TCTC (2018) so 4 ky 1 đầy đủ - page 2

TẠP CHÍ TÀI CHÍNH Kỳ 1 - Tháng 04/2018 (678)
Chủ đề: Chính sáchtài chínhvới doanh nghiệp khởi nghiệp ởViệt Nam
4 Hoàn thiện hệ thống pháp lý hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp
Nguyễn Văn Thịnh
9 Cơ chế, chính sách tài chính hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp
PGS., TS. Phạm Tiến Đạt
13 Ưu đãi thuế đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp: Những vấn đề đặt ra
PGS.,TS. Lê Xuân Trường
17 Chính sách thuế đối với hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam
PGS.,TS. Lý Phương Duyên
21 Huy động vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam
ThS. Hoàng Thị Hồng
25 Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp
Trịnh Đức Chiều
TRANG SỐ LIỆU KINH TẾ - TÀI CHÍNH
29
36 Giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi
của các nhà tài trợ nước ngoài
ThS. Vũ Hồng Phượng
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
39
39 Chinh sach phân bổ ngân sách nhà nước: Môt sô bai học rút ra từ năm 2017
ThS. Nguyên Minh Tân
43 Tác động của tỷ giá hối đoái đến cán cân thươngmại Việt Namhiện nay
Phan Thanh Thanh
47 Cải cách cơ chế để tăng tính chuyên nghiệp cho thị trường trái phiếu Việt Nam
ThS. Nguyễn Thanh Nhã
50 Tác động của quan tri doanh nghiêp lên hiêu suât doanh nghiêp
va tinh thanh khoan cua cô phiêu
Đào Thanh Bình, Lai Thi Hiên
54 Xác định giá trị tài sản thuần trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và vấn đề đặt ra
TS. Nguyễn Hồ Phi Hà
57 Thao t ng báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp niêm yết và giải pháp khắc phục
ThS. Đào Duy Hà
KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN
60 Phát triển thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán Việt Nam: Thực trạng và đề xuất
ThS. Đinh Thị Thùy Liên
Tổng Biên tập:
TS. Phạm Thu Phong
(024) 3933.0033
Phó Tổng Biên tập:
Đỗ Văn Hải
(024) 3933.0039
Hội đồng Biên tập:
GS., TS.
Nguyễn Công Nghiệp
GS., TSKH.
Trương Mộc Lâm
GS., TS.
Vũ Văn Hóa
GS., TS.
ĐINH văn sơn
GS., TS.
trần thọ đạt
GS., TS.
Phạm Quang Trung
PGS., TS.
Trần Hoàng Ngân
PGS., TS.
đinh văn nhã
PGS., TS.
Nguyễn trọng cơ
PGS., TS.
Nguyễn Thị Mùi
Tạp chí Tài chính
- Cơ quan thông tin lý luận
và nghiệp vụ của ngành Tài chính
Tạp chí khoa học,
chuyên về thông tin
lý luận và nghiệp vụ
kinh tế - tài chính
Hội nghị, hội thảo
chuyên đề tuyên truyền về
cơ chế, chính sách tài chính
H I NGH , H I TH O
Tạp chí tiếng Anh, công bố
các nghiên cứu khoa học
về kinh tế - tài chính trong
nước và quốc tế
Đặc san tuyên truyền,
phổ biến công tác Đảng
của Đảng bộ Bộ Tài chính
Đặc san phục vụ
công tác thông tin
đối ngoại của Bộ Tài chính
Tạp chí điện tử,
thông tin chuyên sâu
về kinh tế - tài chính
trong nước và quốc tế
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...109
Powered by FlippingBook