TCTC so 12 ky 2 - page 5

TÀI CHÍNH -
Tháng 12/2017
7
khoản, chuyển tiền điện tử (C4-02) thành Ủy nhiệm
chi sử dụng trong trường hợp có hoặc không có
ngoại tệ, đối với trường hợp chi bằng VND; Tách
trường hợp có hoặc không có khấu trừ thuế...
Bên cạnh đó, các mẫu biểu chứng từ cũng được
thiết kế và quy định phù hợp với giao dịch điện tử
giữa đơn vị giao dịch và Kho bạc Nhà nước qua dịch
vụ công điện tử Kho bạc Nhà nước, thống nhất cả
với giao dịch giấy và điện tử.
Cùng với Thông tư 77/2017/TT-BTC, hiện Kho
bạc Nhà nước đang trình Bộ Tài chính ban hành
Thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh
vực Kho bạc Nhà nước nhằm đáp ứng đủ quy trình
điện tử hóa này. Thông tư này dự kiến ban hành và
có hiệu lực từ 1/1/2018.
Hệ thống tài khoản kế toán
Với nhiệm vụ hạch toán kế toán ngân sách nhà
nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước,
thời gian qua, hệ thống tài khoản kế toán đã được
bổ sung, sửa đổi tương đối nhiều để đáp ứng yêu
cầu quản lý như: Yêu cầu theo dõi về phí, lệ phí theo
Luật Phí, lệ phí; Phản ánh về hoàn thuế GTGT; Ghi
thu, ghi chi vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài;
Nhiệm vụ chi dự trữ quốc gia theo quy định của
Luật ngân sách nhà nước 2015; Vận hành diện rộng
thanh toán điện tử liên ngân hàng và các hệ thống
thanh toán điện tử của Kho bạc Nhà nước... Một số
thay đổi điển hình có thể đề cập tới như:
(i) Bổ sung các tài khoản dự toán, tạm ứng và
chi dự trữ quốc gia theo yêu cầu tại Điều 36 của
Luật ngân sách nhà nước 2015, chi dự trữ quốc gia
là một nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương,
tương tự như nhiệm vụ chi thường xuyên và chi
đầu tư phát triển.
(ii) Tách tài khoản tiền gửi thu phí, lệ phí và tài
khoản tiền thu sự nghiệp khác để kiểm soát theo
yêu cầu quản lý của Luật Phí, lệ phí và từng khoản
kinh phí.
(iii) Các tài khoản liên quan đến vay nợ: Bổ sung
tài khoản vay dài hạn nước ngoài ghi thu, ghi chi
trong hạn (TK 3644); Tài khoản Phải trả về tiền vay
hỗ trợ ngân sách đã được nhận nợ (TK 3651); Phải
trả tiền vay của Chính phủ vay về cho ngân sách
địa phương vay lại đã được nhận nợ (TK 3653); Bổ
sung tài khoản Phải trả tiền vay của Chính phủ vay
về cho dự án vay lại đã được nhận nợ (TK 3654)... để
đảm bảo theo dõi đầy đủ các hình thức vay và vay
về cho vay lại hiện nay theo quy định của Thông tư
111/2015/TT-BTC.
(iv) Các tài khoản liên quan đến dự toán các
khoản ghi thu, ghi chi vốn ODA, vốn vay ưu đãi
nước ngoài: Bổ sung tài khoản 9625 - Dự toán chi
chuyển giao ghi thu, ghi chi đầu tư xây dựng cơ
bản giao trong năm; Tài khoản 9629 - Dự toán chi
chuyển giao ghi thu, ghi chi từ nguồn viện trợ giao
trong năm để đảm bảo quản lý, theo dõi được toàn
bộ dự toán các các khoản chi từ vốn ODA, vốn vay
ưu đãi nước ngoài như đã nêu.
(v) Sửa tên các tài khoản thuộc Nhóm 53 - Chênh
lệch cân đối thu chi và nợ vay chờ xử lý thành “Nợ
vay chờ xử lý” để phù hợp với quy định Luật ngân
sách nhà nước 2015, liên quan đến khoản nợ vay
được tách riêng không được tính vào thu ngân sách
nhà nước và quy định về bội chi ngân sách. Do vậy,
sau khi tính toán cân đối thu, chi không đưa vào
nhóm tài khoản 5311 như trước mà sẽ song song
thực hiện độc lập theo yêu cầu quản lý.
(vi) Cập nhật và sắp xếp tên và mã các tài khoản
liên quan đến thanh toán với ngân hàng, phục vụ
cho việc triển khai, vận hành toàn bộ các hệ thống
thanh toán điện tử của Kho bạc Nhà nước, trong
nội bộ cũng như với Ngân hàng Nhà nước, ngân
hàng thương mại...
Ngoài ra, trên cơ sở thực tế, Thông tư 77/2017/
TT-BTC đã sửa đổi bổ sung một số nội dung cho phù
hợp như: Bổ sung tài khoản 1624 - Tạm ứng kinh phí
chi thường xuyên không tự chủ, không giao khoán
đủ điều kiện thanh toán bằng dự toán trung gian để
phục vụ cho việc hạch toán chuyển số dư chi thường
xuyên từ nguồn tạm ứng sang năm tiếp theo.
Đồng thời bỏ một số tài khoản không còn sử dụng
như: Tài khoản liên quan đến dự toán, chi kinh phí
ủy quyền, các tài khoản ứng trước kinh phí khác và
ứng trước kinh phí trung gian khác theo quy định
của Luật Ngân sách nhà nước 2015...
Mẫu biểu báo cáo tài chính, báo cáo quản trị
Các báo cáo dự toán, báo cáo thu, báo cáo chi
trong Thông tư 77/2017/TT-BTC được bổ sung,
sửa đổi, đáp ứng yêu cầu quản lý của Luật ngân
sách nhà nước năm 2015, phù hợp với mẫu biểu
báo cáo ban hành kèm theo Nghị quyết 343/2017/
NQ-UBTVQH14 ngày 19/01/2017 quy định về lập,
thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm quốc
gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm quốc
gia, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm
quốc gia, dự toán ngân sách nhà nước, phương án
phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết
toán ngân sách nhà nước hàng năm, trong khả năng
theo dõi TABMIS, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu
quản lý, điều hành cũng như nhu cầu thông tin của
các cấp lãnh đạo, cơ quan liên quan.
Các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị cũng được
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...148
Powered by FlippingBook