TCTC ky 1 thang 12 - page 7

TÀI CHÍNH -
Tháng 12/2017
9
lương từ NSNN; iv) Tăng số lượng ĐVSNCL tự
chủ tài chính trên cơ sở thực hiện tính giá dịch vụ
sự nghiệp công.
Với các mục tiêu đặc ra, Nghị quyết 19-NQ/
TW đã đề ra 8 nhóm giải pháp cơ bản bao quát
các vấn đề nhằm đổi mới toàn diện, tái cơ cấu các
ĐVSNCL. Theo đó, cần đẩy mạnh công tác thông
tin, tuyên truyền nội dung đổi mới cơ chế quản
lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các
ĐVSNCL nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng
thuận trong việc thực hiện chủ trương của Đảng
và chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần
nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của
các ĐVSNCL, đẩy mạnh xã hội hoá dịch vụ sự
nghiệp công; Sắp xếp, tổ chức lại các ĐVSNCL;
Quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực; Đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp
công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hoá
dịch vụ sự nghiệp công; Nâng cao năng lực quản
trị của ĐVSNCL; Hoàn thiện cơ chế tài chính;
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước;
Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; phát huy
vai trò của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các
đoàn thể chính trị - xã hội.
Do đó, để đẩy mạnh đổi mới toàn diện, tái cơ
cấu các ĐVSNCL, trong thời gian tới cần:
Thứ nhất,
đẩy mạnh hoàn thiện thể chế chính
sách pháp luật về ĐVSNCL. Trong đó, cần tăng
cường hơn nữa quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm
cho các ĐVSNCL về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy,
biên chế và tài chính trên cơ sở giảm bớt các rào
cản quy định có liên quan (ví dụ quy định dành tối
thiểu 5% kinh phí từ nguồn thu hợp pháp của cơ
sở giáo dục đại học công lập để đầu tư phát triển
tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học công
nghệ (KHCN) tại Nghị định 99/2014/NĐ-CP, dành
tối thiểu 3% kinh phí từ nguồn thu học phí của
cơ sở giáo dục đại học công lập để cho sinh viên
và người học hoạt động NCKH...). Đồng thời, sớm
ban hành nghị định về cơ chế tự chủ trong một
số lĩnh vực như giáo dục và đào tạo, y tế...; sớm
ban hành các quy định hướng dẫn cụ thể hơn đối
với các nội dung quy định tại Nghị định 16/2015/
NĐ-CP để đảm bảo tính rõ ràng, minh bạch của
chính sách (như về sử dụng nguồn lực liên doanh
liên kết, góp vốn bằng tài sản, tự chủ về chế độ
làm việc của giảng viên, về giờ chuẩn và nghĩa vụ
giảng dạy, về sự khác biệt giữa Hội đồng trường
và Hội đồng quản lý...).
Thứ hai,
đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả các
giải pháp đã nêu tại Nghị quyết 19-NQ/TW. Trong
đó, tập trung sắp xếp, tổ chức lại các ĐVSNCL trên
cơ sở hoàn thiện các quy định của pháp luật về tiêu
chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp
nhất, giải thể các ĐVSNCL theo từng ngành, lĩnh
vực. Từ đó, góp phần cơ cấu lại các ĐVSNCL và cơ
cấu lại NSNN cho các ĐVSNCL.
Thứ ba,
đổi mới cơ chế phân bổ NSNN cho
ĐVSNCL trên cơ sở các ưu tiên và xác định rõ các
kết quả đầu ra; Đẩy mạnh chuyển đổi việc cấp
phát kinh phí NSNN sang hình thức đặt hàng, giao
nhiệm vụ.
Thứ tư,
đảm bảo tự chủ về nguồn thu và quản lý
nguồn thu của các ĐVSNCL. Theo đó, các ĐVSNCL
cần chủ động trong việc tìm kiếm, khai thác và phát
triển các hoạt động sự nghiệp nhằm tăng nguồn
thu sự nghiệp thông qua vận động các nguồn viện
trợ, tài trợ trong và ngoài nước, đẩy mạnh các hoạt
động tạo nguồn thu từ sự đóng góp trên cơ sở nâng
cao chất lượng dịch vụ, thực hiện cơ chế giá dịch
vụ, tăng cường liên kết, thúc đẩy hợp tác công tư
(PPP) và đẩy mạnh hợp tác quốc tế.
Thứ năm,
cần có chính sách khuyến khích, hỗ trợ
các ĐVSNCL chuyển đổi cơ chế hoạt động thông
qua tiếp cận vốn vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất để đầu
tư tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, ưu đãi
thuế TNDN...; đổi mới chính sách ưu đãi tín dụng
đối với học sinh, sinh viên cho phù hợp với cơ chế
tự chủ theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP khi thực
hiện chuyển từ cơ chế học phí sang giá dịch vụ.
Thứ sáu,
tăng cường tuyên truyền đổi mới cơ chế
hoạt động, cơ cấu lại các ĐVSNCL nhằm nâng cao
nhận thức, hiểu biết về cơ chế tự chủ và tăng cường
sự đồng thuận trong thực hiện cơ chế tự chủ.
Tài liệu tham khảo:
1. Nghị định 10/2002/nđ-cp về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự
nghiệp có thu;
2. Nghị định 43/2006/nđ-cp quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về
thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với ĐVSNCL;
3. Nghị định 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của ĐVSNCL;
4. Nghị quyết 19-nq/tw năm 2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và
quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của ĐVSNCL do ban
chấp hành trung ương ban hành;
5. Viện Chiến lược và Chính sách (2016), Giải pháp đẩy mạnh thực hiện cơ
chế tự chủ đối với các cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ Tài chính. Tài liệu
hội thảo Quảng Ngãi tháng 6/2016;
6. Viện Chiến lược và Chính sách (2015), Đổi mới cơ chế tự chủ đối với
ĐVSNCL, Tài liệu hội thảo năm 2015;
7. Bộ Tài chính, (2012), Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị định 43/2006/
NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu
trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính
đối với ĐVSNCL của Bộ Tài chính;
8. Báo cáo thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...114
Powered by FlippingBook