5.1. So ky 1 thang 12 - page 11

TÀI CHÍNH -
Tháng 12/2016
13
Tuy vậy, để thực hiện theo quy định trên, các bộ,
cơ quan quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực cần
ban hành kịp thời các hướng dẫn để làm cơ sở triển
khai thực hiện như:
- Công bố giá chưa tính đủ chi phí theo lộ trình
quy định tại Nghị định 16/2015/NĐ-CP đối với các
sản phẩm dịch vụ công nằm trong danh mục dịch
vụ công sử dụng kinh phí NSNN, được Nhà nước
đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ, làm căn cứ để xác
định mức hỗ trợ từ NSNN đối với phần chi phí chưa
kết cấu trong giá.
- Ban hành các quy định thực hiện thống nhất
phương thức đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ cung
cấp dịch vụ công đối với sản phẩm dịch vụ công
nằm trong danh mục dịch vụ công sử dụng kinh
phí NSNN. Cụ thể như: Cơ quan đặt hàng, cơ quan
giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công, phương thức
đặt hàng, phương thức giao nhiệm vụ cung cấp
dịch vụ công; tiêu chí để xác định số lượng, chất
lượng dịch vụ công thực hiện đặt hàng, giao nhiệm
vụ; tiêu chí thực hiện nghiệm thu sản phẩm dịch
vụ công, phương thức thanh toán khi thực hiện đặt
hàng, giao nhiệm vụ...
(ii) Theo quy định của Luật Phí và lệ phí năm
2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, nhiều danh
mục dịch vụ công trước đây theo Pháp lệnh phí và
lệ phí được quy định nằm trong danh mục thu phí,
lệ phí sẽ chuyển ra khỏi danh mục phí và lệ phí và
thực hiện theo cơ chế giá. Khi chuyển sang thực
hiện theo cơ chế giá, về nguyên tắc giá các dịch vụ
này sẽ được tính đầy đủ chi phí cần thiết cho việc
cung cấp dịch vụ, trong đó bao gồm cả các khoản
thuế phải nộp theo quy định của pháp luật. Đây
là một bước chuyển biến cơ bản, tạo điều kiện cho
các đơn vị cung cấp dịch vụ công có thể tự chủ đầy
đủ theo quy định tại Nghị định 16/2015/NĐ-CP, tuy
nhiên, khi thực hiện chuyển từ danh mục thu phí, lệ
phí sang thực hiện theo cơ chế giá cần lưu ý:
- Đối với các danh mục dịch vụ mà Nhà nước
không định giá thì thực hiện tính giá theo cơ chế
thị trường và cạnh tranh giữa các đơn vị cùng cung
cấp dịch vụ.
- Đối với các danh mục dịch vụ nằm trong danh
mục dịch vụ công sử dụng kinh phí NSNN, việc
tính giá cần thực hiện theo quy định tại Thông tư
25/2014/TT-BTC (ngày 17/02/2014) của Bộ Tài chính
quy định phương pháp tính giá chung đối với hàng
hóa, dịch vụ. Từ đó, xác định phần chi phí chưa kết
cấu trong giá làm cơ sở để xác định mức kinh phí
hỗ trợ từ NSNN.
Thứ tư,
tạo điều kiện cho các đơn vị sự nghiệp có
căn cứ thực hiện đúng các quy định pháp luật trong
giai đoạn chuyển đổi giữa cơ chế quản lý cũ sang
thực hiện theo cơ chế mới. Theo đó, trong khi chờ
các cơ quan quản lý nhà nước ban hành các văn bản
hướng dẫn triển khai thực hiện đồng bộ cơ chế mới
quy định tại Nghị định 16/2015/NĐ-CP, các đơn vị
sự nghiệp công lập tiếp tục thực hiện theo các quy
định tại Nghị định 43/2016/NĐ-CP cho đến khi có
văn bản hướng dẫn thay thế.
Thực tế cho thấy, việc nâng cao quyền tự chủ
của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định mới
sẽ tạo động lực và thúc đẩy sự phát triển của việc
cung cấp sản phẩm dịch vụ công, thỏa mãn nhu cầu
của dân cư, thúc đẩy sự phát triển của các đơn vị
cung cấp dịch vụ công lên một trình độ cao hơn. Để
đạt được điều này, các cơ quan quản lý nhà nước,
đặc biệt là các cơ quan quản lý trực tiếp các đơn
vị sự nghiệp công cần khẩn trương đánh giá, phân
loại, xây dựng phương án chuyển đổi các đơn vị sự
nghiệp công lập sang thực hiện cơ chế tự chủ theo
Nghị định 16/2015/NĐ-CP phù hợp với thực tế hoạt
động của từng đơn vị sự nghiệp; Cần xác định việc
triển khai Nghị định 16/2015/NĐ-CP là cơ hội để tái
cơ cấu, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập
theo hướng năng động và hiệu quả; cũng là dịp để
thay đổi lại phương thức hỗ trợ, tái cơ cấu hỗ trợ từ
NSNN đối với đơn vị sự nghiệp công lập, chuyển từ
hỗ trợ bình quân, cào bằng sang gắn với yêu cầu và
kết quả sử dụng NSNN.
Tài liệu tham khảo:
1. Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ
chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;
2. Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 ban hành kế hoạch triển khai
thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy
định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;
3. Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015.
Tiền thuế là của dân,
do dân đóng góp
để phục vụ lợi ích của nhân dân
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...86
Powered by FlippingBook