TCTC ky 1 thang 9-2016 - page 11

TÀI CHÍNH -
Tháng 9/2016
13
chức. Phát huy vai trò là cầu nối giữa các cơ quan
quản lý Nhà nước và DN, tham vấn DNNVV; Thực
hiện tốt vai trò là kênh quan trọng phản biện chính
sách về DN, cho phép cộng đồng DN được giám sát
và chấm điểm các cơ quan chính quyền và chính
phủ để làm cơ sở đánh giá, cải thiện các chất lượng
dịch vụ cũng như làm cơ sở cho việc cất nhắc, bổ
nhiệm cán bộ.
(v) Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ
chế chính sách bảo lãnh tín dụng cho DNNVV, đẩy
mạnh triển khai tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam
và hệ thống Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV tại
các địa phương.
(vi) Các DNNVV cần tư hoan thiên, nâng cao
năng lực quản trị DN theo hướng hiện đại, lấy tính
liêm chính, minh bạch và đổi mới sáng tạo làm giá
trị cốt lõi cho sự phát triển, nâng cao năng lực cạnh
tranh; Hoan thiên hê thông kê toan theo hương
minh bach, ro rang; Đâu tư đôi mơi công nghê;
Nâng cao trinh đô quan ly, đào tạo nâng cao tay
nghề của công nhân; Tham gia các Hiệp hội trên địa
bàn để học hỏi kinh nghiệm trong công tác quản lý
và kinh doanh... Bên cạnh đó, tăng cường liên kết,
hợp tác giữa các DNNVV. DN cần chủ động hợp tác
với DN lớn trong nước và nước ngoài để tranh thủ
vốn, công nghệ, thị trường...
Tài liệu tham khảo:
1. Vương Đình Huệ (2016); Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối
cảnh hội nhập quốc tế.
2. Phạm Hoàng Ân, Chính sách tài chính hỗ trợ DNNVV: Kinh nghiệm quốc tế
và bài học đối với Việt Nam;
3. Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp;
/
ho-tro-he-sinh-thai-khoi-nghiep/content/view/10336/681/297/1.html.
đổi mới công nghệ; Hoàn thiện mạng lưới hệ thống
thông tin h trợ DNNVV.
(iv) Tăng cường xúc tiến thương mại và quản lý
thị trường; Có cơ chế để đẩy mạnh việc xuất khẩu
hàng hoá dịch vụ và đầu tư vào các nước đã ký các
hiệp định thương mại và đầu tư; Loại bỏ những rào
cản gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự tham gia hiệu
quả các chu i giá trị toàn cầu, kể cả việc xuất khẩu
lao động.
(v) Phát triển quan hệ hợp tác giữa DNNVV với
DN lớn, giữa DN trong nước với DN FDI; Khuyến
khích phát triển các cụm công nghiệp, các dịch vụ
phát triển kinh doanh; Đẩy mạnh hợp tác với các tổ
chức quốc tế (ADB, JICA, WB…).
Để thực hiện hiệu quả các giải pháp trên, bài viết
đề xuất một số kiến nghị sau:
(i) Quốc hội cần sớm ban hành Luật h trợ
DNNVV. Trong đó, nêu rõ điều kiện, trách nhiệm
của đối tượng được h trợ, nội dung h trợ, cách
thức h trợ, cơ quan tổ chức triển khai thực hiện,
chế tài xử lý...
(ii) Xây dựng và ban hành “Chiến lược phát
triển và h trợ DNNVV giai đoạn 2016 - 2020, tầm
nhìn 2030”; Hướng dẫn, thực hiện đồng bộ các giải
pháp để đảm bảo chính sách h trợ DN thực hiện
hiệu quả, thiết thực; Đồng thời, chủ động bố trí
nguồn kinh phí h trợ theo một số nội dung cơ bản
sau: Đổi mới, sáng tạo trong kinh doanh, tài chính
và thuế; h trợ tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá; phát
triển thị trường; cung cấp thông tin; tư vấn kinh
doanh; lao động và nguồn nhân lực; liên kết giữa
các DNNVV và giữa DNNVV với DN lớn; h trợ
DN khởi nghiệp…
(iii) Chính quyền địa phương triển khai thực hiện
chính sách phù hợp, chủ động tháo gỡ khó khăn
cho các DN, tăng cường phối hợp chặt chẽ có hiệu
quả giữa các ngành, địa phương và với Trung ương.
Tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính,
cải thiện môi trường kinh doanh tại địa phương để
tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm thời gian, chi phí
cho DNNVV...
(iv) Các hiệp hội DN, hiệp hội ngành nghề cần
nâng cao uy tín năng lực và tầm ảnh hưởng các tổ
Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát
triển doanh nghiệp đến 2020 của Chính phủ,
nhấn mạnh: Nhà nước sẽ có những chính sách
đặc thù để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa,
doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi
mới sáng tạo và có tiềm năng tăng trưởng cao
phát triển.
Tiền thuế là của dân,
do dân đóng góp
để phục vụ lợi ích của nhân dân
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...86
Powered by FlippingBook