TCTC ky 1 thang 12 - page 3

5
Tuy nhiên, theo đánh giá của các cơ quan quản lý nhà nước,
công tác đổi mới hệ thống tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập
còn chậm. Chi tiêu ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp
công lập còn lớn, nhiều đơn vị hoạt động kémhiệu quả gây lãng phí
ngân sách nhà nước. Việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính còn hình
thức, có phần thiếu minh bạch; thực hiện xã hội hoá lĩnh vực dịch
vụ sự nghiệp công còn chậm…
Vấn đề đổi mới tổ chức, hiệu quả hoạt động tại các đơn vị sự
nghiệp công lập được Đảng và Nhà nước ta xác định là hết sức cần
thiết, có ý nghĩa rất quan trọng. Trong đó, đổi mới cơ chế tài chính
được xác định làđiều kiện then chốt để các đơn vị sựnghiệpphấnđấu
tự chủmức độ caohơn, nâng cao chất lượngdịchvụ, giảmgánhnặng
cho ngân sách nhà nước.
Để độc giả hiểu rõ hơn về các vấn đề trên, Tạp chí Tài chính
số này thực hiện chủ đề: “Đổi mới cơ chế tài chính đối với đơn vị
sự nghiệp công lập”. Chủ đề đem đến cho độc giả những thông
tin chuyên sâu về chủ trương, chính sách quá trình đổi mới hoạt
động nói chung, vấn đề tự chủ tài chính nói riêng của các đơn vị
sự nghiệp công lập ở nước ta thời gian qua, đồng thời đề xuất
nhiều giải pháp để đổi mới cơ chế tài chính của các đơn vị sự
nghiệp công lập.
Tạp chí Tài chính
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, cả nước hiện có khoảng
58.000 đơn vị sự nghiệp công lập với khoảng 2,5 triệu biên chế (chưa
kể đến tổ chức, biên chế trong công an, quân đội và khu vực doanh
nghiệp nhà nước). Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban
hành nhiều chủ trương, chính sách, biện pháp đổi mới tổ chức, hoạt
động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
Cụ thể, có thể kể đến, Nghị định 10/2002/NĐ-CP về chế độ tài
chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu; Nghị định 43/2006/NĐ-
CPquy định quyền tự chủ, tự chịu tráchnhiệmvề thực hiệnnhiệmvụ,
tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công
lập; Nghị định 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự
nghiệp công lập; Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống
tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của
các đơn vị sự nghiệp công lập…
Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước,
các đơn vị sự nghiệp công lập đã đạt được những kết quả quan
trọng trong thực hiện cơ chế tự chủ nói chung, tự chủ tài chính
nói riêng. Hệ thống cung ứng dịch vụ sự nghiệp công đã hình
thành ở hầu hết các địa bàn, lĩnh vực trong phạm vi cả nước.
Các đơn vị sự nghiệp công lập giữ vai trò chủ đạo, vị trí then
chốt trong cung ứng dịch vụ sự nghiệp công và thực hiện chính
sách an sinh xã hội…
Chủ đề
Đổi mới cơ chế tài chính
đối với đơnvị sựnghiệp công lập
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...114
Powered by FlippingBook