CÁCDOANHNGHIỆP
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...90
Powered by FlippingBook