5.1. So ky 2 thang 12 - page 110

112
có thể tiếp cận các nguồn lực tài
chính mới phục vụ cho việc tái cơ
cấu hoạt động, thay đổi mô hình
quản trị doanh nghiệp, từng bước
cải thiện hiệu quả hoạt động sản
xuất kinh doanh. Sự tham gia của
các nhà đầu tư mới cũng cho phép
doanh nghiệp có thể tiếp cận các
mô hình quản trị mới, thay đổi
cách thức tổ chức sản xuất, cơ
cấu sản phẩm, tạo cơ hội cho việc
tham gia vào các thị trường mới...
Bên cạnh đó, trong quá trình
thực hiện mua bán nợ, xử lý tài
chính, tái cơ cấu doanh nghiệp,
DATC cũng luôn tuân thủ quy
trình chuẩn trong kiểm soát rủi ro,
từ việc phải tự tìm hiểu thông tin
về doanh nghiệp; đàm phán mua
nợ từ các chủ nợ và đàm phán
với chủ sở hữu doanh nghiệp
để chuyển nợ thành vốn góp tại
doanh nghiệp (đây là cách cơ cấu
lại nguồn vốn và nợ của doanh
nghiệp, làm giảm nhẹ gánh nặng
trả nợ cho doanh nghiệp và cũng
là khâu quan trọng nhất quyết
định mức độ thành công của hoạt
động tái cơ cấu).
Mặt khác, DATC luôn chủ động
tìm kiếm các nhà đầu tư chiến
lược tham gia góp vốn vào doanh
nghiệp để tận dụng những kinh
nghiệm quản trị, trình độ kỹ
thuật, kênh phân phối, nhằm hỗ
trợ doanh nghiệp sau tái cơ cấu;
chuyển đổi mô hình doanh nghiệp
thành công ty cổ phần;
Đồng thời, thực hiện tái cơ
cấu bộ máy quản lý điều hành
và nguồn nhân lực của doanh
nghiệp; tái cơ cấu hoạt động
sản xuất kinh doanh, cơ cấu thị
trường tiêu thụ, vùng nguyên
liệu; hỗ trợ hoạt động sau chuyển
đổi như điều chỉnh kế hoạch trả
nợ, xây dựng thể chế, xây dựng
mục tiêu chiến lược để duy trì
và phát triển hoạt động sản xuất
kinh doanh…
PV.
phối hợp với các đơn vị liên quan
triển khai các thủ tục tái cơ cấu
chuyển đổi thành Công ty cổ phần.
Xử lý tài chính chuyển đổi
Công ty TNHH một thành viên
Haprocimex, sau khi được UBND
TP. Hà Nội đã chấp thuận chủ
trương thực hiện tái cơ cấu theo
phương thức xử lý nợ, xử lý tài
chính. Đến nay, DATC đã mua
khoản nợ 530,690 tỷ đồng của
các tổ chức tín dụng và đang phối
hợp với UBND TP. Hà Nội để xử lý
tài chính, chuyển đổi Haprocimex
thành công ty cổ phần.
Chủ động kiểm soát rủi ro
Những thành công trên chỉ có
thể mang lại từ tinh thần nỗ lực
không ngừng nghỉ của toàn thể
lãnh đạo, cán bộ nhân viên, tuy
nhiên yếu tố quyết định cho sự
phát triển vững chắc là Công ty
luôn đảmbảo tuân thủ các nguyên
tắc kiểm soát chặt chẽ các rủi ro.
Một trong những nguyên tắc
căn bản là muốn tái cơ cấu doanh
nghiệp thành công thì nợ xấu phải
được xử lý dứt điểm. Nguyên tắc
này luôn được DATC nắm chắc
thực hiện trong suốt quá trình
hoạt động của mình. Hoạt động
mua bán nợ đang là một lối thoát
cho các doanh nghiệp đang gặp
phải nhiều khó khăn về tài chính
trong sản xuất kinh doanh.
Giải quyết nợ xấu cũng tạo
điều kiện cho các doanh nghiệp
cơ cấu. Điển hình như: Công ty Mía
đường Sơn La, Công ty Mía đường
Kon Tum, Công ty Sadico Cần Thơ,
Công ty Công trình Giao thông
677, Công ty cổ phần Thủy sản
Bình An (Bianfishco)…
Tính đến nay, DATC đã xử lý
trên 50 nghìn tỷ đồng nợ tồn
đọng, trong đó hơn 90% là nợ từ
các ngân hàng thương mại nhà
nước và khoảng 90% được mua
từ năm 2007 đến nay gắn với
tái cơ cấu doanh nghiệp khách
nợ. Việc mua bán nợ gắn với tái
cơ cấu các doanh nghiệp khách
nợ đã giúp đẩy mạnh hoạt động
mua bán nợ với các ngân hàng,
giúp các ngân hàng thương
mại xử lý nhanh lượng nợ lớn
tồn đọng, nâng cao năng lực tài
chính.
Tính riêng trong 6 tháng đầu
năm 2016, tổng số nợ DATC đã
mua, xử lý trên 2,7 nghìn tỷ đồng.
Hiện DATC đã và đang triển khai
mua bán nợ, xử lý tài chính, tái
cơ cấu để hỗ trợ cổ phần hóa cho
trên 20 tập đoàn, tổng công ty là
những doanh nghiệp 100% vốn
nhà nước thành công ty cổ phần,
tích cực góp phần thực hiện lộ
trình cổ phần hóa doanh nghiệp
100% vốn nhà nước của Chính phủ
thành công.
Triển khai các nhiệm vụ được
Chính phủ, BộTài chính giao, trong
năm 2016, DATC tiếp tục xử lý nợ,
tái cơ cấu Tổng Công ty tàu thủy
Việt Nam (SBIC) và Tổng Công ty
Hàng Hải Việt Nam (Vinalines),
Công ty thực phẩm Miền Bắc
thuộc Tổng công ty thuốc lá Việt
Nam, Tổng công ty Haprocimex…
Thực hiện đề án tái cơ cấu Tổng
công ty thuốc lá Việt Nam (Công
ty thực phẩm Miền Bắc), DATC đã
triển khai mua 939,689 tỷ đồng nợ
phải thu của các ngân hành nâng
tổng số nợ đã mua của các ngân
hàng tại Công ty thực phẩm Miền
Bắc gần 1,3 nghìn tỷ đồng và đang
Tính đến nay, DATC đã xử lý trên
50 nghìn tỷ đồng nợ tồn đọng,
trong đó hơn 90% là nợ từ các
ngân hàng thương mại nhà nước
và khoảng 90% được mua từ năm
2007 đến nay gắn với tái cơ cấu
DN khách nợ.
DATC: ĐẨY MẠNH XỬ LÝ NỢ XẤU, TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP
1...,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109 110
Powered by FlippingBook