TCTC (2018) ky 2 thang 2 (e-paper) - page 7

8
KINH TẾ - TÀI CHÍNH VĨ MÔ
Nam lãnh đạo, nhằm mục tiêu “dân giàu, nước
mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” .
Tính hiện đại và hội nhập quốc tế của nền kinh
tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta thể hiện
ở chỗ kế thừa c chọn lọc những thành tựu phát
triển kinh tế thị trường của nhân loại, kinh nghiệm
tổng kết từ thực tiễn hơn 30 năm đổi mới; c hệ
thống pháp luật, cơ chế, chính sách và các yếu tố
thị trường, các loại thị trường đầy đủ, đồng bộ, vận
hành thông suốt, gắn kết chặt chẽ với các nền kinh
tế trên thế giới; vai trò, chức năng của Nhà nước và
thị trường được xác định và thực hiện phù hợp với
thông lệ, nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế phổ biến.
Định hướng XHCN của nền kinh tế được nhất quán
xác lập và tăng cường thông qua sự lãnh đạo của
Đảng và sự quản lý của Nhà nước, lấy con người
làm trung tâm, vì mọi người và do con người; phát
huy đầy đủ vai trò làm chủ của nhân dân, thực hiện
tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước
và từng chính sách phát triển.
Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt
Nam c quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với trình
độ phát triển của lực lượng sản xuất; c nhiều hình
thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đ
kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân
là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Doanh
nghiệp nhà nước giữ vị trí then chốt và là lực lượng
vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước. Kinh tế
nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân
là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ.
Các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng,
hợp tác, cạnh tranh cùng phát triển. Thực hiện phân
phối chủ yếu theo kết quả lao động, hiệu quả kinh
tế, đồng thời theo mức đ ng g p cùng các nguồn
lực khác và phân phối thông qua hệ thống an sinh
Kinh tế thị trường định hướng
xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Tại Hội nghị Trung ương 5, kh a XII, Đảng ta
đã đề ra Nghị quyết chuyên đề về hoàn thiện thể
chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
(XHCN), trong đ một lần nữa xác định: Nền kinh
tế thị trường định hướng XHCN mà nước ta xây
dựng là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo
các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo
đảm định hướng XHCN phù hợp với từng giai đoạn
phát triển của đất nước; là nền kinh tế thị trường
hiện đại và hội nhập quốc tế; c sự quản lý của Nhà
nước pháp quyền XHCN, do Đảng Cộng sản Việt
ĐẢMBẢO ANNINHKINHTẾ
TRONGPHÁTTRIỂNKINHTẾTHỊTRƯỜNGỞ VIỆTNAM
Phạm Hoàng Long
- Tổng cục Hậu cần (Bộ Công an)*
Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh
theo đúng quy luật thị trường, sáng tạo, sức mạnh nội tại của doanh nghiệp được phát huy tối đa.
Tuy nhiên, trong nền kinh tế thị trường cũng dễ phát sinh những nguy cơ đe dọa đến an ninh kinh tế, đòi
hỏi các cơ quan chức năng cần làm tốt công tác quản lý nhà nước về kinh tế, phòng ngừa, ngăn chặn có
hiệu quả những yếu tố tác động tiêu cực đến nền kinh tế.
Từ khóa: Kinh tế thị trường, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, an ninh kinh tế
In the socialist-oriented market economy,
individuals and enterprises operate business in
accordance with market rules need maximized
creativeness and internal strength of
enterprises. However, in the market economy,
there are also threats that threaten economic
security, requiring relevant agencies to do
well in state management of the economy to
protect and prevent the factors that negatively
affect the economy effectively.
Key words: Market economy, socialist-oriented market
economy, economic security
Ngày nhận bài: 23/1/2018
Ngày hoàn thiện biên tập: 6/2/2018
Ngày duyệt đăng: 9/2/2018
*Email:
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...175
Powered by FlippingBook