TCTC (2018) ky 1 thang 2 (e-paper) - page 4

6
ứng là 77% và 45,3% dự toán).
Do k t quả thu ngân sách tốt nên bội chi NSNN
thấp hơn so với dự toán. Bội chi NSNN thực hiện
năm 2017 ước khoảng 174,3 nghìn tỷ đồng, băng
3,48% GDP, thấp hơn dự toán là 3,5% GDP. Tóm
lại, về cơ bản việc thực hiện các nhiệm vụ chi NSNN
2017 là khá tích cực. Tuy nhiên, chi đầu tư đạt tỷ lệ
khá thấp so với dự toán cho thấy hoặc là việc lập
dự toán cho chi đầu tư v n c n chưa chính xác hoặc
là việc chấp hành chi đầu tư công theo Luật Đầu tư
công v n c n hạn ch .
Một số bài học từ tình hình thu, chi
ngân sách nhà nước năm 2017
Một là,
sự chỉ đạo điều hành kịp thời với những
thay đổi của tình hình kinh t đóng vai tr quan
trọng trong việc thực hiện dự toán NSNN. Bộ Tài
chính với việc ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày
19/4/2017 về tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện
nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2017 là lý do quan
trọng giải thích cho những thành công của năm tài
khóa 2017.
Hai là,
trong bối cảnh dự toán thu cao song không
có thay đổi về chính sách thu thì việc tăng cường
kiểm tra, giám sát trong quản lý thu thu , chống
thất thu thu ; tập trung xử lý các khoản nợ đọng
thu ; triển khai các biện pháp cưỡng ch nợ thu để
thu hồi nợ đọng và hạn ch phát sinh số nợ thu mới
cần đặc biệt được quan tâm.
Ba là,
cần điều chỉnh việc lập dự toán NSNN phù
hợp với những thay đổi dự ki n của tình hình kinh
t , nhất là bi n động về tăng trư ng GDP, ngoại
thương và giá cả.
Bốn là,
cần ti p tục thực hiện các biện pháp chủ
động và tích cực trong việc ti t kiệm chi tiêu từ
NSNN, phối hợp các bộ, ngành rà soát toàn bộ các
dự án đầu tư để có các biện pháp xử lý, loại bỏ các
dự án đầu tư kém hiệu quả. Việc xây dựng khuôn
khổ pháp lý cho quản lý và phân bổ chi đầu tư công
cuối năm cùng những nỗ lực chú trọng khai thac
nguôn thu; đây manh chống thất thu, chuyên gia,
buôn lâu, gian lân thương mai, trôn thuế; quyết
liêt xử lý nợ đong thu … đ n h t năm, ngành Tài
chính cơ bản đã hoàn thành tốt dự toán thu NSNN
năm 2017.
So sánh số liệu dự toán thu NSNN hàng năm
cho thấy, dự toán thu NSNN năm 2017 đã được kỳ
vọng khá cao so với thực trạng nền kinh t (dự toán
thu NSNN 2017 tăng gần 20% so với dự toán thu
NSNN năm 2016. Vì vậy, việc hoàn thành dự toán
thu NSNN 2017 (dù chỉ tăng hơn 5% so với dự toán)
cũng là thành công lớn. Hơn nữa, trong bối cảnh
lạm phát năm 2017 được duy trì mức thấp thì việc
hoàn thành dự toán thu NSNN 2017 là k t quả đáng
khích lệ vì lạm phát luôn là y u tố có ảnh hư ng
mạnh đ n tăng thu NSNN (hình 2).
Vê chi NSNN, việc áp dụng Luật NSNN 2017
với một số thay đổi so với Luật NSNN 2002, Bộ
Tài chính đã sớm có văn bản hướng d n các bộ,
nganh và địa phương tổ chức triển khai dự toán
chi NSNN năm 2017 tích cực, chủ động, ti t kiệm
triêt để các khoản chi ngay từ khâu phân bổ dự
toán và trong quá trình thực hiện, hạn ch tối
đa viêc đề nghị bổ sung kinh phí, ưng trươc dư
toan năm sau; thưc hiên điêu hanh, quản lý, sư
dung nguồn dự ph ng các cấp chăt chẽ. Bộ Tài
chính cũng đã thực hiện rà soát, trình cấp có thẩm
quyền bô sung, ban hành các chính sách, ch độ
chi phù hợp với thực tiễn; tăng cường kiểm soát
chi NSNN chặt ch , đúng ch độ.
Tinh đến 31/12/2017, các nhiệm vụ chi thương
xuyên đa cơ bản thực hiện xong theo dự toán, đap
ưng kip thơi, đây đu nhiêm vu chuyên môn cua cơ
quan, đơn vi sư dung ngân sach. Việc chấp hành chi
thường xuyên là khá sát với dự toán. Tuy nhiên, chi
đầu tư phát triển từ NSNN chỉ đat khoang 75,9% dư
toan và chi đầu tư từ vôn trái phi u chính phủ đat
khoang 23,5% dư toan (h t 31/12/2016 số liệu tương
Hình 1 : Tỷ lệ thực hiện thu ngân sách sovới dự toán (%)
năm 2006-2017
Nguồn: Tính toán từ số liệu Bộ Tài chính, năm 2016 là ước thực hiện lần 2, năm 2017 là số ước tính
Hình 2: Tốc độ tăng thu NSNN, tăng GDP
và giá hàng năm (2006-2017)
Nguồn: Tính toán của tác giả
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...70
Powered by FlippingBook