TCTC (2018) so 4 ky 1 đầy đủ - page 7

6
chính sách tài chính với doanh nghiệp khởi nghiệp ở việt nam
nhóm biện pháp hỗ trợ DN khởi nghiệp sáng tạo.
Nhóm các hỗ trợ dành riêng cho DN khởi nghiệp
(05 biện pháp) gồm:
- Hỗ trợ tư vấn về sở hữu trí tuệ; khai thác và
phát triển tài sản trí tuệ.
- Hỗ trợ thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy
chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử nghiệm,
hoàn thiện sản phẩm mới, mô hình kinh doanh mới.
- Hỗ trợ về ứng dụng, chuyển giao công nghệ.
- Hỗ trợ về đào tạo, thông tin, xúc tiến thương
mại, thương mại hóa.
- Hỗ trợ sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo,
khu làm việc chung.
Nhóm các hỗ trợ chung cho các DNNVV, trong đó
có các DN khởi nghiệp đáp ứng điều kiện (3 nhóm):
- Hỗ trợ thông tin cho DNNVV.
- Hỗ trợ tư vấn cho DNNVV.
- Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV:
Hỗ trợ đào tạo khởi sự kinh doanh và quản trị kinh
doanh; Hỗ trợ đào tạo nghề; Hỗ trợ đào tạo trực tiếp
tại DNNVV.
Nhóm hỗ trợ cho các hộ kinh doanh chuyển sang
DNNVV gồm:
- Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thành
lập DN.
- Trình tự, thủ tục đăng ký tư vấn, hướng dẫn
miễn phí.
- Hỗ trợ đăng ký DN, công bố thông tin DN.
- Hỗ trợ thẩm định, cấp phép kinh doanh lần đầu.
- Hỗ trợ lệ phí môn bài.
- Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn thủ tục hành chính
thuế và chế độ kế toán.
Nhóm hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết
ngành, chuỗi giá trị gồm:
- Hỗ trợ 50% chi phí đối với các khóa đào tạo
nâng cao trình độ công nghệ, kỹ thuật sản xuất
chuyên biệt.
- Hỗ trợ liên kết sản xuất, kinh doanh.
- Hỗ trợ phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường.
- Tư vấn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo
lường, chất lượng.
-Hỗ trợ thực hiện các thủ tục về sảnxuất thửnghiệm,
kiểm định, giám định, chứng nhận chất lượng.
Đánh giá hệ thống pháp lý
và chính sách hỗ trợ khởi nghiệp
Về quy định và chính sách hỗ trợ đối với khởi
nghiệp:
Nhìn chung, các quy định pháp luật và
chính sách hỗ trợ khởi nghiệp tại Việt Nam còn
thiếu đồng bộ, cụ thể và vẫn tồn tại nhiều xung
đột, mâu thuẫn. Các quy định chủ yếu còn mang
tính chung chung như hỗ trợ về mặt bằng sản
xuất, tham gia mua sắm, cung ứng dịch vụ công,
hỗ trợ đào tạo… Phần lớn các chính sách này có
phạm vi đối tượng rộng, dàn trải với đối tượng
được hỗ trợ là gần như toàn bộ các DNNVV mà
chưa có sự định hướng riêng cho nhóm đối tượng
đặc thù, đặc biệt là các DN khởi nghiệp.
Mặc dù khi cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn
để triển khai hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp trên địa
bàn các địa phương đã rõ ràng hơn, song phần lớn
các quy định, hướng dẫn vẫn chưa đảm bảo được
yêu cầu về tính cụ thể, đặc biệt là đối với việc thu
hẹp, tập trung vào các nhóm đối tượng nhất định.
Không ít trường hợp, các quy định, hướng dẫn của
các địa phương chỉ đơn thuần là lựa chọn và nhắc lại
một số nội dung của Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.
Đề án ban hành theo Quyết định số 844/QĐ-TTg
gần như là văn bản duy nhất đặt ra các mục tiêu cụ
thể mang tính định lượng về phát triển DN khởi
nghiệp với các mục tiêu ngắn hạn và trung hạn.
Tuy nhiên, tương tự như phần lớn các đề án khác,
các mục tiêu này chỉ mang tính định hướng, không
ràng buộc trách nhiệm đối với bất kỳ cơ quan, tổ
chức nào, cũng không có biện pháp xử lý nào trong
trường hợp không đạt được mục tiêu.
Bên cạnh đó, mặc dù hệ thống quy định và chính
sách đã và đang ngày càng được hoàn thiện, nhiều
nội dung cần hướng dẫn để cụ thể vẫn chưa có, dẫn
đến tình trạng khó triển khai các quy định và chính
sách trên thực tế.
Về các biện pháp hỗ trợ:
Nhìn chung, các văn bản
chính sách về khởi nghiệp đều nhắc đến các biện
Bảng 1: Các mục tiêu chính sách phát triển khởi nghiệp của Việt Nam
Loại
Mục tiêu
Pháp luật
Hoàn thiện hệ thống pháp lý hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo
Thông tin
Vận hành Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia
Số lượng dự án được hỗ trợ
- Giai đoạn đầu (không rõ mốc): 800 dự án
- Giai đoạn 2 (2025): 2000 dự án
Số lượng DN được hỗ trợ
- Giai đoạn đầu (không rõ mốc): 200 DN, trong đó 50 DN gọi vốn thành công, tổng giá trị 1000 tỷ đồng.
- Giai đoạn 2 (2025): 600 DN, trong đó 100 DN gọi vốn thành công, tổng giá trị 2000 tỷ đồng.
Nguồn: VCCI 2017 (tổng hợp từ Đề án 844)
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...109
Powered by FlippingBook