TCTC ky 2 thang 10-2016 - page 9

TÀI CHÍNH -
Tháng 10/2016
11
thông tin kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước về
kinh doanh bảo hiểm (Bộ Tài chính) với các DNBH
và các tổ chức liên quan.
- Xây dựng Kho dữ liệu bảo hiểm tập trung có
khả năng lưu giữ được số liệu lịch sử, cập nhật kịp
thời, toàn diện phục vụ cho việc phân tích, dự báo,
tính phí bảo hiểm.
- Xây dựng mô hình phân tích, dự báo cho các
chỉ tiêu quản lý và giám sát hoạt động kinh doanh
bảo hiểm.
- Hệ thống ứng dụng CNTT cần phải phát triển
trên nền tảng cơ sở dữ liệu hiện đại, sử dụng lâu dài,
có khả năng phát triển, mở rộng, cung cấp thông
tin đủ, kịp thời, chính xác, đáp ứng không những
đối với cơ quan quản lý trong việc quản lý, giám
sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm mà còn giúp
cho DNBH trong công tác quản trị DN và giúp cho
người dân tiếp cận được với các sản phẩm bảo hiểm
nhanh nhất, gồm:
+ Về phía cơ quan quản lý nhà nước: Hệ thống
cung cấp dữ liệu đầu vào cho việc khai thác và phân
tích dữ liệu chuyên sâu, phân tích dữ liệu theo chủ
đề và công tác thống kê, dự báo; phục vụ cho công
tác quản lý, giám sát từ xa, tại chỗ của Cục Quản lý
và giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính).
+ Về phía các DNBH: Hệ thống CNTT hỗ trợ trong
việc tương tác với cơ quan quản lý trong việc gửi và
nhận thông tin báo cáo theo quy định, thụ hưởng
các kết quả phân tích, thống kê dữ liệu chung của
thị trường qua đó hỗ trợ DN trong công tác quản lý,
quản trị DN, quản lý điều hành, giảm thiểu việc trục
lợi bảo hiểm, tăng khả năng cạnh tranh...
+ Về phía người dân: Hệ thống CNTT phục vụ
người dân tiếp cận dịch vụ bảo hiểm bảo hiểm của
DNBH một cách đơn giản, thuận tiện, lựa chọn sản
phẩm bảo hiểm phù hợp nhanh chóng.
Với mục tiêu và kế hoạch đã đề ra, các cơ quan
chức năng thuộc Bộ Tài chính đã và đang phối hợp
chặt chẽ để đẩy mạnh việc thực hiện ứng dụng
CNTT trong lĩnh vực bảo hiểm giai đoạn 2016-2020
thành công, góp phần cải cách thủ tục hành chính
trong lĩnh vực bảo hiểm, tạo thuận lợi cho người
dân và DN.
Tài liệu tham khảo:
1. Bộ Tài chính, Hội thảo – Triển lãm Vietnam Finance 2016;
2. Thực hiện Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm: Thành công và những
vấn đề đặt ra, Doãn Thanh Tuấn, Tạp chí Tài chính kỳ I tháng 4/2016;
3. Bảo hiểm Việt Nam: Thực hiện thành công các giải pháp chỉ đạo của Đảng,
Nhà nước, Phùng Ngọc Khánh, Tạp chí Tài chính kỳ I tháng 4/2016;
4. Bàn về cơ chế quản lý giám sát thị trường bảo hiểm, Nguyễn Quang Huyền,
Tạp chí Tài chính kỳ I tháng 4/2016.
TT-BTC để có biện pháp quản lý, giám sát phù hợp,
đảm bảo duy trì an toàn tài chính và hiệu quả hoạt
động của DN; Nghiên cứu triển khai mô hình quản
lý vốn trên cơ sở rủi ro nhằm tăng cường tính chủ
động cho DN trong việc sử dụng và quản lý nguồn
vốn, phù hợp với quy mô, phạm vi và đặc thù kinh
doanh của từng DN.
Thứ ba,
khuyến khích, hỗ trợ các DN phát triển
và đa dạng hóa sản phẩm bảo hiểm: Tiếp tục triển
khai bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm thủy sản, chú
trọng phát triển các sản phẩm có ý nghĩa cộng đồng,
an sinh xã hội cao và các sản phẩm bảo hiểm cho
phép điều chỉnh linh hoạt phù hợp với nhu cầu của
từng khách hàng cá nhân...
Thứ tư,
đa dạng và chuyên nghiệp hóa các kênh
phân phối bảo hiểm: Mở rộng hình thức thi đại lý
bảo hiểm trực tuyến tập trung; nâng cao chất lượng
và tính chuyên nghiệp của đại lý. Đồng thời, nghiên
cứu ban hành hướng dẫn đối với các kênh phân phối
mới (như: Phân phối bảo hiểm qua thương mại điện
tử, phân phối bảo hiểm qua điện thoại di động...)
nhằm giúp DNBH đa dạng hóa kênh phân phối.
Thứ năm,
tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước
về kinh doanh bảo hiểm: Tiếp tục tăng cường công
tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để có những khuyến
nghị, cảnh báo kịp thời cho các DNBH và sửa đổi,
bổ sung cơ chế chính sách cho phù hợp với với thực
tế; nâng cao năng lực quản lý, giám sát của cơ quan
quản lý Nhà nước. Hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, hệ
thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu hoạt
động quản lý, giám sát.
Thứ sáu,
đẩy mạnh hợp tác quốc tế và hội nhập
trong lĩnh vực bảo hiểm: Tiếp tục mở rộng hợp tác
với các quốc gia phát triển về bảo hiểm; Phối hợp
với các đối tác, các nhà tài trợ xây dựng, triển khai
các chương trình hỗ trợ kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu,
bám sát các mục tiêu Chiến lược và giải pháp phát
triển của thị trường bảo hiểm; Triển khai thực hiện
tốt, hiệu quả các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế
trong lĩnh vực bảo hiểm, các chương trình hợp tác
đang thực hiện với các tổ chức và đối tác quốc tế.
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin
trong lĩnh vực bảo hiểm giai đoạn 2016-2020
Để thực hiện tốt Chiến lược Phát triển thị trường
Bảo hiểm Việt Nam đến 2020 và những năm tiếp
theo, việc xây dựng hệ thống ứng dụng công nghệ
thông tin (CNTT) chung cho toàn thị trường, đáp
ứng nhu cầu quản lý, giám sát hoạt động kinh
doanh bảo hiểm là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, cần
thiết phải đạt được các mục tiêu sau:
- Xây dựng và triển khai hệ thống công nghệ
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...66
Powered by FlippingBook