TCTC ky 1 thang 12 - page 9

TÀI CHÍNH -
Tháng 12/2017
11
30/9/2010 về việc ban hành định mức phân bổ dự
toán chi thường xuyên NSNN năm 2011. Ngoài ra,
Chính phủ đã ban hành Nghị định 10/2002/NĐ-CP
ngày 16/01/2002 về chế độ tài chính áp dụng cho đơn
vị sự nghiệp có thu; Nghị định 43/2006/NĐ-CP CP
ngày 25/4/2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách
nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên
chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;…
Việc quy định phân bổ ngân sách cho các đơn vị sự
nghiệp công lập theo các tiêu chí, định mức phân bổ
ngân sách đã tạo sự minh bạch, rõ ràng trong phân
bổ nguồn lực NSNN đối với lĩnh vực sự nghiệp nói
chung và các đơn vị sự nghiệp nói riêng. Hơn thế,
một trong những tiêu chí phân bổ nguồn lực NSNN
cho các đơn vị sự nghiệp công lập đã dựa vào kết quả
hoạt động của năm trước liền kề nên phần nào cho
thấy việc phân bổ NSNN cho các đơn vị sự nghiệp
công đã dần hướng tới kết quả, hiệu quả hoạt động
của đơn vị sự nghiệp.
Đặc biệt, trong giai đoạn từ 2017 đến 2020, việc
phân bổ NSNN cho các đơn vị sự nghiệp công
lập được thực hiện theo Nghị quyết 266/2016/
UBTVQH14 ngày 04/10/2016 về ban hành nguyên
tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường
xuyênNSNNnăm2017; Quyết định 46/2016/QĐ-TTg
ngày 19/10/2016 về việc banh hành định mức phân
bổ dự toán chi thường xuyên NSNN; Nghị định
16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 về cơ chế tự chủ
của đơn vị sự nghiệp công lập… Theo đó, đã có sự
đổi mới cơ cấu và phương thức phân bổ, đầu tư từ
NSNN cho các đơn vị sự nghiệp. Cụ thể:
Đối với dịch vụ công không sử dụng kinh phí NSNN:
Các đơn vị cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công
không nằm trong danh mục dịch vụ sự nghiệp công
sử dụng NSNN do Nhà nước quy định, phải tự cân
đối thu, chi; NSNN không hỗ trợ.
Đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí
NSNN:
Việc hỗ trợ từ NSNN gắn với số lượng, chất
lượng sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công được cung
cấp thông qua phương thức đấu thầu, đặt hàng,
giao nhiệm vụ cho các đơn vị. Đối với đơn vị được
Nhà nước giao cung cấp dịch vụ công theo giá, phí
chưa tính đủ chi phí sẽ được NSNN hỗ trợ phần chi
phí chưa kết cấu trong giá, phí dịch vụ sự nghiệp
công. NSNN chỉ đảm bảo kinh phí hoạt động thường
xuyên đối với đơn vị được Nhà nước giao dự toán
theo nhiệm vụ, trên cơ sở số lượng người làm việc
được cấp có thẩm quyền phê duyệt và định mức
phân bổ dự toán được cấp có thẩm quyền quyết định.
Đồng thời, Nhà nước sẽ hỗ trợ trực tiếp cho các đối
tượng chính sách (người có công, người nghèo...) sử
dụng dịch vụ sự nghiệp công, phù hợp với lộ trình
giá dịch vụ sự nghiệp công. Điều này cho thấy, đã có
sự tách bạch hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp
công với các chính sách xã hội và phù hợp với Nghị
quyết 40/NQ-CP ngày 09/8/2012 về Chương trình
hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo kết
luận số 37-TB/TW ngày 26/5/2012 của Bộ Chính trị về
đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp
công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch
vụ sự nghiệp công “Nhà nước bảo đảm thực hiện các
chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người có công, người
nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số để được tiếp cận
và hưởng thụ các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản thiết
yếu với chất lượng ngày càng cao hơn”. Theo đó, đã
thay đổi phương thức hỗ trợ từ NSNN cho các đối
tượng chính sách từ gián tiếp (hỗ trợ phần cho đối
tượng chính sách thông qua cấp kinh phí phần hỗ trợ
cho các đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công) sang
trực tiếp (hỗ trợ cho đối tượng chính sách trực tiếp
và các đối tượng chính sách sử dụng kinh phí NSNN
hỗ trợ để mua các dịch vụ sự nghiệp công. Theo đó,
sẽ từng bước thu hẹp đối tượng, phạm vi các đơn vị
sự nghiệp công lập được hỗ trợ chi thường xuyên từ
NSNN so với hiện nay; chỉ có dịch vụ sự nghiệp công
sử dụng NSNN mới được Nhà nước hỗ trợ kinh phí.
Có thể thấy, thời gian qua, thể chế cơ chế chính sách
đối với các đơn vị sự nghiệp công đã có nhiều thay đổi
cơ bản, đặc biệt là phương thức phân bổ, hỗ trợ từ
NSNN trong cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, từ cấp
phát kinh phí sang giao dự toán NSNN; trong một số
nội dung, lĩnh vực đã và đang từng bước chuyển từ
việc giao dự toán ngân sách cho các đơn vị cung cấp
dịch vụ sự nghiệp công lập sang thực hiện phương
thức đặt hàng, mua hàng dựa trên cơ sở hệ thống định
mức kinh tế - kỹ thuật và tiêu chí, tiêu chuẩn chất
lượng của từng loại hình dịch vụ; hoàn thiện chế độ
tiêu chuẩn định mức trong sử dụng tài sản công.
Việc thay đổi phương thức phân bổ, hỗ trợ từ
NSNN trong cung cấp dịch vụ công theo hướng
chuyển từ cấp phát kinh phí sang giao dự toán
NSNN đã tạo sự chủ động cho các cơ quan nhà nước.
Bên cạnh đó, nhằm nâng cao chất lượng cung cấp
dịch vụ công và tăng cường thực hiện xã hội hóa việc
cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, Thủ tướng Chính
phủ đã ban hành Quyết định 39/2008/QĐ-TTg ngày
14/3/2008 về quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm
vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN,
Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 về chính
sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động
trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể
thao, môi trường và Nghị định 59/2014/NĐ-CP ngày
16/6/2014 sửa đổi Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày
30/5/2008 về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...114
Powered by FlippingBook