Tạp chí Tài chính kỳ 2 số tháng 4-2016 - page 32

30
TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
văn kiện chương trình, dự án đã được cơ quan có
thẩm quyền phê duyệt.
Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân người
Việt Nam
Ngày 22/02/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban
hành Quyết định về việc miễn thuế TNCN đối với cá
nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện
của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên Hợp quốc tại
Việt Nam. Theo đó, từ ngày 1/5/2016, cá nhân là người
Việt Nam được tuyển dụng theo hợp đồng để làm
việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ
thống Liên Hợp quốc tại Việt Nam sẽ được miễn thuế
TNCN. Trong khi đó, quy định này sẽ không áp dụng
đối với cá nhân là người Việt Nam được tuyển dụng
và làm việc theo giờ tại cơ quan đại diện của tổ chức
quốc tế thuộc hệ thống Liên Hợp quốc tại Việt Nam.
Đây là quy định mới mà các kế toán cần chú ý trong
đợt quyết toán thuế năm 2016 trong năm tới.
Để được miễn thuế TNCN, các cá nhân phải đảm
bảo 2 điều kiện: Có quốc tịch Việt Nam; Là nhân viên
của cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ
thống Liên Hợp quốc tại Việt Nam do đại diện có
thẩm quyền của cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế
xác nhận theo danh sách gửi cơ quan thuế.
Giảm trừ các khoản bảo hiểm bắt buộc,
các khoản từ thiện, nhân đạo, khuyến học
Để các khoản bảo hiểm bắt buộc, các khoản từ
thiện, nhân đạo, khuyến học được giảm trừ khi xác
định thu nhập tính thuế TNCN thì các DN cần phải
có đầy đủ các chứng từ nộp bảo hiểm bắt buộc, các
khoản từ thiện, nhân đạo, khuyến học. Ngoài ra, các
chứng từ trên cần phải ghi tách biệt cho từng DN và
ghi tách riêng cho từng người lao động.
Tài liệu tham khảo:
1. Quốc hội, Luật Thuế TNCN 2007/QH, Luật Thuế TNCN 2012/QH (sửa đổi bổ
sung), Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi một số điều của Luật Thuế TNCN;
2. Một số thông tư của Bộ Tài chính: Thông tư số 111/2013/TT-BTC, Thông tư
số 92/2015/TT-BTC.
nêu ở trên và theo điểm b.3 khoản 1 điều 25 Thông
tư số 111/2013/TT-BTC quy định: “Đối với cá nhân
là người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam thì tổ
chức, cá nhân trả thu nhập căn cứ vào thời gian làm
việc tại Việt Nam của NNT ghi trên hợp đồng hoặc
văn bản cử sang làm việc tại Việt Nam để tạm khấu
trừ thuế theo biểu mẫu lũy tiền từng phần (đối với cá
nhân có thời gian làm việc tại Việt Nam từ 183 ngày
trong năm tính thuế) hoặc theo biểu thuế toàn phần
(đối với cá nhân có thời gian làm việc tại Việt Nam
dưới 183 ngày trong năm tính thuế).
Miễn thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài
Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban
hành quyết định miễn thuế thu nhập cá nhân
(TNCN) đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện
chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước
ngoài tại Việt Nam. Thu nhập miễn thuế của
chuyên gia nước ngoài trong trường hợp này là
thu nhập trực tiếp thực hiện các hoạt động của
chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước
ngoài. Theo đó, kể từ ngày 1/5/2016, Quyết định
số 06/2016/QĐ-TTg của Chính phủ quy định
miễn thuế TNCN đối với người nước ngoài đối
với chuyên gia nước ngoài được tuyển chọn để
trực tiếp thực hiện các hoạt động của chương
trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài,
trên cơ sở thống nhất giữa tổ chức phi chính phủ
nước ngoài và cơ quan chủ quản dự án của Việt
Nam quy định tại văn kiện chương trình, dự án
đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật
về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ
nước ngoài. Như vậy, trong đợt quyết toán thuế
2016 trong năm tới, các DN khi quyết toán thuế
TNCN cần chú ý đến quy định này.
Tuy nhiên, để được hưởng chính sách ưu đãi này,
chuyên gia nước ngoài phải đáp ứng được các điều
kiện như: Có quốc tịch nước ngoài; Có hợp đồng ký
giữa chuyên gia nước ngoài với tổ chức phi chính
phủ nước ngoài hoặc với cơ quan chủ quản dự án
hoặc với chủ khoản viện trợ phi chính phủ nước
ngoài của Việt Nam trực tiếp thực hiện các hoạt
động của chương trình, dự án viện trợ phi chính
phủ nước ngoài theo văn kiện chương trình, dự án
đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và điều
khoản giao việc cho chuyên gia nước ngoài đính
kèm hợp đồng. Riêng hợp đồng ký giữa chuyên gia
nước ngoài với tổ chức phi chính phủ nước ngoài
phải bổ sung xác nhận của chủ khoản viện trợ phi
chính phủ của Việt Nam về việc chuyên gia nước
ngoài trực tiếp thực hiện các hoạt động của chương
trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài theo
Trong quyết toán thuế TNCN, kế toán thường
quan tâm đến các vấn đề như: Giảm trừ gia
cảnh; Giảm trừ các khoản bảo hiểm bắt buộc,
từ thiện, nhân đạo, khuyến học; Xác định cá
nhân cư trú để tính thu nhập chịu thuế TNCN
và thuế TNCN phải nộp; Trường hợp nào được
miễn thuếTNCN... để thực hiện chính sách thuế
đúng pháp luật.
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,...122
Powered by FlippingBook