Tạp chí Tài chính kỳ 2 số tháng 4-2016 - page 14

12
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
(ii) Sản phẩm “Bảo vệ nhân thọ cơ bản” có 3
quyền lợi: Hỗ trợ viện phí: Nếu thành viên ốm
phải nằm viện thì từ ngày thứ 3 được hỗ trợ mỗi
ngày 30.000 đồng và 1 năm không quá 7 ngày
với 210.000 đồng; Hỗ trợ thương tật toàn bộ vình
viễn; Hỗ trợ tử vong. Mức chi trả hỗ trợ tử vong
hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn ban đầu: Thành
viên: 1.000.000 đồng, chồng: 500.000 đồng, con/
bố mẹ: 300.000 đồng; mức phí bảo hiểm là 3.000
đồng/tháng. Quyền lợi có thể được điều chỉnh
lên 1.500.000 đồng cho thành viên, chồng: 750.000
đồng, con/bố mẹ là 500.000 đồng khi đóng phí ở
mức 5.000 đồng/tháng. Thời gian bảo hiểm được
kéo dài từ khi tham gia đến khi thành viên chấm
dứt tư cách thành viên hoặc 65 tuổi. Đây là các
sản phẩm bảo hiểm vi mô đơn giản có số tiền bảo
hiểm rất thấp, tuy nhiên lại là sản phẩm bảo hiểm
vi mô cung cấp cho các thành viên của các Tổ chức
tài chính vi mô trong mạng lưới M7 - là các hộ
nghèo, đói tại các huyện miền núi phía Bắc và Bắc
Trung Bộ.
Tính đến hết tháng 2/2013 đã có 6/8 thành viên
của mạng lưới tài chính vi mô M7 tự nguyện tham
gia MPA… Tổng số thành viên của MPA đạt 23,057
thành viên trong tổng số 38.774 thành viên của mạng
M7, chiếm tỷ lệ 59,46%. Số người được hưởng quyền
lợi từ MPA lên tới trên 80.000 người. Từ khi thành
lập đến hết tháng 2/2013, tổng tài sản của MPA đạt
2.004.890.269 đồng, số tiền chi trả quyền lợi cho các
thành viên là 687.823.400 đồng.
Tính theo từng quyền lợi bảo hiểm, MPA đã trợ
giúp 2.345 trường hợp ốm đau phải nằm viện với số
tiền 389,420 triệu đồng; Trợ cấp tử vong, thương tật
toàn bộ vĩnh viễn cho 267 người với số tiền là 126,270
triệu đồng; Trả tiền cho Quỹ Xã hội để xóa nợ cho
36 thành viên đang vay vốn bị tử vong là 172,133
triệu đồng (Báo cáo dự án MPA của Trung tâm Hỗ
trợ phát triển Nguồn lực tài chính cộng đồng, 2014).
phối cho ABIC) phủ
rộng tất cả các tỉnh
thành đến tận cấp
xã trong cả nước,
đặc biệt là các vùng
nông thôn, miền
núi; Lượng khách
hàng khổng lồ của
Agribank trong đó
chủ yếu là khách
hàng trong lĩnh vưc
nông nghiệp, các
hộ gia đình tại khu
vực nông thôn. Lợi
thế này giúp ABIC có thể tiếp cận khách hàng trong
lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, khách hàng có
thu nhập thấp hơn bất cứ công ty bảo hiểm nào trên
thị trường; So với các công ty bảo hiểm khác trên
thị trường, ABIC được sự hỗ trợ cao của Agribank
trong việc triển khai hoạt động bảo hiểm với sản
phẩm chủ đạo là “Bảo an tín dụng” cho đối tượng là
các hộ vay tín dụng. Nhiều năm qua, ABIC cũng đã
tận dụng tốt lợi thế mà Agribank đem lại.
Kết quả triển khai sản phẩm “Bảo an tín dụng”
của ABIC có tỷ lệ bồi thường thấp, khả năng sinh
lời cao và ổn định. Theo số liệu thống kê của ABIC
về sản phẩm “Bảo an tín dụng”, sản phẩm có tỷ lệ
tổn thất thấp và duy trì tương đối ổn định. Đây là
sản phẩm có giá trị bảo hiểm trên một đơn vị rủi ro
nhỏ so với khả năng giữ lại của ABIC. Mặt khác, do
phạm vi bảo hiểm hẹp (chỉ bảo hiểm rủi ro tử vong)
kỹ thuật và chi phí quản lý rủi ro của sản phẩm
không quá lớn, vì vậy, với tỷ lệ tổn thất thấp, tỷ lệ
giữ lại 100%, chi phí quản lý rủi ro thấp là những
động lực mà ABIC đẩy mạnh khai thác “Bảo an tín
dụng”, cải thiện lợi nhuận cho ABIC từ khi hoạt
động đến nay.
Hội Bảo vệ tương hỗ
Quỹ An Sinh - Hội Khuyến học (MPA) chính thức
được thành lập từ năm 2009 với mục tiêu phát triển hệ
thống dịch vụ bền vững phục vụ người nghèo thông
qua việc thiết lập hệ thống phòng tránh các rủi ro
trong cuộc sống cho thành viên M7. MPA hiện cung
cấp hai sản phẩm bảo hiểm vi mô: Sản phẩm “Bảo vệ
vốn vay” và sản phẩm “Bảo vệ nhân thọ cơ bản”:
(i) Sản phẩm “Bảo vệ vốn vay” là sản phẩm bảo
hiểm cho rủi ro tử vong của thành viên Quỹ Tài
chính vi mô, bảo vệ cho phần dư nợ gốc của khoản
vay trong thời hạn vay. Phí bảo hiểm được tính bằng
0,4% mức vốn cho loại vốn 12 tháng, người được bảo
hiểm là những thành viên vay vốn từ 18-65 tuổi.
HÌNH1: TỶ TRỌNG VÀ DOANH THU CỦA SẢN PHẨM“BẢO AN TÍN DỤNG”
TRONG TỔNG DOANH THU CỦA ABIC (2009-2014)
Nguồn: Số liệu tổng hợp của ABIC
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...122
Powered by FlippingBook