TCTC (2018) ky 1 thang 2 (e-paper) - page 70

72
Trang Số liệu kinh tế - tài chính
ĐĂNG KÝ DOANHNGHIỆP
TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 12 VÀ CẢ NĂM 2017
Thành lập mới
Số doanh
nghiệp hoàn
tất thủ tục
giải thể
Số doanh nghiệp
tạm ngừng kinh
doanh có thời hạn
Số doanh nghiệp
tạm ngừng hoạt
động không đăng ký
hoặc chờ giải thể
Số doanh
nghiệp
quay trở lại
hoạt động
Số DN thành
lập mới
Số vốn
đăng ký
Số lao động
đăng ký
Đơn vị tính
DN
tỷ đồng lao động
DN
DN
DN
DN
Tháng 12
10.814
164.092
96.306
1.299
1.602
2.031
1.245
Cả năm 2017
126.859 1.295.911 1.161.321
12.113
21.684
38.869
26.448
Nguồn: Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
THUHÚT ĐẦUTƯTRỰC TIẾPNƯỚC NGOÀI VÀOVIỆT NAM
TÌNH HÌNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI THÁNG 12 VÀ 12 THÁNG NĂM 2017
STT
Chỉ tiêu
Đơn vị tính Tháng 12 năm 2017
Dữ liệu theo lũy kế
12 tháng năm 2017
So cùng kỳ
1 Vốn thực hiện
triệu USD
1.500
17.500
110,80%
2 Vốn đăng ký
triệu USD
2.797,14
35.883,85
144,40%
2.1 Đăng ký cấp mới
triệu USD
1.478,45
21.275,89
142,30%
2.2 Đăng ký tăng thêm
triệu USD
421,19
8.416,84
149,20%
2.3 Góp vốn, mua cổ phần (Vốn thực hiện)
triệu USD
897,50
6.191,12
145,10%
3 Số dự án
3.1 Số dự án cấp mới
dự án
298
2.591
103,50%
3.2 Số dự án tăng vốn
lượt dự án
88
1.188
98,60%
3.3 Góp vốn, mua cổ phần (Số dự án)
lượt dự án
467
5.002
102,10%
4 Xuất khẩu
4.1 Xuất khẩu (kể cả dầu thô)
triệu USD
14.589
155.245
123%
4.2 Xuất khẩu (không kể dầu thô)
triệu USD
14.301
152.342
123%
5 Nhập khẩu
triệu USD
11.943
126.445
123,40%
Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch & Đầu tư)
Trang số liệu do Tạp chí Tài chính phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện
1.100
1.150
1.200
1.250
1.300
1.350
2017
3/2017
5/2017
7/2017
9/2017
11/2017
DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG THẾ GIỚI NĂM 2017
Nguồn: kitco.com
T
hị trường vàng th giới trong năm 2017 bi n
động tăng, giảm liên tục do chịu ảnh hư ng
trực ti p từ di n bi n của đồng USD cũng
như những bất ổn kinh t chính trị giữa các nước
trên th giới. Trong năm 2017, giá vàng cao nhất đạt
1.346.00 USD/ounce (ngày 8/9) và đạt mức thấp nhất
1.172.20 USD/ounce (ngày 6/1). Tính chung cả năm
2017, giá vàng giao ngay tại thị trường New York
tăng 13,45%.
1...,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69 70
Powered by FlippingBook