So ky 1 thang 2 - page 7

TÀI CHÍNH -
Tháng 2/2017
9
bất định trong ngắn hạn càng thêm hạn chế; ngược
lại, những bất định, khó khăn trong ngắn hạn lại làm
chậm, thậm chí cạnh tranh nguồn lực với tiến trình
giải quyết những vấn đề dài hạn.
Những thuận lợi
Giá hàng hóa thế giới tăng, có lợi cho nông nghiệp và
khai khoáng.
Năm 2016, giá hàng hóa thế giới tiếp tục giảm với
giá dầu thô WTI ước giảm 11,5% so với năm 2015,
xuống mức bình quân cả năm là 43,07 USD/thùng.
Do đó, sản lượng dầu khai thác trong nước đã phải
cắt giảm 10%, ảnh hưởng đến tăng trưởng của ngành
khai khoáng (ước ở mức âm 3,6%). Giá xuất khẩu
nông sản, thực phẩm trong năm 2016 cũng giảm 5,8%,
cùng với thời tiết phức tạp, hạn hán kéo dài, đã ảnh
hưởng đến tăng trưởng của ngành nông nghiệp (ước
chỉ ở mức 0,05%).
Sang năm 2017, theo dự báo của Cơ quan năng
lượng Hoa Kỳ (EIA) giá dầu thô WTI sẽ tăng 17,6% so
với năm 2016, lênmức 50,66 USD/thùng (cao hơnmức
48,67 USD/thùng của năm 2015). Với mức giá trên,
ngành dầu khí có điều kiện tăng sản lượng khai thác
dầu thô và ngành khai khoáng sẽ tăng trưởng dương
trong năm 2017. Giá nông sản cũng được Ngân hàng
Thế giới dự báo sẽ tăng 1,4% trong năm 2017, giá tăng
sẽ giúp ngành nông nghiệp giảm bớt khó khăn.
Chính sách hướng nội của tổng thống Mỹ, ảnh hưởng
tích cực cho xuất khẩu và đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump có chủ
trương rút khỏi Hiệp ước đối tác xuyên Thái Bình
Dương (TPP) và gia tăng bảo hộ thương mại trong
năm 2017. Động thái này đã và sẽ có ảnh hưởng tiêu
cực đến xuất khẩu và đầu tư trực tiếp nước ngoài của
Việt Nam. Tuy nhiên, chủ trương hướng nội của ông
Donald Trump cũng có ảnh hưởng tích cực đến xuất
khẩu cũng như đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt
Nam. Cụ thể:
DỰBÁO KINHTẾ VIỆT NAMNĂM2017
TS. ĐẶNG NGỌC TÚ
Năm 2016, bối cảnh kinh tế thế giới có những diễn biến khó lường, kinh tế trong nước gặp nhiều
thách thức nhưng mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô đã đạt được. Tuy nhiên, những khó khăn trong
năm 2016 có thể sẽ tiếp tục diễn ra trong năm 2017, thậm chí với mức độ lớn hơn, đặt ra thách
thức lớn đối với điều hành chính sách kinh tế vĩ mô.
Từ khóa : Kinh tế vĩ mô, tăng trưởng, lạm phát, chính sách kinh tế
Ngày nhận bài: 5/1/2017
Ngày chuyển phản biện: 5/1/2017
Ngày nhận phản biện: 13/1/2017
Ngày chấp nhận đăng: 15/1/2017
In 2016, global economy has experienced
complicated changes, local economy has
confronted different challenges but the goal
of macroeconomic stability has been achieved.
However, the challenges in 2016 may happen
again in 2017 with more serious magnitude
causing big problems for the macroeconomic
policies.
Keyword: Macroeconomics, growth, inflation,
economic policy
Triển vọng kinh tế Việt Nam
Có thể nói, 2017 là năm quyết định đối với việc
thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội
giai đoạn 2016-2020. Chính vì vậy, Quốc hội, Chính
phủ đã quyết tâm phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng
6,7% trong năm 2017. Nếu như năm 2017 không đạt
mục tiêu tăng trưởng 6,7% thì việc thực hiện mục tiêu
tăng trưởng 6,5-6,7% của cả giai đoạn 2016-2020 sẽ rất
khó khăn.
Tuy nhiên, 2017 dự báo sẽ là năm môi trường kinh
tế thế giới có nhiều bất định hơn năm 2016, trong khi
kinh tế trong nước vẫn đang tồn tại những vấn đề có
tính cơ cấu dài hạn, chẳng hạn như vấn đề nợ xấu
ngân hàng, nợ công... Những vấn đề dài hạn khiến
tính linh hoạt của chính sách để đối phó với những
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...66
Powered by FlippingBook