TCTC ky 1 thang 9-2016 - page 8

10
CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY DOANH NGHIỆP VIỆT NAM KHỞI NGHIỆP
Khoa học và Công nghệ, Luật Phá sản (sửa đổi),
Luật Hải quan (sửa đổi), Luật Ngân sách nhà nước
(sửa đổi), Luật Đầu tư công...
Triển khai các chủ trương của Đảng và Nhà nước,
Chính phủ đã ban hành một số văn bản h trợ như:
- Nghị định 90/2001/NĐ-CP về trợ giúp phát
triển DNNVV, quy định chính sách h trợ DNNVV
ở từ Trung ương tới địa phương;
- Ngày 23/10/2006, Thủ tướng Chính phủ ban
hành Quyết định 236/2006/QĐ-TTg phê duyệt Kế
hoạch phát triển DNNVV 05 năm giai đoạn 2006 -
2010, đề ra các giải pháp nhằm tạo lập môi trường
đầu tư, kinh doanh thuận lợi, nâng cao năng lực
cạnh tranh cho các DNNVV trên cơ sở huy động các
nguồn lực trong và ngoài nước;
- Ngày 30/6/2009, Chính phủ ban hành Nghị
định 56/2009/NĐ-CP về trợ giúp phát triển DNNVV
(thay thế Nghị định 90/2001/NĐ-CP) quy định 8
nhóm h trợ phát triển DNNVV (H trợ tài chính,
mặt bằng sản xuất; đổi mới, nâng cao năng lực công
nghệ, trình độ kỹ thuật; xúc tiến mở rộng thị trường;
tham gia mua sắm, cung ứng dịch vụ công; thông
tin và tư vấn; trợ giúp phát triển nguồn nhân lực;
vườn ươm DN). Trên cơ sở đó, các bộ, ngành, địa
phương cũng đã tập trung xây dựng và triển khai
những chương trình h trợ DNNVV.
- Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định
1231/QĐ-TTg, đề ra một số giải pháp, chương
trình h trợ DNNVV trọng tâm sau: (i) Hoàn thiện
khung pháp lý về gia nhập, hoạt động và rút lui
khỏi thị trường của DN; (ii) H trợ tiếp cận tài
chính, tín dụng và nâng cao hiệu quả sử dụng
Một số cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
khởi nghiệp
Từ Đại hội VII đến nay, Đảng ta đã có nhiều chủ
trương, chính sách về phát triển kinh tế tư nhân,
trong đó lực lượng chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ
và vừa (DNNVV). Nối tiếp chủ trương trên, ngày
18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung
ương Đảng (khóa IX) đã ban hành Nghị quyết
14-NQ/TW về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách,
khuyến khích, tạo điều kiện phát triển kinh tế tư
nhân; Ngày 9/2/2010 ban hành Kết luận số 64- KL/
TW về kết quả kiểm tra tình hình thực hiện Nghị
quyết 14-NQ/TW...
Nội dung các văn kiện Đại hội XII của Đảng cũng
đã chỉ rõ: Hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến
khích, để h trợ cho phát triển mạnh kinh tế tư nhân
ở hầu hết các ngành và lĩnh vực kinh tế, tạo động
lực quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể
là: Hoàn thiện chính sách h trợ phát triển DNNVV,
DN khởi nghiệp; Tạo mọi điều kiện thuận lợi phát
triển mạnh DN tư nhân để tạo động lực nâng cao
năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; Hoàn thiện
pháp luật, cơ chế, chính sách để DN tư nhân tiếp
cận bình đẳng mọi cơ hội, các nguồn lực, nhất là
về vốn, đất đai, tài nguyên; Tăng cường trợ giúp để
phát triển mạnh DNNVV, kinh tế hộ gia đình; H
trợ DN khởi nghiệp.
Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước đã
ban hành nhiều chính sách cải thiện môi trường kinh
doanh, tạo điều kiện thuận lợi phát triển DNNVV
như: Luật Đầu tư sửa đổi, Luật DN sửa đổi, Luật
Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập DN, Luật
CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCHHỖTRỢĐẶC BIỆT
CHODOANHNGHIỆP KHỞI NGHIỆP
HOÀNG THỊ TƯ
- Ban Kinh tế Trung ương
Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các loại hình doanh nghiệp; Tăng cường khởi sự doanh nghiệp; Tạo
lập môi trường pháp lý bảo đảm quyền tự do kinh doanh và cạnh tranh bình đẳng giữa các chủ
thể kinh tế trong nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước; Ban hành Luật Hỗ trợ doanh
nghiệp nhỏ và vừa và Luật Công nghiệp hỗ trợ; Tăng cường hiệu quả thực hiện vai trò của Nhà
nước trong định hướng phát triển hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp theo cơ chế thị
trường... là những nội dung trọng tâm đang được Đảng và Nhà nước quyết liệt triển khai trong bối
cảnh hiện nay.
Từ khóa: Doanh nghiệp khởi nghiệp, tái cơ cấu nền kinh tế, công nghiệp hỗ trợ, cơ chế thị trường.
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...86
Powered by FlippingBook