TCTC so 12 ky 2 - page 6

8
phát triển hệ thống KHO BẠC NHÀ NƯỚC giai đoạn 2017 - 2020
quy định theo hướng tăng cường điện tử hóa, giảm
thiểu gửi báo cáo giấy cho các cơ quan chức năng,
thay vào đó gửi file để giảm thủ tục hành chính,
giảm chi phí, công sức và thời gian do phải gửi báo
cáo giấy.
Bên cạnh đó, Thông tư 77/2017/TT-BTC cũng đã
loại bỏ một số báo cáo phục vụ cho việc quản trị
và đưa vào quy định trong Công văn hướng dẫn
Thông tư 77/2017/TT-BTC (Công văn của Kho bạc
Nhà nước – đối với các báo cáo quản trị phục vụ
cho các yêu cầu quản lý nghiệp vụ của Kho bạc Nhà
nước như các báo cáo thanh toán...); Bổ sung một số
báo cáo cần thiết phục vụ cho yêu cầu quản lý phát
sinh trong thời gian qua...
Tổ chức bộ máy kế toán
và tổ chức công tác kế toán
2017 là năm hệ thống Kho bạc Nhà nước tiếp tục
có những cải cách về quy trình nghiệp vụ, nhất là
việc triển khai thống nhất quy trình một đầu mối
kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà
nước. Do vậy, Thông tư 77/2017/TT-BTC đã quy
định cụ thể về tổ chức bộ máy kế toán ngân sách nhà
nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước,
trong đó tập trung vào tổ chức kế toán tại hệ thống
Kho bạc Nhà nước theo các định hướng nhằm đảm
bảo thực hiện hiệu quả các cải cách trên.
Tại Kho bạc Nhà nước, chức năng nhiệm vụ của
Cục Kế toán nhà nước được bổ sung, đảm bảo đúng
vai trò tổ chức, thực hiện, quản lý kế toán của toàn
hệ thống. Một số nhiệm vụ kế toán của Sở Giao dịch
Kho bạc Nhà nước trước đây (dưới góc độ thực hiện
kế toán cho toàn hệ thống) được chuyển về thực
hiện tại Cục Kế toán nhà nước. Tại địa phương, ở
Kho bạc cấp tỉnh, nhiệm vụ của Phòng (bộ phận) kế
toán không còn thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chi
thường xuyên. Tại Kho bạc cấp huyện, về cơ bản
được tổ chức làm việc theo chế độ chuyên viên...
Theo đó, Kho bạc Nhà nước đã giảm được
nhiều đầu mối về tổ chức bộ máy. Tuy nhiên, yêu
cầu mới về luân chuyển, ghi chép, lưu trữ chứng
từ kế toán, vai trò và mối quan hệ giữa kiểm soát
chi và kế toán tại tỉnh, huyện... được đặt ra, đòi
hỏi cần có tiếp cận mới về tổ chức bộ máy và công
tác kế toán đã được quy định cụ thể tại Thông tư
77/2017/TT-BTC.
Nhìn chung, Thông tư 77/2017/TT-BTC đã quy
định tương đối đầy đủ các nội dung cơ bản liên
quan đến chế độ kế toán ngân sách nhà nước và
hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước, đáp ứng
các yêu cầu quản lý mới trong lĩnh vực tài chính
ngân sách và tăng cường cải cách hành chính theo
chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.
Các nội dung hướng dẫn chi tiết để thực hiện
Thông tư 77/2017/TT-BTC đã và đang được Kho bạc
Nhà nước thể hiện cụ thể bằng các Công văn hướng
dẫn, để trình cấp có thẩm quyền ban hành, đảm bảo
đầy đủ, kịp thời cho công tác thực hiện trong thời
gian tới.
Tài liệu tham khảo:
1. Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn với nhiều
điểm mới về quản lý ngân sách nhà nước;
2. Luật Kế toán 2015 và các văn bản hướng dẫn;
3. Nghị định 24/2016/NĐ-CP ngày 05/04/2016 của Chính phủ quy định chế độ
quản lý ngân quỹ nhà nước;
4. Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 hướng dẫn chế độ kế toán ngân
sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước;
5. Thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 về việc hướng dẫn thực hiện kế
toán nhà nước áp dụng cho hệ thống TABMIS;
6. Thông tư 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 quy định Hệ thống mục lục
ngân sách nhà nước;
7. Nghị quyết 434/2017/NQ-UBTVQH ngày 19/01/2017 quy định về lập,
thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, kế hoạch đầu
tư công trung hạn 5 năm quốc gia, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà
nước 3 năm quốc gia...
Tạp chí Tài chính xuất bản ấn phẩm tiếng Anh
Ngày 07/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 4437/BTTTT-CBC về việc thay đổi
một số nội dung trong giấy phép hoạt động của Tạp chí Tài chính.
Theo đó, Tạp chí Tài chính được bổ sung xuất bản 04 kỳ Tạp chí Tài chính bản tiếng Anh/năm (03 tháng/kỳ).
Các quy định khác được thực hiện theo Giấy phép hoạt động báo chí đã cấp (Giấy phép xuất bản số 1536/
GP-BTTTT ngày 23/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông).
Theo kế hoạch, Tạp chí Tài chính sẽ thực hiện xuất bản kỳ Tạp chí Tài chính bản tiếng Anh đầu tiên vào quý I/2018.
Nội dung ấn phẩm tiếng Anh tập hợp và công bố các nghiên cứu khoa học về kinh tế - tài chính trong nước và quốc tế.
Tòa soạn tổ chức nhận bài của các cộng tác viên đăng trên ấn phẩm tiếng Anh từ tháng 01/2018.
Tạp chí Tài chính trân trọng kính báo!
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...148
Powered by FlippingBook