5.1. So ky 1 thang 12 - page 8

10
QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH TẠI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
Những đổi mới cơ bản về cơ chế
tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày 14/02/2015, Chính phủ ban hành Nghị định
số 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn
vị sự nghiệp công lập. So với cơ chế cũ, quy định
mới đã có nhiều đột phá về cơ chế cung cấp dịch vụ
công và cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp cung
cấp dịch vụ công so. Cụ thể như:
- Phân biệt rõ danh mục dịch vụ sự nghiệp công
On February 14th 2015, the Government
circulated Decree No16/2015/NĐ-CP
regulating autonomy mechanism for state
owned non-business agencies. Evidence shows
autonomy improvement for state owned non-
business units has been right and relevant to
real-life needs, effective implementation of this
policy will create drive and motivate provision
for state owned goods and services as well as
better satisfaction for real community needs
and promote the development of state owned
non-business units to a new level.
Keywords: Public non-business units, public
services, state property
TRIỂNKHAI CƠ CHẾ TỰ CHỦ CỦA ĐƠNVỊ
SỰNGHIỆP CÔNG LẬP THEOQUY ĐỊNHMỚI
PGS.,TS. NGUYỄN TRƯỜNG GIANG –
Bộ Tài chính
Ngày 14/02/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của
đơn vị sự nghiệp công lập. Thực tế cho thấy, việc nâng cao quyền tự chủ của đơn vị sự nghiệp công
lập theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP là một chủ trương đúng đắn, phù hợp với yêu cầu thực tế. Thực
hiện tốt chính sách này sẽ tạo động lực và thúc đẩy sự phát triển của việc cung cấp sản phẩm dịch
vụ công, thỏa mãn tốt hơn nhu cầu của dân cư, thúc đẩy sự phát triển của các đơn vị cung cấp dịch
vụ công lên một trình độ cao hơn.
Từ khóa: Doanh nghiệp, sự nghiệp công lập, dịch vụ công, ngân sách nhà nước
Ngày nhận bài: 2/11/2016
Ngày chuyển phản biện: 4/11/2016
Ngày nhận phản biện: 24/11/2016
Ngày chấp nhận đăng: 25/11/2016
sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước (NSNN) và
danh mục dịch vụ công không sử dụng kinh phí
NSNN. Quy định này đã giới hạn khuôn khổ, phạm
vi những loại hình dịch vụ công thiết yếu, những
loại dịch vụ công cần có sự hỗ trợ từ NSNN; đối với
những loại dịch vụ công không thiết yếu NSNN sẽ
không hỗ trợ.
- Đã ban hành lộ trình tiếp cận việc tính giá cung
cấp dịch vụ công theo nguyên tắc thị trường. Điều
này tạo điều kiện cho các đơn vị sự nghiệp công lập
được tự chủ thực sự trong việc tính toán các chi phí
đầu vào, đầu ra theo cơ chế hoạt động của doanh
nghiệp và có giải pháp thu hồi chi phí để tái đầu tư
cung cấp dịch vụ công, đảm bảo đời sống cho người
lao động. Đồng thời, việc thực hiện quy định này sẽ
tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng hướng tới
nâng cao chất lượng, giảm chi phí giữa các đơn vị
cung cấp dịch vụ công do Nhà nước thành lập và
các đơn vị cung cấp dịch vụ công thuộc thành phần
kinh tế ngoài nhà nước.
- Tạo điều kiện để từng bước chuyển việc hỗ trợ
các đối tượng chính sách trong sử dụng dịch vụ
công thông qua Nhà nước bù giá cho các đơn vị
cung cấp dịch vụ công lập, sang Nhà nước hỗ trợ
trực tiếp cho đối tượng thụ hưởng dịch vụ công.
Chính sách này nhằm khắc phục việc NSNN hỗ trợ
bình quân, dàn trải qua giá chưa tính đủ chi phí cho
tất cả các đối tượng sử dụng dịch vụ công, sang hỗ
trợ đúng đối tượng chính sách cần được Nhà nước
hỗ trợ, tiết kiệm chi NSNN; đối tượng chính sách có
điều kiện để lựa chọn các dịch vụ công thiết yếu; các
đơn vị cung cấp dịch vụ công lập có điều kiện thu
đủ chi phí cung cấp dịch vụ để tái đầu tư phát triển.
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...86
Powered by FlippingBook