TCTC (2018) ky 1 thang 2 (e-paper) - page 3

TÀI CHÍNH -
Tháng 02/2018
5
chủ đề hành động của năm 2017 là: “Tăng cường kỷ
cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát
triển nhanh và bền vững”.
Năm 2017, nhằm thực hiện tốt dự toán NSNN, Bộ
Tài chính đã chủ động xây dựng, trình Thủ tướng
Chính phủ: (i) Ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày
19/4/2017 về tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện
nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2017; (ii) Phương
an điêu hanh NSNN năm 2017 theo các kịch bản
tăng trưởng kinh tế và quy t liệt triển khai thực hiện
ngay từ đầu năm 2017.
Thu NSNN phụ thuộc vào rất nhiều y u tố như
tăng trư ng kinh t , giá dầu, xuất nhập khẩu, tình
hình lạm phát. Chỉ tiêu thu NSNN năm 2017 khá
cao so với dự toán năm 2016 đã khi n cho việc thực
hiện nhiệm vụ này gặp nhiều thử thách rất lớn. Theo
ước tính đ n 31/12/2017 của Bộ Tài chính, tổng thu
cân đối NSNN năm 2017 ước đạt hơn 1.283,2 nghìn
tỷ đồng, vượt về số tuyệt đối là 71 nghìn tỷ đồng
so với dự toán (tăng về tỷ lệ là khoảng 5,9% so dự
toán), tăng 43,7 nghìn tỷ đồng so báo cáo Quốc hội
đạt mức động viên 25,6% so GDP; trong đó, thu
phí đạt 21% GDP. Số vượt thu la của ngân sách địa
phương (NSĐP) (chủ y u là vươt thu tiên sư dung
đât). Tuy nhiên, do không bù trừ số vượt thu giữa
các địa phương, nên không kê tiên sư dung đât, xô
sô kiến thiết, vẫn còn một số đia phương hut thu
cân đôi NSĐP.
K t quả thu NSNN năm 2017 cho thấy, sự cố
gắng rất lớn của ngành Tài chính khi mà tình hình
thu NSNN 6 tháng đầu năm, chỉ bằng 46,5% dự
toán, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó
nguồn thu chính là thu nội địa ước đạt bằng 45,6%
dự toán năm 2017.
Tuy nhiên, với sự kh i sắc của kinh t 6 tháng
Tình hình thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017
Kinh t Việt Nam bước vào năm 2017 với những
thách thức lớn cả bên trong và bên ngoài. Mục tiêu
tăng trư ng kinh t 6,7% cho năm 2017 (để tạo đà
cho mục tiêu tăng trư ng cả giai đoạn 2016-2020 là
từ 6,7 – 7%) là khá cao, trong khi nền kinh t chưa
thực sự có những thay đổi mạnh và hệ quả của
những tồn tại bất ổn vĩ mô kinh t giai đoạn trước
chưa được giải quy t h t. Trước tình hình đó, ngay
từ đầu năm, Chính phủ đã ban hành Nghị quy t
số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 về những nhiệm vụ,
giải pháp chủ y u chỉ đạo điều hành thực hiện k
hoạch phát triển kinh t - xã hội và dự toán ngân
sách nhà nước (NSNN) năm 2017 (Nghị quy t 01),
Một sốvấnđề về
Thực hiệndựtoánngân sáchnhànước năm2018
PGS.,TS. Vũ Sỹ Cường
- Học viện Tài chính *
Bối cảnh kinh tế năm 2017 đã đặt ra cả thuận lợi và khó khăn cho việc thực hiện dự toán ngân
sách nhà nước. Vượt qua những khó khăn, tận dụng tốt những kết quả đạt được của năm 2017
đem lại những bài học tốt cho việc thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Bài viết đánh
giá khái quát về tình hình thu - chi ngân sách nhà nước năm 2017 và những phân tích nhận định
về việc thực hiện ngân sách nhà nước 2018.
Từ khóa: Kinh tế, tài chính, ngân sách nhà nước, dự toán ngân sách
The economic background of the year 2017 set
out both opportunities and challenges for the
implementation of the state budget. Settling
down the difficulties and taking opportunities
in 2017 resulted in valuable lessons to
implement state budgeting in 2018. The paper
assesses the receipts and spendings of the
state budget in 2017 and, therefore, analyzes
the state budgeting in 2018.
Keywords: Economics, finance, state budget, state
budgeting
Ngày nhận bài: 02/01/2018
Ngày hoàn thiện biên tập:18/01/2018
Ngày duyệt đăng: 22/01/2018
*Email:
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...70
Powered by FlippingBook