5.1. So ky 1 thang 12 - page 9

TÀI CHÍNH -
Tháng 12/2016
11
- Khuyến khích và yêu cầu các đơn vị sự nghiệp
công lập thay đổi phương thức hoạt động, đổi mới
tổ chức, chấp nhận cơ chế cạnh tranh bình đẳng với
các đơn vị cung cấp dịch vụ công ngoài công lập.
Việc làm này sẽ góp phần tạo điều kiện cho các đơn
vị công lập, ngoài công lập cùng phát triển, khuyến
khích thúc đẩy xã hội hóa trong cung cấp dịch vụ
công, giảm nhẹ gánh nặng cho NSNN.
- Nâng cao vai trò của cơ quan quản lý nhà nước
trong việc ban hành các tiêu chuẩn chất lượng, cơ
chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch
vụ sự nghiệp công.
Ngay sau khi Nghị định 16/2015/NĐ-CP được
ban hành, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số
695/2015/QĐ-TTg (ngày 21/5/2015) thông qua kế
hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/
NĐ-CP, trong đó yêu cầu trong quý III/2015 các bộ,
ngành, cơ quan liên quan soạn thảo trình Chính
phủ ban hành các quy định cụ thể hóa Nghị định
16/2015/NĐ-CP để thực thi ngay từ đầu năm 2016.
Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ: Giáo
dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội,
Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền
thông, Y tế, Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối
hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và các bộ, cơ quan
liên quan xây dựng và trình Chính phủ ban hành
Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định cơ chế tự chủ
của đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực;
Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các
bộ, cơ quan liên quan xây dựng và trình Chính phủ
ban hành Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn
vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh
tế và sự nghiệp khác.
Tình hình triển khai Nghị định 16/2015/NĐ-CP
và Quyết định 695/2015/QĐ-TTg
Năm 2016, Chính phủ đã ban hành các nghị định
như: Nghị định 54/2016/NĐ-CP (ngày 14/6/2016)
quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công
lập trong lĩnh vực khoa học công nghệ; Nghị định
141/2016/NĐ-CP (ngày 10/10/2016) quy định cơ chế
tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực
sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác…
Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành Quyết
định 171/2016/QĐ-TTg (ngày 27/01/2016) phê duyệt
quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học công nghệ
công lập đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;
Quyết định 208/2016/QĐ-TTg (ngày 3/2/2016) phê
duyệt quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp
công lập thuộc Bộ Giao thông Vận tải đến năm 2020,
định hướng đến năm 2030; một số quyết định về
quy hoạch các đơn vị cung cấp dịch vụ công thuộc
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội…
Hiện nay, các bộ, cơ quan Trung ương, UBND
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang
tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành
các tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát,
đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ sự nghiệp
công; hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công.
Với sự vào cuộc của Chính phủ, sự chỉ đạo quyết
liệt của Thủ tướng Chính phủ và sự quan tâm của
các bộ, ngành, Nghị định 16/2015/NĐ-CP đã từng
bước được triển khai vào cuộc sống. Tuy nhiên, so
với yêu cầu đặt ra của còn nhiều quy định vẫn chưa
có văn bản hướng dẫn. Nguyên nhân chủ yếu là do:
Một là,
mỗi ngành, lĩnh vực có những đặc thù
riêng và yêu cầu quản lý trong cung cấp dịch vụ
công khác nhau, nên không thể có một nghị định
điều chỉnh, bao quát toàn bộ các hoạt động cung
cấp dịch vụ công. Vì vậy, để có sự thống nhất về
mặt bằng chính sách, Nghị định 16/2015/NĐ-CP
ban hành những quy định khung làm căn cứ để xây
dựng, ban hành các quy định cụ thể phù hợp với
đặc thù hoạt động của các lĩnh vực chuyên ngành.
Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều bộ, ngành, cơ quan
còn nhận thức chưa đầy đủ các quy định, còn lúng
túng khi xây dựng các quy định để cụ thể hóa nội
dung tại Nghị định này.
Hai là,
hiện vẫn còn quan điểm chưa thống nhất
về danh mục dịch vụ công sử dụng NSNN. Cụ thể,
có ý kiến cho rằng, danh mục dịch vụ công sử dụng
NSNN là toàn bộ các dịch vụ công mà do các đơn
vị sự nghiệp công lập đang cung cấp hiện nay. Ở
đây cần hiểu đúng tinh thần của Nghị định 16/2015/
NĐ-CP là Nhà nước chỉ ban hành danh mục những
loại dịch vụ công sử dụng kinh phí NSNN, đó là
những loại dịch vụ công thiết yếu, chưa tính đủ chi
phí cung cấp dịch vụ, được Nhà nước xác định cần
có chính sách hỗ trợ thông qua chính sách giá trong
một thời gian nhất định. Do vậy, đối với những loại
dịch vụ công không nằm trong danh mục nêu trên
sẽ không được hưởng sự hỗ trợ từ NSNN và sẽ tính
giá theo cơ chế thị trường.
Ba là,
Nghị định 16/2015/NĐ-CP đưa ra lộ trình
tính đủ chi phí trong giá cung cấp dịch vụ công, theo
Các cơ quan quản lý Nhà nước, đặc biệt là cơ
quan quản lý trực tiếp đơn vị sự nghiệp công
cần khẩn trương đánh giá, phân loại, xây dựng
phương án chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp
công lập sang thực hiện cơ chế tự chủ theo
Nghị định 16/2015/NĐ-CP phù hợp với thực tế
hoạt động của từng đơn vị sự nghiệp.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...86
Powered by FlippingBook