TCTC (2018) ky 1 thang 3 (e-paper) - page 5

6
Tư tưởng Tập Cận Bình về kinh tế và Chính sách kinh tế Abe: Những góc nhìn với kinh tế Việt Nam
xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới được đưa
vào Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc, trở thành
tư tưởng chỉ đạo đối với sự nghiệp cải cách, mở
cửa, xây dựng hiện đại hóa ở Trung Quốc. Để hoàn
thành mục tiêu trên, Trung Quốc phải hoàn thành
công cuộc công nghiệp hóa, xây dựng hệ thống kinh
tế hiện đại, chuyển đổi thành công phương thức
tăng trưởng và phát triển kinh tế từ chiều rộng sang
chiều sâu. Tiếp đó, Hội nghị Công tác kinh tế trung
ương Trung Quốc tháng 12/2017 đã lần đầu tiên đưa
ra khái niệm “Tư tưởng Tập Cận Bình về kinh tế xã
hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc thời đại mới”.
Tư tưởng Tập Cận Bình về kinh tế tập trung vào
chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế, nâng
cao chất lượng và hiệu quả phát triển.
Tư tưởng Tập Cận Bình
về kinh tế xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc
“Tư tưởng của Tập Cận Bình về kinh tế xã hội
chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc thời đại mới” là sự
“kết tinh lý luận” của 5 năm thực tiễn thúc đẩy
phát triển kinh tế Trung Quốc và là thành quả mới
nhất của kinh tế học chính trị Trung Quốc. Nội hàm
cơ bản của tư tưởng kinh tế tập trung theo hướng
chuyển đổi phương thức tăng trưởng, động lực phát
triển và tái cơ cấu nền kinh tế theo phương châm
“sáng tạo, hài hòa, màu xanh, mở cửa, cùng hưởng”,
trong đó tuyến chính là “cải cách trọng cung”. Hội
nghị công tác kinh tế Trung ương Trung Quốc diễn
ra vào tháng 12/2017 đã nêu chủ trương thể hiện rõ
hơn tư tưởng kinh tế qua 7 nội dung được gọi là “7
kiên trì”:
Thứ nhất,
kiên trì tăng cường sự lãnh đạo tập
trung thống nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc
đối với công tác kinh tế, đảm bảo nền kinh tế Trung
T
ư duy kinh tế Tập Cận Bình thể hiện ở
những chủ trương, luận thuyết về chuyển
đổi phương thức phát triển kinh tế, nâng cao
chất lượng và hiệu quả, tìm kiếm động lực mới cho
tăng trưởng và phát triển kinh tế Trung Quốc, trong
đó tuyến chính là cải cách cơ cấu trọng cung, hóa
giải các rủi ro thách thức, đưa Trung Quốc trở thành
cường quốc thế giới.
Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc (tháng
10/2017) đã xác lập Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ
nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới với
mục tiêu đến năm 2035 cơ bản hoàn thành hiện đại
hóa, trở thành cường quốc hiện đại hóa vào giữa
thế kỷ XXI. Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa
TưtưởngtẬP cẬNbÌNHVỀ KINHTẾ XÃHỘI
CHỦNGHĨA ĐẶC SẮC tRUNGqUỐC THỜI ĐẠI MỚI
TS. Nguyễn Xuân Cường, TS. Hà Thị Hồng Vân
- Viện Nghiên cứu Trung Quốc*
Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc (tháng 10/2017) đã xác lập Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ
nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới, với mục tiêu đến năm 2035 cơ bản hoàn thành hiện
đại hóa, trở thành cường quốc hiện đại hóa vào giữa thế kỷ XXI. Để đạt mục tiêu này, Trung Quốc
phải hoàn thành công cuộc công nghiệp hóa, xây dựng hệ thống kinh tế hiện đại, chuyển đổi
thành công phương thức tăng trưởng và phát triển kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu.
Từ khóa: Trung Quốc, Tư tưởng Tập Cận Bình, chủ nghĩa xã hội, thời đại mới, công nghiệp hóa
The 19th Party Congress of China (took place
in October 2017) declared the Xi Jinping
Thought on special socialism of China for a
new era with goals to complete modernization
by 2035 to become a superpower in the middle
of XXI century. To realize this dream, China
has to accomplish industrialization, build up
a modernized economic system and transform
the economic growth and development
mechanism from width to depth.
Keywords: Xi Jinping Thought, socialism, new era, China,
industrialization
Ngày nhận bài: 6/2/2018
Ngày hoàn thiện biên tập: 1/3/2018
Ngày duyệt đăng: 4/3/2018
*Email:
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...123
Powered by FlippingBook