TCTC (2018) ky 2 thang 2 (e-paper) - page 175

Trong số 500
doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
Ngân hàng thương mại Việt Nam
lớn nhất theo Bảng xếp hạng VNR 500
Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín
Số liệu tính đến cuối năm 2017
Dư nợ cho vay “tam nông”
Chiếm
73,6%
tổng dư nợ
của hệ thống
Agribank
Đạt
650
nghìn tỷ đồng
Chiếm
51%
thị phần
ngành Ngân hàng
đầu tư vào “tam nông”
1...,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174 175
Powered by FlippingBook