Tạp chí Tài chính kỳ 2 số tháng 4-2016 - page 31

TÀI CHÍNH -
Tháng 4/2016
29
án... thì cơ quan thuế vẫn chấp nhận việc không
có mã số thuế và được giảm trừ nếu theo hồ sơ
chứng minh người phụ thuộc đảm bảo là người
phụ thuộc. Riêng đối với trường hợp khai sinh ở
nước ngoài, cơ quan thuế vẫn chấp nhận dùng giấy
khai sinh tại nước ngoài.
Trường hợp NNT chưa tính giảm trừ gia cảnh
cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được
tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng
phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi NNT thực hiện
quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho
người phụ thuộc. Mỗi người phụ thuộc chỉ được
tính giảm trừ một lần vào một NNT trong năm tính
thuế. Trường hợp nhiều NNT có chung người phụ
thuộc thì NNT phải tự thỏa thuận để đăng ký giảm
trừ gia cảnh vào một NNT.
Xác định cá nhân cư trú để tính thu nhập
chịu thuế TNCN
Xác định cá nhân cư trú cũng là một trong những
vấn đề khiến nhiều DN thắc mắc trong nhiều đợt
quyết toán thuế vừa qua. Đối với vấn đề này, việc
xác định cá nhân cư trú được xác định như sau:
- Cá nhân cư trú đối với người Việt Nam: Là
người Việt Nam đáp ứng đủ các điều kiện sau như:
Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong
một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục
kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam; Có nơi ở
thường xuyên tại Việt Nam theo quy định của pháp
luật về nhà ở với thời hạn của các hợp đồng thuê từ
183 ngày trở lên trong năm tính thuế.
- Cá nhân cư trú đối với người nước ngoài: Là
người nước ngoài đáp ứng được hai điều kiện đã
Về giảm trừ gia cảnh
Theo quy định hiện hành, giảm trừ gia cảnh (bản
thân và người phụ thuộc) đối với người lao động
trong DN, gồm:
- Giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế (NNT):
NNT có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công,
từ kinh doanh thì tại một thời điểm (tính đủ theo tháng)
NNT lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại
một nơi. Đối với người nước ngoài là cá nhân cư trú tại
Việt Nam được tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân từ
tháng 01 hoặc từ tháng đến Việt Nam trong trường hợp
cá nhân lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam đến tháng kết
thúc hợp đồng lao động và rời Việt Nam trong năm
tính thuế (được tính đủ theo tháng). Trường hợp trong
năm tính thuế, cá nhân chưa giảm trừ cho bản thân
hoặc giảm trừ cho bản thân chưa đủ 12 tháng thì được
giảm trừ đủ 12 tháng khi thực hiện quyết toán thuế theo
quy định.
- Giảm trừ người phụ thuộc:
NNT được tính giảm
trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu NNT đã
đăng ký thuế và được cấp mã số thuế. Khi NNT
đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sẽ
được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụ
thuộc và được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong
năm kể từ khi đăng ký. Đối với người phụ thuộc đã
được đăng ký giảm trừ gia cảnh trước ngày Thông
tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực
thi hành thì tiếp tục được giảm trừ gia cảnh cho
đến khi được cấp mã số thuế. Đáng lưu ý một điểm
mới là trên thực tế có những trường hợp không
có chứng minh nhân dân (CMND) như số người
già, trẻ em khai sinh tại nước ngoài và không được
cấp CMND như người tàn tật, người đang thi hành
MỘT SỐ KINHNGHIỆMVỀ QUYẾTTOÁN
THUẾTHUNHẬPCÁNHÂNTẠIDOANHNGHIỆP
LÊ THẢO LY, NGUYỄN HOÀNG LINH
- Đại học Lao động - Xã hội
Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người nộp thuế hiểu một cách chính xác về các vấn đề liên
quan tới quyết toán thuế, hàng năm, Tổng cục Thuế và các cục thuế địa phương đều tổ
chức đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp khi quyết toán thuế. Vậy, các nội dung
doanh nghiệp thường quan tâm nhất là gì?
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,...122
Powered by FlippingBook