TCTC ky 1 thang 11-2016 - page 5

TÀI CHÍNH -
Tháng 11/2016
7
chủ trương phòng chống tham nhũng của Đảng
và Nhà nước đang được triển khai rất quyết liệt
trong giai đoạn hiện nay.
Thứ tư,
các nội dung được sửa đổi và bổ sung
về kế toán nhà nước đã tạo hành lang pháp lý
cơ bản cho việc hoàn thiện công tác kế toán nhà
nước. Đặc biệt, các quy định về báo cáo tài chính
nhà nước là một trong những điểm nhấn quan
trọng của Luật. Trên cơ sở đó, khung pháp lý về
kế toán nhà nước có tiền đề để hoàn thiện căn
bản theo hướng phù hợp với thông lệ kế toán các
nước, góp phần tăng cường minh bạch tài chính
công trong tiến trình hội nhập quốc tế.
Thứ năm,
vấn đề hành nghề kế toán được đề
cập khá rõ ràng và có nhiều điểm mới trong Luật.
Đây chính là tiền đề để tiếp tục ban hành, hoàn
thiện các quy định về quản lý hành nghề kế toán,
tạo điều kiện cho sự phát triển thị trường dịch vụ
kế toán theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ,
sẵn sàng tham gia, liên thông với thị trường dịch
vụ kế toán của các nước thuộc Cộng đồng kinh
tế ASEAN và các nước trên thế giới.
Thuận lợi và khó khăn khi triển khai
Luật Kế toán năm 2015 được đánh giá là sẽ có
tác động sâu, rộng đến đời sống kinh tế - xã hội
của đất nước. Luật được ban hành và triển khai
vào thực tiễn trong bối cảnh các điều kiện kinh
tế - xã hội, môi trường nghề nghiệp về kế toán –
kiểm toán có những thuận lợi nhất định:
- Khung pháp lý về kế toán Việt Nam trong
thời gian qua đã có những cải cách nhất định theo
hướng ngày càng phù hợp với thông lệ kế toán các
nước. Những vấn đề mới được đặt ra trong Luật ít
nhiều cũng đã được truyền tải đến cộng đồng các
nhà quản lý, các DN và người làm kế toán. Do vậy,
về góc độ nhận thức, chắc chắn tinh thần và các
quy định mới trong Luật sẽ nhanh chóng tiếp cận
với các chủ thể có liên quan.
- Nhận thức về tầm quan trọng và sự cần thiết
phải đổi mới hệ thống kế toán nói chung ở Việt
Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế là khá rõ
đối với các nhà quản lý, các nhà đầu tư và cộng
đồng người làm kế toán. Do vậy, các chủ thể liên
quan sẽ sẵn sàng tiếp nhận và triển khai những
điểm mới được Luật Kế toán 2015 đề cập. Có thể
nói, cộng đồng DN và người làm kế toán rất “hào
hứng” với những vấn đề mới được đặt ra trong
Luật, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng,
nâng tầm nghề nghiệp kế toán ở Việt Nam.
- Các vấn đề thực tế phát sinh trong hoạt động
kinh tế - xã hội giai đoạn hiện nay rất phong phú,
đa dạng và điển hình của một nền kinh tế vận
hành theo cơ chế thị trường. Các quy định mới
được đặt ra đã trực tiếp góp phần giải quyết thỏa
đáng những hạn chế trước đây, tháo gỡ những
“nút thắt” cố hữu trong hệ thống kế toán, chất
lượng thông tin tài chính của các DN.
- Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế nhiều
năm qua, kéo theo tư tưởng hội nhập về kế toán,
kiểm toán được hình thành và chín muồi trong
giai đoạn hiện nay. Nhiều vấn đề kế toán trong
thực tiễn đã đi trước một bước trong tiến trình
hội nhập như: Hoạt động đào tạo về kế toán theo
thông lệ quốc tế; các hiệp hội kế toán công chứng
hoạt hoạt động thành công, phát triển hội viên
đông đảo tại Việt Nam; công tác kế toán ở các
DN Việt Nam quy mô lớn, DN có vốn đầu tư
nước ngoài đã từng bước tiếp cận thông lệ kế
toán các nước... Đây chính là tiền đề thuận lợi
để triển khai Luật Kế toán thành công trong thời
gian tới.
Bên cạng những khía cạnh thuận lợi trên, việc
triển khai Luật Kế toán cũng sẽ gặp những khó
khăn, cụ thể như:
- Luật Kế toán được xây dựng trên tinh thần
đổi mới quyết liệt theo hướng tiệm cận với thông
lệ quốc tế về kế toán. Tuy nhiên, trong khuôn
khổ pháp lý chung về quản trị DN; chính sách
thuế, tài chính, đầu tư... của Việt Nam đang
trong quá trình đổi mới dẫn đến tính đồng bộ
trong hệ thống văn bản pháp quy về quản lý kinh
tế tài chính chưa cao. Đây là một rào cản lớn dẫn
đến sự thiếu nhất quán trong áp dụng các quy
định. Một thực tế ở Việt Nam là khi các quy định
pháp lý thiếu đồng bộ, các chủ thể kinh tế có
khuynh hướng áp dụng các quy định chuyên
ngành (thuế, tài chính...) thay vì áp dụng các quy
định kế toán nói chung.
- Nhận thức về tính cấp thiết phải đổi mới
khung pháp lý về kế toán từ góc độ các nhà quản
lý, các đơn vị và cộng đồng người làm kế toán là
rất rõ ràng. Tuy nhiên, sự chuẩn bị để tiếp nhận,
triển khai các quy định mới về kế toán trong Luật
còn khá hạn chế. Từ nhận thức về những vấn đề
mới như: giá trị hợp lý; nguyên tắc coi trọng hơn
Luật Kế toán năm 2015 được coi như bước
ngoặt quan trọng để cải cách căn bản hệ thống
kế toán Việt Nam cho phù hợp với các nguyên
tắc cơ bản của nền kinh tế thị trường và tiệm
cận với các thông lệ tốt, phổ biến về kế toán
trên thế giới.
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...82
Powered by FlippingBook