TCTC (2018) so 5 ky 1 đầy đủ - page 2

TẠP CHÍ TÀI CHÍNH Kỳ 1 - Tháng 05/2018 (680)
CHỦ ĐỀ: QUẢN LÝ CÁC LOẠI TIỀN ẢO, TIỀN ĐIỆNTỬ
4 Bitcoin và những vấn đề đặt ra
TS. Nguyễn Bảo Huyền
7 Tiền ảo và thách thức đối với chính sách tiền tệ
PGS., TS. Lê Thị Tuấn Nghĩa, ThS. Nguyễn Thanh Tùng
11 Ảnh hưởng của tiền mã hóa đối với thị trường tài chính, tiền tệ
ThS. Đặng Vương Anh
14 Một số khuyến nghị hoàn thiện khung pháp lý quản lý các loại tiền ảo, tiền điện tử
TS. Nguyễn Thị Hiền
18 Giải pháp quản lý tiền ảo, tài sản ảo
TS. Phạm Thị Thúy Hằng
22 Quản lý, giám sát tiền mã hóa và gợi ý chính sách cho Việt Nam
ThS. Lê Thị Ngọc Tú
25 Các biện pháp quản lý tiền thuật toán
ThS. Nguyễn Thị Hải Bình và nhóm nghiên cứu - Viện Chiến lược và Chính sách tài chính
TRANG SỐ LIỆU KINH TẾ - TÀI CHÍNH
29
36 Khung quản lý rủi ro: Công cụ quản lý ngân quỹ nhà nước an toàn, hiệu quả
TS. Nguyễn Văn Quang, ThS. Đinh Thị Hồng Điệp
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
39
39 Mối quan hệ giữa lạmphát và tăng trưởng kinh tếViệt Nam: Nghiên cứu giai đoạn 2001 - 2017
Bùi Thị Diệp, Mai Bình Dương
42 Cơ chế cải thiện khả năng thu hút vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam
ThS. Nguyễn Thị Kim Chung
45 Huy động nguồn lực tài chính phát triển giáo dục nghề nghiệp công lập ở Việt Nam
ThS. Trần Thế Lữ
48 Năng lực cạnh tranh của các công ty chứng khoán trong điều kiện hiện nay
Lê Đức Tố
51 Ảnh hưởng của công nghệ thông tin đến xuất khẩu và xu hướng vận dụng tại Việt Nam
ThS. Phùng Tuấn Anh
55 Tác động của hội nhập tài chính đến phát hành trái phiếu chính phủ
NCS. Trần Thị Thu Hương
KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN
58
58 Định hướng áp dụng cơ sở giá trị hợp lý tại Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế
ThS. Nguyễn Thanh Huyền
Tổng Biên tập:
TS. PHẠM THU PHONG
(024) 3933.0033
Phó Tổng Biên tập:
ĐỖ VĂN HẢI
(024) 3933.0039
Hội đồng Biên tập:
GS., TS.
NGUYỄN CÔNG NGHIỆP
GS., TSKH.
TRƯƠNG MỘC LÂM
GS., TS.
VŨ VĂN HÓA
GS., TS.
ĐINH VĂN SƠN
GS., TS.
TRẦN THỌ ĐẠT
GS., TS.
PHẠM QUANG TRUNG
PGS., TS.
TRẦN HOÀNG NGÂN
PGS., TS.
ĐINH VĂN NHÃ
PGS., TS.
NGUYỄN TRỌNG CƠ
PGS., TS.
NGUYỄN THỊ MÙI
TẠP CHÍ TÀI CHÍNH
- CƠ QUAN THÔNG TIN LÝ LUẬN
VÀ NGHIỆP VỤ CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH
Tạp chí khoa học,
chuyên về thông tin
lý luận và nghiệp vụ
kinh tế - tài chính
Hội nghị, hội thảo
chuyên đề tuyên truyền về
cơ chế, chính sách tài chính
H I NGH , H I TH O
Tạp chí tiếng Anh, công bố
các nghiên cứu khoa học
về kinh tế - tài chính trong
nước và quốc tế
Đặc san tuyên truyền,
phổ biến công tác Đảng
của Đảng bộ Bộ Tài chính
Đặc san phục vụ
công tác thông tin
đối ngoại của Bộ Tài chính
Tạp chí điện tử,
thông tin chuyên sâu
về kinh tế - tài chính
trong nước và quốc tế
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...109
Powered by FlippingBook