TCTC (2018) so 6 ky 1 (IN)-full - page 2

TẠP CHÍ TÀI CHÍNH Kỳ 1 - Tháng 06/2018 (682)
CHỦ ĐỀ: QUẢN LÝ RỦI ROTÀI KHÓA ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN HỢP TÁC CÔNG - TƯ
4 Quản lý rủi ro tài khóa ở Việt Nam: Những vấn đề đặt ra
Trương Bá Tuấn
9 Mô hình hợp tác công - tư và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam
TS. Đinh Trọng Thắng, TS. Trần Tiến Dũng
13 Nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án PPP - Nhìn từ góc độ chia sẻ lợi ích
ThS. Lê Tuấn Anh
17 Giải pháp hoàn thiện khung pháp lý áp dụng cho dự án PPP
Nguyễn Đăng Trương
21 Kinh nghiệm quốc tế về quản lý rủi ro tài khóa từ các dự án PPP
Nguyễn Thị Lê Thu
24 Cơ chế chia sẻ rủi ro trong các dự án PPP: Nhìn từ một số nền kinh tế thành viên APEC
TS. Vũ Nhữ Thăng, ThS. Nguyễn Đăng Khoa
27 Kinh nghiệm quốc tế về quản lý rủi ro dự án PPP
ThS. Võ Thanh Trà
TRANG SỐ LIỆU KINH TẾ - TÀI CHÍNH
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
38 Hoàn thiện quy trình, nâng cao chất lượng kiểm soát, thanh toán chi phí quản lý dự án
ThS. Nguyễn Công Điều
42 Những việc cần làm để cải cách chính sách tiền lương
Nguyễn Trọng Nghĩa
47 Tác động của phát triển kinh tế thị trường đến kinh tế - xã hội Việt Nam sau đổi mới
TS. Tạ Thị Đoàn
51 Hiệp định CPTPP và những cơ hội, thách thức với Việt Nam
TS. Nguyễn Thị Việt Nga
55 Tái cơ cấu ngân sách nhà nước ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra
ThS. Đào Mai Phương
59 Tác động của giá dầu thế giới đến các yếu tố vĩ mô tại Việt Nam
Nguyễn Ngọc Tú Vân, Đào Tuyết Lan
TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
62 SCIC và hoạt động tái cấu trúc tài chính các doanh nghiệp nhà nước
Trần Xuân Tú
66 Pháp luật về tiền lương và thực tế áp dụng tại doanh nghiệp
NCS. Phạm Thị Liên Ngọc
69 Tác động của các yếu tố vĩ mô lên VN – Index thông qua mô hình hiệu chỉnh sai số
ThS. Đàm Thị Ngọc Vân
73 Chỉ tiêu đánh giá sự phát triển của hoạt động môi giới tại công ty chứng khoán
Phạm Quang Khánh
76 Nhận diện cách thức thao túng số liệu báo cáo tài chính
ThS. Nguyễn Thanh Tùng
Tổng Biên tập:
TS. PHẠM THU PHONG
(024) 3933.0033
Phó Tổng Biên tập:
ĐỖ VĂN HẢI
(024) 3933.0039
Hội đồng Biên tập:
GS., TS.
NGUYỄN CÔNG NGHIỆP
GS., TSKH.
TRƯƠNG MỘC LÂM
GS., TS.
VŨ VĂN HÓA
GS., TS.
ĐINH VĂN SƠN
GS., TS.
TRẦN THỌ ĐẠT
GS., TS.
PHẠM QUANG TRUNG
PGS., TS.
ĐINH VĂN NHÃ
PGS., TS.
TRẦN HOÀNG NGÂN
PGS., TS.
NGUYỄN TRỌNG CƠ
PGS., TS.
NGUYỄN THỊ MÙI
TẠP CHÍ TÀI CHÍNH
- CƠ QUAN THÔNG TIN LÝ LUẬN
VÀ NGHIỆP VỤ CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH
Tạp chí khoa học,
chuyên về thông tin
lý luận và nghiệp vụ
kinh tế - tài chính
Hội nghị, hội thảo
chuyên đề tuyên truyền về
cơ chế, chính sách tài chính
H I NGH , H I TH O
Tạp chí tiếng Anh, công bố
các nghiên cứu khoa học
về kinh tế - tài chính trong
nước và quốc tế
Đặc san tuyên truyền,
phổ biến công tác Đảng
của Đảng bộ Bộ Tài chính
Đặc san phục vụ
công tác thông tin
đối ngoại của Bộ Tài chính
Tạp chí điện tử,
thông tin chuyên sâu
về kinh tế - tài chính
trong nước và quốc tế
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...125
Powered by FlippingBook