TCTC (2018) ky 2 thang 2 (e-paper) - page 11

12
KINH TẾ - TÀI CHÍNH VĨ MÔ
ngày 31/12/2017, thu cân đối ngân sách nhà nước
(NSNN) ước đạt 1.283.000 tỷ đồng, vượt 71.000 tỷ
đồng, tương đương vượt 5,9% dự toán và tăng gần
44.000 tỷ đồng so với báo cáo Quốc hội. Chi NSNN,
đạt gần 76% dự toán; Vốn trái phiếu chính phủ đạt
khoảng 23,5%. Bội chi trong phạm vi dự toán Quốc
hội quyết định với mức thực tế là 3,48%, số tuyệt đối
là 174.000 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2016-2020, theo
nhận định của Bộ Tài chính, nhiệm vụ thu NSNN
vẫn còn tiềm ẩn nhiều kh khăn, thách thức với
những biến động phức tạp, thiên tai, quá trình toàn
cầu h a, nền kinh tế số... từ đ ảnh hưởng nhiều đến
công tác thu NSNN.
Cùng với đ , viễn cảnh thu NSNN ngày càng
kh khăn và c nguy cơ suy giảm cũng đã được các
nhà quản lý, chuyên gia kinh tế cảnh báo khi Việt
Nam đã và đang ký kết hàng loạt các Hiệp định
Thương mại tự do (FTA). Tính đến nay, Việt Nam
đã phê chuẩn 10 FTA song phương và đa phương,
với các đối tác trong khu vực và trên thế giới, bao
gồm: Khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA) và
5 FTA ASEAN +1 (Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ,
Australia, New Zealand; 4 FTA song phương giữa
Việt Nam với Nhật Bản, với Hàn Quốc, với Chile
với Liên minh kinh tế Á - Âu. Việt Nam cũng đã cơ
bản kết thúc đàm phán FTA với EU, cùng ASEAN
ký FTA với Hong Kong vào tháng 11/2017. Bên cạnh
đ , Việt Nam tiếp tục đàm phán Hiệp định Đối tác
toàn diện khu vực, Hiệp định Đối tác toàn diện và
tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Cam kết về thuế
nhập khẩu là một phần của các hiệp định FTA và
xoay quanh những nội dung cơ bản như: Chính
Tại sao phải mở rộng cơ sở thuế?
Năm 2017, ngành Tài chính đã chủ động, nỗ
lực thực hiện các nhiệm vụ, nhằm thực hiện mục
tiêu tăng trưởng kinh tế, điều hành thu - chi ngân
sách quyết liệt, giữ bội chi ngân sách và nợ công
trong phạm vi Quốc hội cho phép. Tính đến hết
Mở rộng cơ sởthuế ởViệt Nam
trongbối cảnhhội nhậpvàmột sốđề xuất
ThS. Phạm Thị Mai Huyên
- Đại học Tài chính - Quản trị Kinh doanh *
Mở rộng cơ sở thuế phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội nhằm tăng thu ngân sách nhà nước và
tăng cường khả năng quản lý của Nhà nước là xu hướng chung của tất cả các quốc gia. Mới đây, phát biểu
tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước
năm 2018 của ngành Tài chính, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo ngành Tài chính phải
cập nhật sự phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 để mở rộng cơ sở thuế. Việc nghiên cứu, triển
khai các giải pháp cụ thể để hướng tới một hệ thống thu ngân sách nhà nước bền vững, hiệu quả là cấp
thiết trong bối cảnh nguồn thu ngày càng khó khăn, trong khi Việt Nam đang tham gia hàng loạt các hiệp
định thương mại tự do với các cam kết quốc tế về lộ trình cắt giảm thuế.
Từ khóa: Ngân sách nhà nước, cơ sở thuế, nhiệm vụ thu, thuế suất, FTA
Expanding the tax base in line with socio-
economic growth conditions to increase state
budget revenues and strengthening state
management capacity is a common trend of
all countries. Recently, addresing at the online
conference summing up the activities in 2017,
deploying tasks of finance - state budget in 2018
of the Finance sector, Prime Minister Nguyen
Xuan Phuc also required the Finance sector to
update the development of the 4.0 industrial
revolution to expand the tax base. Researching
and implementing specific solutions towards a
sustainable and effective state budget revenue
system is urgent in the context of revenue
sources facing difficulties while Vietnam is
participating. a series of free trade agreements
with a deep commitment to tax cuts.
Key words: State budget, tax base, duty collection, tariff, FTA
Ngày nhận bài: 15/1/2018
Ngày hoàn thiện biên tập: 5/2/2018
Ngày duyệt đăng: 8/2/2018
*Email:
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...175
Powered by FlippingBook