TCTC (2018) ky 2 thang 3 (e-paper) - page 4

5
KINH TẾ - TÀI CHÍNHVĨ MÔ
(chưa kể đến tổ chức, biên chế trong công an, quân
đội và khu vực doanh nghiệp nhà nước). Đơn vị sự
nghiệp công lập có vai trò rất quan trọng trong bộ
máy nhà nước nhưng cũng đang là gánh nặng cho
ngân sách nhà nước.
Thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng
và Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế
tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập thời
gian qua, Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành đã tham
mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ từng
bước hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về
đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tự chủ đối với các
đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, Nghị định số
16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị
sự nghiệp công lập; Nghị định số 54/2016/NĐ-CP
quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và
công nghệ công lập; Nghị định số 141/2016/NĐ-CP
quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công
lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp
khác… lần lượt được Chính phủ ban hành trong
năm 2015 và 2016.
Các bộ cũng đã trình Chính phủ Nghị định
quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp
công lập trong 5 lĩnh vực còn lại (y tế; văn hóa,
thể thao và du lịch; giáo dục nghề nghiệp; thông
tin truyền thông và báo chí; giáo dục đào tạo). Bên
cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 07
quyết định về danh mục dịch vụ sự nghiệp công
sử dụng ngân sách nhà nước của các bộ, cơ quan
Trung ương; Ban hành 06 quyết định quy hoạch
mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Khoa
học và Công nghệ, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Lao
động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và
Môi trường. Ở địa phương, UBND 07 tỉnh đã ban
Thực trạng đổi mới
hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập
Đơn vị sự nghiệp công lập được hiểu là các tổ
chức của Nhà nước cung cấp các dịch vụ công như:
Giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học, dịch vụ công
cộng... Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính đến
thời điểm này, cả nước có khoảng 58 nghìn đơn vị
sự nghiệp công lập với khoảng 2,5 triệu biên chế
Các giải pháp đổi mới cơ chế hoạt động,
cơ chế tài chínhđối với đơnvị sựnghiệp công lập
ThS. Nguyễn Xuân Trường
- Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh *
Nghị quyết số 19 - NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục khẳng định
vị trí, vai trò và tầm quan trọng của các đơn vị sự nghiệp công lập trong nền kinh tế quốc gia. Bên cạnh
những kết quả mang lại đóng góp tích cực vào kinh tế - xã hội, thực tế phát triển của hệ thống đơn vị sự
nghiệp vẫn chưa như kỳ vọng. Do đó, việc đổi mới cơ chế hoạt động cũng đã trở thành yêu cầu cấp thiết,
cấp bách trong bối cảnh việc đảm bảo chi ngân sách nhà nước để duy trì hệ thống các đơn vị sự nghiệp, tác
động tới điều chỉnh cơ cấu ngân sách theo hướng tăng chi thường xuyên và giảm chi đầu tư.
Từ khóa: Đơn vị sự nghiệp công lập, dịch vụ công, cơ chế tự chủ, ngân sách nhà nước
The Resolution No.19-NQ/TW dated
October 25th 2017 of the Central Committee
continued to confirm the important role of the
public administration units in the national
economy. Apart from the positive results for
the socio-economic development, the practical
development of the administrative units system
has not been as expected. Therefore, renovation
of the existing public administration system
has become more essential than ever, especially
in the context of ensuring sustainable state
budget for the system of administration units to
adjust the budget structure towards increasing
recurrent expenditure and reduce investment
expenditure.
Keywords: Public administration units, public services,
autonomy, State budget
Ngày nhận bài: 22/2/2018
Ngày hoàn thiện biên tập: 15/3/2018
Ngày duyệt đăng: 20/3/2018
*Email:
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...121
Powered by FlippingBook