TCTC so 12 ky 2 - page 3

5
pháttriểnhệthốngKHOBẠCNHÀNƯỚCgiaiđoạn2017-2020
mắc trong quá trình triển khai Thông tư 08/2013/
TT-BTC trước đây với những điểm nhấn quan trọng.
Các quy định chung
Một số đoạn mã trong Mục lục ngân sách nhà nước
Về mã ngành kinh tế:
Trước đây, dự toán phân bổ
cấp 0 của chi xây dựng cơ bản không chi tiết theo 13
lĩnh vực chi, chỉ phân bổ đến nhiệm vụ chi xây dựng
cơ bản, không chi tiết đến lĩnh vực.
Theo Luật Ngân sách nhà nước 2015, các nhiệm
vụ chi của ngân sách trung ương và ngân sách địa
phương được quy định tại Điều 36, Điều 38 Luật
Ngân sách nhà nước. Trong đó, đối với nhiệm vụ chi
đầu tư xây dựng cơ bản được chi tiết theo 13 lĩnh vực
chi ở cấp 0: Quốc phòng, an ninh, giáo dục đào tạo,
khoa học và công nghệ… như các lĩnh vực của chi
thường xuyên mục đích là để phục vụ chi tiết, hiệu
quả hơn cho công tác quản lý tài chính ngân sách, kế
toán và quyết toán ngân sách nhà nước. Tuy nhiên,
cùng với các yêu cầu quản lý khác, Mục lục ngân sách
nhà nước cần phải được quy định lại cho phù hợp
với việc hạch toán kế toán dự toán và thu, chi ngân
sách nhà nước. Do vậy, Thông tư 77/2017/TT-BTC đã
bỏ quy định về mã nhiệm vụ chi và quy định hạch
toán mã ngành kinh tế theo loại, khoản, phù hợp với
Thông tư 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 quy định
hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước.
Cụ thể: Mã Loại dùng để dự toán, hạch toán chi
ngân sách nhà nước theo lĩnh vực chi theo quy định
của Luật Ngân sách nhà nước; mã Khoản là chi tiết
cho từng Loại theo từng hoạt động kinh tế - xã hội
giao các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước
Về mã nguồn ngân sách nhà nước:
Những năm vừa
qua, nhu cầu về vốn ODA của Việt Nam rất lớn để
Q
ua quá trình nghiên cứu thực tiễn và các
chính sách hiện hành, Kho bạc Nhà nước
đã trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư
77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 hướng dẫn chế độ
kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp
vụ Kho bạc Nhà nước. Thông tư 77/2017/TT-BTC
là bước hoàn thiện hơn nữa về chế độ kế toán ngân
sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà
nước, sau khi ngành Tài chính triển khai, vận hành
thành công Hệ thống thông tin quản lý ngân sách
và nghiệp vụ kho bạc (TABMIS). Thông tư có hiệu
lực từ ngày 12/9/2017, áp dụng từ năm ngân sách
2017 và thay thế Thông tư 08/2013/TT-BTC ngày
10/01/2013 về việc hướng dẫn thực hiện kế toán nhà
nước áp dụng cho Hệ thống TABMIS.
Thông tư 77/2017/TT-BTC được xây dựng với kết
cấu chặt chẽ hơn; Khắc phục những tồn tại, vướng
điểmmới về chế độ kế toánngân sáchnhànước
vàhoạt độngnghiệpvụKhobạc Nhànước
Nguyễn Thị Hoài -
Cục trưởng Cục Kế toán Nhà nước (Kho bạc Nhà nước)*
Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước là sự đáp ứng và triển khai
dưới góc độ kế toán cho các yêu cầu mới về quản lý ngân sách tài chính trong bối cảnh ngành Tài chính,
Kho bạc Nhà nước tiếp tục có những cải cách mạnh mẽ trong triển khai, thực hiện chủ trương của Đảng,
chính sách pháp luật của Nhà nước.
Từ khóa: Ngân sách nhà nước, Kho bạc Nhà nước, tài chính, kế toán nhà nước, Tabmis
Accounting regime for State Budget and
professional operation of State Treasury are
the responsive implementation in terms of
accounting to the emerging requirements
of budget management in the context that
the financial sector and State Treasury have
effective reforms in conducting the strategic
plans of National Party and policies of the State.
Keywords: State budget, State Treasury, finance, state
accounting, TABMIS
Ngày nhận bài: 17/11/2017
Ngày hoàn thiện biên tập: 1/12/2017
Ngày duyệt đăng: 4/12/2017
*Email:
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...148
Powered by FlippingBook