Tạp chí Tài chính kỳ 2 số tháng 4-2016 - page 18

16
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
dụng đất phi nông nghiệp, vì hiện tại quá nhiều đối
tượng miễn, giảm gây khó khăn cho công tác quản lý
của cơ quan thuế.
- Về đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông
nghiệp: Đề nghị cần có quy định các dự án thuê đất,
nộp tiền thuê đất hàng năm thuộc đối tượng không
phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Vì Luật
thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số thu không lớn
và chỉ với mục đích chính là quản lý đất đai, thì các
đơn vị thuê đất đã được quản lý rất chặt thông qua
Quyết định và Hợp đồng thuê đất.
- Kiến nghị sửa đổi quy định tại khoản 1 Điều 8
Nghị định số 53/2011/NĐ-CP; Điều 10 Thông tư số
153/2011/TT-BTC như sau: “...địa bàn có điều kiện
kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh
tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện theo quy định
của Luật Đầu tư...” đề nghị sửa thành “địa bàn có
điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều
kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện theo
các quy định của Chính phủ...”
- Xem xét miễn thuế đối với các đối tượng được
quy định tại khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 10 và
giảm thuế tại khoản 3, khoản 4 Điều 11 Thông tư số
153/2011/TT-BTC (địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội
đặc biệt khó khăn, đối tượng chính sách, hộ nghèo
và NNT gặp khó khăn do sự kiện bất khả kháng gây
thiệt hại về đất và nhà) không phân biệt là đất ở đúng
hay sai mục đích, nhưng vẫn khống chế diện tích đất
ở không được vượt quá hạn mức đất ở cho phép.
- Chính sách miễn giảm hộ nghèo, theo văn bản
hướng dẫn thì trường hợp hộ nghèo phải có Giấy
chuyển nhượng quyền sử dụng đất (trong hạn mức)
mới được miễn giảm, nhưng hộ nghèo thường không
có Giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất nên việc
miễn giảm cho hộ nghèo rất khó. Đề nghị bỏ quy định
phải có Giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi
xem xét miễn giảm cho hộ nghèo (trong hạn mức).
- Nghiên cứu xem xét miễn thuế sử dụng đất phi
nông nghiệp đối với: (i) địa bàn có điều kiện kinh tế
- xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính
phủ; (ii) các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã
an toàn khu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
vào diện đầu tư chương trình phát triển kinh tế - xã
hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc
và miền núi; (iii) các xã đặc biệt khó khăn khác do
HĐND tỉnh quy định.
- Các trường hợp chưa được cấp giấy Giấy chuyển
nhượng quyền sử dụng đất nhưng đã có hồ sơ địa
chính đủ điều kiện cấp giấy, đề nghị vẫn áp dụng
cho khai tổng hợp như các trường hợp hộ có 02 thửa
đất trở lên, đảm bảo tính kịp thời, tránh thất thu ngân
sách nhà nước.
được xét miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông
nghiệp theo Khoản 4 Điều 9 và Khoản 2 Điều 10 Luật
Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp nêu trên. Đây là
điểm bất hợp lý của chính sách thuế sử dụng đất phi
nông nghiệp, vì sắc thuế này thu chủ yếu đối với sử
dụng đất ở mà người dân thì không có dự án đầu tư
nên miễn theo danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư là
chưa phù hợp về mặt đạo lý.
Tại các huyện thuộc khu vực kinh tế khó khăn, được
giảm 50% thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với
diện tích đất ở trong hạn mức. Một số xã, thôn trong
huyện được công nhận là vùng kinh tế - xã hội đặc biệt
khó khăn theo quy định của Chính phủ. Vậy, các xã,
thôn trong huyện có được miễn thuế sử dụng đất phi
nông nghiệp không? Các xã có điều kiện kinh tế - xã hội
khó khăn theo quy định của Chính phủ có được giảm
50% thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với diện tích
trong hạn mức theo quy định của Luật không?
- Theo điểm b1, b2 mục 1.4 khoản 1 Điều 4 Thông
tư 153/2011/TT-BTC thì hạn mức đất ở làm căn cứ
tính thuế được thực hiện theo 02 loại hạn mức: Hạn
mức công nhận đất ở và hạn mức giao đất ở. Hạn
mức công nhận đất ở và hạn mức giao đất ở được áp
dụng thuế suất 0,03%. Như vậy, diện tích miễn, giảm
thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thực hiện theo hạn
mức công nhận đất ở hay hạn mức giao đất ở?
- Đối với các hộ gia đình thuộc đối tượng hộ tái
định cư và hộ gia đình đủ điều kiện cấp giấy chứng
nhận nhưng chưa được các cơ quan có thẩm quyền
cấp; các hộ gia đình xã vùng sâu, vùng xa (đặc biệt
đối với vùng dân tộc thiểu số) hiện nay không có giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất dẫn đến khó khăn
cho công tác lập hồ sơ miễn, giảm đối với những hộ
gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn, giảm
theo khoản 4, điều 10 Thông tư 153/2011/TT-BCT
ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính.
Kiến nghị, đề xuất
- Mức thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tính
theo giá đất do UBND tỉnh ban hành. Thực tế, ở nhiều
địa phương có giá đất thấp dưới 500.000 đồng/m2 (chủ
yếu là đất khu dân cư nông thôn, đất hẻm thuộc vị trí 4,
vị trí 5 đất ở đô thị), diện tích tính thuế dưới 70 m2 nên
sau khi được giảm thuế theo quy định, số thuế sử dụng
đất phi nông nghiệp phải nộp dưới 5.000 đồng, nhiều
trường hợp hộ gia đình, cá nhân có số thuế phải nộp
chưa tới 1.000 đồng…
Do đó, đề nghị sửa luật theo hướng cho ngưỡng
có mức thuế phải nộp từ 10.000 đồng trở xuống được
miễn thuế (như ngưỡng phải nộp thuế GTGT), vì chi
phí quản lý quá cao.
- Đề nghị thu hẹp đối tượng miễn, giảm thuế sử
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...122
Powered by FlippingBook