TCTC (2018) so 4 ky 1 đầy đủ - page 5

4
chính sách tài chính với doanh nghiệp khởi nghiệp ở việt nam
DN, một trong những hình thức hỗ trợ kinh doanh
trong hệ sinh thái khởi nghiệp được chính thức thừa
nhận và là tổ chức có chức năng hỗ trợ các DNNVV,
trong đó có các DN khởi nghiệp thông qua việc sử
dụng không gian ươm tạo để hỗ trợ các DN.
Hệ thống pháp luật về hỗ trợ khởi nghiệp này
bao gồm 02 loại hình: Các văn bản pháp luật chính
thức ở cấp độ luật và các văn bản hướng dẫn thi
hành; Các cơ chế, chính sách cụ thể (văn bản điều
hành: quyết định và đề án của Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ và chính quyền địa phương).
Quy định pháp luật
Các văn bản, quy định pháp luật về hỗ trợ
khuyến khích các DN khởi nghiệp mới được xây
dựng và ban hành trong một vài năm gần đây tại
Việt Nam. Các văn bản và quy định pháp luật này
thường đưa ra các định hướng hỗ trợ cả DNNVV
cũng như DN khởi nghiệp sáng tạo. Nếu một DN
khởi nghiệp đăng ký kinh doanh để được công
nhận là một DNNVV thì có thể thuộc đối tượng thụ
hưởng tất cả các hình thức hỗ trợ theo quy định của
luật và văn bản hướng dẫn. Các văn bản pháp luật
chính thức bao gồm:
Luật Hỗ trợ DNNVV (số 04/2017/QH14), được
Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa
XIV (tháng 6/2017) và có hiệu lực từ 01/01/2018.
Tại khoản 2 Điều 3 của Luật này đã định nghĩa
“DNNVV khởi nghiệp sáng tạo (đối tượng được hỗ
trợ theo Luật) là DN được thành lập để thực hiện
ý tưởng trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công
nghệ, mô hình kinh doanh mới và có khả năng tăng
trưởng nhanh”.
Các quy định về hỗ trợ đối với DNNVV khởi
Tổng quan về hệ thống pháp lý
hỗ trợ khởi nghiệp tại Việt Nam
Hệ thống pháp lý hỗ trợ các doanh nghiệp (DN)
khởi nghiệp được đề cập chính thức tại các văn bản
quy phạm pháp luật của Việt Nam từ năm 2016 và
vẫn đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện.
Trên thực tế, các quy định liên quan đến hỗ trợ DN
khởi nghiệp đã xuất hiện từ những năm đầu 2010,
khi Nghị định về trợ giúp phát triển doanh nghiệp
nhỏ và vừa (DNNVV) của Chính phủ (Nghị định số
56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009) được ban hành. Tại
Nghị định số 56/2009/NĐ-CP, mô hình vườn ươm
Hoànthiệnhệ thống pháp lý
hỗtrợdoanhnghiệp khởi nghiệp
Nguyễn Văn Thịnh
- Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương *
Nhiều nămtrở lại đây, vấn đề hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển đã và đang trở thànhmột ưu
tiên quan trọng ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Bài viết phân tích thực trạng các cơ chế hỗ trợ
doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Namhiện nay và đề xuấtmột số gợi ý chính sách nhằmhoàn thiện
hệ thống pháp lý hỗ trợ khu vực doanh nghiệp này phát triển. Với đặc điểmcủa các hoạt động hỗ trợ
nói chung và hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp nói riêng đã và đang triển khai tại Việt Nam, phạm
vi bài viết giới hạn đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo quymô nhỏ và vừa.
Từ khóa: Doanh nghiệp khởi nghiệp, kinh doanh, kinh tế, ngân sách nhà nước
Over the years, supporting startups has
become a top issue in many countries
including Vietnam. The paper analyzes the
situation of support mechanisms for businesse
start-up in Vietnam and suggests policy
recommendations to improve the legal system
that supports the development of the business
sector. With the characteristics of supporting
activities and start-up supporting activities
which have been implemented in Vietnam,
the article limits it research scope to SMEs
innovative startups.
Keywords: Startup, business, economics, state budget
Ngày nhận bài: 12/3/2018
Ngày hoàn thiện biên tập: 26/3/2018
Ngày duyệt đăng: 30/3/2018
*Email:
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...109
Powered by FlippingBook