5.1. So ky 2 thang 11 - page 7

TÀI CHÍNH -
Tháng 11/2016
9
khóa XIV, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông
qua Nghị quyết về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc
gia giai đoạn 2016-2020.
Đại diện Bộ Tài chính - cơ quan chủ trì soạn thảo
Kế hoạch cho biết, việc xây dựng Kế hoạch tài chính
5 năm dựa trên Nghị quyết Đại hội XII của Đảng,
Nghị quyết của Quốc hội, các quy định của pháp
luật về quản lý ngân sách, thuế, phí, tài sản công,
các chiến lược phát triển kinh tế xã hội, phát triển
ngành và các dự báo kinh tế của các tổ chức uy tín.
Nghị quyết về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc
gia giai đoạn 2016-2020 đề ra mục tiêu tổng quát
là: “Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế và cơ chế
tài chính quốc gia; huy động, phân phối, quản lý,
sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính, đáp
ứng yêu cầu và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội
của đất nước; từng bước cơ cấu lại thu, chi NSNN;
cân đối giữa tích lũy và tiêu dùng, triệt để tiết kiệm,
chống lãng phí, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công,
đầu tư hợp lý cho con người và giải quyết tốt các
vấn đề an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng, an
ninh; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính đi đôi
với đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa và
tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát
tài chính; giảm mạnh và kiểm soát chặt chẽ bội chi
ngân sách, nợ công, nợ nước ngoài của quốc gia,
bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và an ninh tài chính
quốc gia”.
Từ mục tiêu tổng quát, Nghị quyết về kế hoạch
tài chính 5 năm quốc gia (2016-2020) đề ra 4 mục
tiêu cụ thể:
Một là,
tỷ lệ huy động vào NSNN không thấp
hơn 23,5% GDP, trong đó thuế, phí, lệ phí khoảng
21% GDP; tỷ trọng thu nội địa bình quân khoảng
84-85% tổng thu NSNN.
Hai là,
từng bước cơ cấu lại chi ngân sách theo
hướng tích cực. Tổng chi NSNN cả giai đoạn 2016 -
2020 khoảng 8.025 nghìn tỷ đồng, trong đó, tăng tỷ
trọng chi đầu tư phát triển chiếm bình quân khoảng
25-26% tổng chi NSNN; giảm tỷ trọng chi thường
xuyên xuống dưới 64% tổng chi NSNN. Ưu tiên
đảm bảo chi trả nợ, chi dự trữ quốc gia.
Tổng chi đầu tư phát triển nguồn NSNN giai
đoạn 2016-2020 tối đa khoảng 2.000 nghìn tỷ đồng.
Trong đó, chi từ nguồn trái phiếu chính phủ là 260
nghìn tỷ đồng (bao gồm 60 nghìn tỷ đồng còn lại
của giai đoạn 2014-2016), từ nguồn vốn ngoài nước
là 300 nghìn tỷ đồng, từ nguồn bán bớt phần vốn
nhà nước tại một số doanh nghiệp là 250 nghìn tỷ
đồng (bao gồm cả 10 nghìn tỷ đồng dự kiến bù hụt
thu ngân sách trung ương năm 2015 nhưng chưa sử
dụng). Phân bổ 1.800 nghìn tỷ đồng, dành 10% dự
phòng chưa phân bổ để xử lý rủi ro về thu và các
yêu cầu cấp bách về đầu tư trong điều hành. Căn cứ
tình hình thực tế, số bố trí chi đầu tư phát triển sẽ
được Quốc hội xem xét, quyết định trong dự toán
NSNN hằng năm.
Ba là,
tỷ lệ bội chi NSNN cả giai đoạn 2016-2020
không quá 3,9% GDP, trong đó bội chi ngân sách
trung ương không quá 3,7% GDP và bội chi ngân
sách địa phương không quá 0,2% GDP. Phấn đấu
giảm mạnh bội chi NSNN để đến năm 2020 không
quá 3,5% GDP, nhằm thực hiện cân đối NSNN tích
cực, bảo đảm nợ công trong giới hạn cho phép.
Bốn là,
bảo đảm an toàn nợ công, với mục tiêu nợ
công hàng năm không quá 65% GDP, nợ Chính phủ
không quá 54% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia
không quá 50% GDP; Nghĩa vụ trả nợ nước ngoài
của quốc gia dưới 25% tổng kim ngạch xuất khẩu
hàng hóa, dịch vụ; Nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của
Chính phủ (không bao gồm cho vay lại) không quá
25% so với tổng thu NSNN hàng năm.
Đánh giá về Kế hoạch tài chính 5 năm (2016-
2020), đại biểu Quốc hội Nguyễn Hữu Quang - Phó
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc
hội cho biết, năm 2016 là năm đầu tiên chúng ta
thực hiện Luật Ngân sách (năm 2015). Luật có nhiều
điểm mới, trong đó có việc lần đầu tiên xây dựng kế
hoạch tài chính trung hạn 5 năm (2016-2020). “Việc
xây dựng kế hoạch tài chính trung hạn trước tiên là
thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách.
Việc đưa ra kế hoạch tài chính trung hạn là sự đổi
mới theo hướng rất tích cực bởi đưa ra được mức dự
kiến chi tối đa. Đây là “ngưỡng” để các bộ, các địa
phương nhìn thấy khả năng (thu/chi) để “liệu cơm
gắp mắm”, ông Nguyễn Hữu Quang nhận định.
Các nhóm nhiệm vụ và giải pháp thực hiện
Để đạt được các mục tiêu đề ra, Nghị quyết về Kế
hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020
nêu rõ các giải pháp cần thực hiện:
Một là,
đẩy mạnh việc hoàn thiện thể chế tài
chính và cơ chế tài chính quốc gia nhằm tiếp tục
Giai đoạn 2016 - 2020, tỷ lệ huy động vào ngân
sách nhà nước không thấp hơn 23,5% GDP;
Tổng chi ngân sách nhà nước khoảng 8.025
nghìn tỷ đồng, trong đó, tăng tỷ trọng chi đầu
tư phát triển chiếm bình quân khoảng 25-26%
tổng chi NSNN; tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước
không quá 3,9% GDP, trong đó bội chi ngân
sách trung ương không quá 3,7% GDP và bội
chi ngân sách địa phương không quá 0,2%GDP.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...90
Powered by FlippingBook