TCTC so 12 ky 2 - page 148

150
Đặc biệt, một n t mới trong
năm 2017 là Cục Hải quan TP.
Hà Nội đ thành lập Tổ tư vấn
giải đáp, tham vấn giá h trợ DN
xuất nhập khẩu tháo gỡ vướng
m c về trị giá tính thuế của các
mặt hàng xuất nhập khẩu. Bên
cạnh đó, Tổ tư vấn c n giải đáp
th a đáng những vướng m c mà
DN gặp phải trong quá trình làm
thủ tục hải quan gửi đến Cục
Hải quan TP. Hà Nội thông qua
website của Cục. Cơ quan hải
quan sẵn sàng tiếp thu những ý
kiến đóng góp của DN, đổi mới
tư duy, phương thức làm việc,
thái độ phục vụ của từng cán bộ,
công chức hải quan để tạo được
niềm tin, uy tín, sự hài l ng khi
các DN đến làm thủ tục hải quan
tại các chi cục hải quan trên địa
bàn Thành phố.
Có thể khẳng định, với những
việc làm thiết thực của Hải quan
Hà Nội trong việc h trợ DN đ
góp phần làm tăng l ng tin, giảm
chi phí hoạt động cho DN, qua đó
đóng góp tích cực vào việc nâng
cao năng lực cạnh tranh của TP. Hà
Nội và tổ chức Hải quan TP. Hà Nội.
Phát huy hiệu quả mối quan
hệ đối tác hải quan - DN, thời
gian tới, Cục Hải quan TP. Hà Nội
s tiếp tục khai thác và sử dụng
có hiệu quả Hệ thống VNACCS/
VCIS, Cơ chế một cửa quốc gia
đường hàng không, Cơ chế một
cửa ASEAN và các chương trình
ứng dụng trong hoạt động quản
lý nhà nước về hải quan; Xây
dựng và triển khai các tiêu chuẩn
kỹ thuật một cửa ASEAN theo
lộ trình của Tổng cục Hải quan.
Hải quan Hà Nội đảm bảo luôn
là 1 trong 5 đơn vị cấp Cục tiên
phong trong ngành Hải quan về
ứng dụng công nghệ thông tin
trong hoạt động quản lý và dịch
vụ công cấp độ 3, cấp độ 4.
Văn Trường
tổ chức các hội nghị đối thoại với
DN để tháo gỡ khó khăn, phổ biến
chính sách mới về thủ tục, tạo sự
g n kết, đồng hành giữa hải quan
và DN trong quá trình làm thủ tục
xuất, nhập khẩu. Năm 2017, Cục
Hải quan TP. Hà Nội đ tổ chức 20
hội nghị đối thoại hải quan - DN
với sự tham gia của 519 lượt DN và
giải quyết kịp thời 180 vướng m c
phát sinh của DN trong quá trình
làm thủ tục hải quan.
Nhiều cách thức làm mới trong
đối thoại giữa hải quan - DN đ tạo
thuận lợi hơn nữa cho hoạt động
xuất nhập khẩu trên địa bàn; tăng
cường trao đổi, phổ biến những
văn bản pháp luật mới có quy định
liên quan đến thủ tục hải quan
xuất, nhập khẩu và giải quyết
những vướng m c trong quá trình
thực hiện. Thông qua các cuộc đối
thoại với DN, những vướng m c
phát sinh từ phía DN liên quan
đến hoạt động xuất nhập khẩu đ
được cơ quan hải quan tiếp nhận
và xử lý kịp thời.
Bên cạnh hoạt động đối thoại
DN, năm 2017, L nh đạo Cục Hải
quan TP. Hà Nội c n tổ chức đến
thăm, làm việc với các DN có kim
ngạch xuất nhập khẩu lớn để trực
tiếp trao đổi, l ng nghe những ý
kiến phản ánh từ phía DN. Đây là
điểm mới về cách thức phối hợp
và sự chủ động hợp tác giữa Cục
Hải quan Hà Nội với cộng đồng
DN, qua đó, tăng cường mối quan
g n kết giữa hải quan - DN, giúp
nuôi dưỡng nguồn thu cho đơn vị.
TP. Hà Nội đ triển khai vận hành
thành công và có hiệu quả Hệ
thống thông quan hàng hóa tự
động Việt Nam (VNACCS/VCIS).
Sau 3 năm triển khai, Hệ thống
VNACCS/VCIS đ tạo thuận lợi hơn
cho người dân và doanh nghiệp
giảm thời gian thông quan, giảm
chi phí, nhân sự trong hoạt động
xuất nhập khẩu của DN. Hiện nay,
100% lượng hàng hóa thông quan
tại các chi cục trực thuộc Cục Hải
quan TP. Hà Nội được thực hiện
trên Hệ thống này.
Bên cạnh đó, Hải quan Hà Nội đ
đảm bảo hạ tầng mạng công nghệ
thông tin, đường truyền WAN,
trang thiết bị công nghệ thông tin
phục vụ Hệ thống VNACCS/VCIS
và các phần mềm khác hoạt động
thông suốt 24/24.
Để tiếp tục tạo thuận lợi cho
DN trong quá trình làm thủ tục hải
quan, Cục Hải quan Hà Nội tiếp
tục tổ chức tập huấn hướng d n
sử dụng Hệ thống VNACCS/VCIS
và các phần mềm vệ tinh cho các
DN. Đồng thời, triển khai hệ thống
công nghệ thông tin thực hiệnmột
cửa hàng không, công tác giám
sát quản lý hàng hóa qua đường
hàng không. Ngoài ra, Hải quan
TP. Hà Nội đ công bố và niêm yết
công khai số điện thoại đường dây
nóng của L nh đạo Cục, L nh đạo
Chi cục tại trụ sở hải quan và trên
website của Cục để tạo thuận lợi
cho DN phản ánh khi cần thiết và
có phát sinh vướng m c trong quá
trình làm thủ tục hải quan tại trụ
sở cơ quan hải quan.
Đồng hành
cùng doanh nghiệp
Cục Hải quan TP. Hà Nội luôn
xác định phương châm hoạt động
“Hải quan - DN luôn luôn là bạn
đồng hành”. Chính vì vậy, hàng
năm, Cục chủ động nghiên cứu
và phối hợp với các sở, ban ngành
Năm 2017, Cục Hải quan
TP. Hà Nội đã tổ chức được
20 hội nghị đối thoại hải quan với
doanh nghiệp với tổng số 519 lượt
doanh nghiệp tham gia và giải
quyết 180 vướng mắc trong quá
tr nh làm thủ tục hải quan.
Hải quan hà nôi: đổi mới - cải cách - phát triển
1...,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147 148
Powered by FlippingBook