TCTC (2018) so 5 ky 1 đầy đủ - page 11

10
QUẢN LÝ CÁC LOẠI TIỀN ẢO, TIỀN ĐIỆN TỬ
cực tới mục tiêu trong điều hành chính sách tiền tệ,
cần có các chính sách nâng cao cơ sở hạ tầng công
nghệ thông tin, xây dựng và nâng cao năng lực đội
ngũ chuyên gia tài chính, chuyên gia mã hóa và bảo
mật, nâng cao nhận thức của người dân về bản chất
của bitcoin cũng như các loại tiền ảo khác.
Thứ hai
, đẩy nhanh quá trình nghiên cứu,
hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quản lý tiền ảo tại
Việt Nam. Tại Quyết định số 1255/QĐ-TTg ngày
21/8/2017, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ
Tư pháp phối hợp với Ngân hàng Nhà nước đẩy
nhanh quá trình nghiên cứu, đề xuất việc hoàn
thiện khuôn khổ pháp lý để quản lý tiền ảo tại Việt
Nam, từ đó, tháo gỡ những thách thức trong công
tác thống kê tiền tệ, quy mô thanh toán của nền
kinh tế, tạo cơ sở đảm bảo sự ổn định, tính thông
suốt của thị trường tiền tệ, kiểm soát được lãi suất,
mức tăng trưởng tín dụng và lạm phát.
Thứ ba,
đẩy mạnh công tác truyền thông để
người dân, doanh nghiệp cảnh giác khi được
mời chào tham gia các hoạt động liên quan đến
tiền ảo. Về vấn đề này, Bộ Công an đã từng cảnh
báo người dân không nên đầu tư, nắm giữ, thực
hiện các giao dịch liên quan đến tiền ảo nhưng
nhiều người đã bỏ qua những cảnh báo này. Do
đó, công tác truyền thông cần đẩy mạnh thông
tin tuyên truyền, cảnh báo qua các kênh thông
tin chính thức (truyền hình, báo giấy, báo mạng,
tuyên truyền tại địa phương...), mạng xã hội để
các chủ thể kinh tế nhìn nhận rõ các dấu hiệu rủi
ro, tránh các mất mát trong giao dịch thanh toán
hay đầu tư đồng tiền ảo tại Việt Nam, đảm bảo
sự phát triển an toàn, hiệu quả của hệ thống tài
chính Việt Nam.
Thứ tư,
xử lý nghiêm các hành vi tổ chức đầu tư
tiền ảo. Theo quy định tại khoản 6, Điều 27 Nghị
định số 96/2014/NĐ-CP về xử phạt hành chính
trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng,
hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng các phương
tiện thanh toán không hợp pháp sẽ bị xử phạt vi
phạm hành chính ở mức phạt tiền 150 - 200 triệu
đồng. Từ ngày 1/1/2018, những hành vi này còn
bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Điểm h khoản
1 Điều 206 Bộ luật Hình sự quy định: Người nào
thực hiện hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng
các phương tiện thanh toán không hợp pháp; làm
giả chứng từ thanh toán, phương tiện thanh toán;
sử dụng chứng từ thanh toán phương tiện thanh
toán giả gây thiệt hại cho người khác từ 100 triệu
đến dưới 300 triệu đồng sẽ bị phạt tiền từ 50 triệu
đồng đến 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng
đến 3 năm. Trường hợp gây thiệt hại từ 3 tỷ đồng
trở lên, thì có thể phạt tù đến 20 năm.
Như vậy, với sự phát triển khoa học công nghệ
đặc biệt là công nghệ thông tin, sự lan tỏa nhanh
chóng của các đồng tiền ảo ở Việt Nam đã hiện
hữu và diễn biến phức tạp. Do đó, nếu không thực
hiện việc kiểm soát hiệu quả đồng tiền này thì rủi
ro không chỉ cho những nhà đầu tư mà cho cả hệ
thống tài chính, chính sách tiền tệ. Thách thức này
đòi hỏi, Ngân hàng Nhà nước cần sớm có những
đánh giá chính xác tác động của tiền ảo lên chính
sách tiền tệ, tiếp tục có những biện pháp hữu hiệu
và phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công
an đề xuất các nội dung quản lý theo chỉ đạo của
Thủ tướng Chính phủ.
Tài liệu tham khảo:
1. Ngân hàng Nhà nước (2018), Chỉ thị số 02-CT/NHNN về các biện pháp tăng
cường kiểm soát các giao dịch, hoạt động liên quan đến tiền ảo;
2. Trí Nhân (2018), Đầu tư tiền ảo, mất tiền thật, người trong cuộc nói gì,
3. Thủ tướng Chính phủ (2017), Quyết định số 1255/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án
hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền
điện tử, tiền ảo;
4. Thủ tướng Chính phủ (2018), Chỉ thị số 10/CT-TTg về tăng cường quản lý các
hoạt động liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo khác;
5. Committee on Payments and Market Infrastructures (2016).“Statistics on
Payments, Clearing and Settlement in CPMI Countries”.Bank for International
Settlements. Available online at
;
6. Franco, Pedro. (2015) “Understading Bitcoin, Cryptography, Engineering
and Economics”, Wiley Finance Series, 1, United Kingdom;
7. Kastelein, Richard (2017). “What Initial Coin Offerings are, and Why VC
Firms Care”. Harward Business Review 17/3;
8. Lei, Y. 2013.The concepts of currency in the internet market.China Finance.
7. Pp. 42-44;
9. Nakamoto, Satoshi (2008, 2009). “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”;
11. Normal, John, (2014). “The audacity of bitcoin”, J.P Morgan;
12. Vigna, Paul, and Michael J. Casey (2015).“The Age of Cryptocurrency: How
Bitcoin and Digital Money are Challenging the Global Economic Order”St.
Martin’s Press, New York;
13. Woodford, Michael (2000). “Monetary Policy in a World without Money”
National Bureau of Economic Research, Number 7853;
14. Một số website:
, blockchain.info,
.
Tiền ảo ra đời trong bối cảnh cuộc khủng hoảng
tài chính toàn cầu năm 2008 (Nakamoto 2008).
Bitcoin làđồngtiềnảophổbiếnnhất trongcác loại
tiền ảo đang thu hút đông đảo mọi người quan
tâm trong thời gian qua. Đồng tiền này không bị
kiểmsoátbởi bất kỳai, kểcảChínhphủhaynhững
người tạo ra nó.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...109
Powered by FlippingBook