Tạp chí Tài chính kỳ 2 số tháng 4-2016 - page 34

32
TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
bản thanh toán bù trừ của hai bên, hợp đồng bù trừ...
khi đó bên mua được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
- Đối với việc bên mua thanh toán qua bên thứ 3
là tổ chức (DN): Bên mua được khấu trừ thuế GTGT
đầu vào nếu đáp ứng được các điều kiện như: Có
hợp đồng kinh tế ghi rõ bên thứ 3 là bên C, có biên
bản bù trừ của ba bên, bên C phải có địa chỉ, mã số
thuế chính xác, có xác nhận về tài khoản thụ hưởng
mở tại ngân hàng được đăng ký với cơ quan thuế.
- Đối với việc bên mua thanh toán qua bên thứ 3
là cá nhân: Bên mua được khấu trừ thuế GTGT đầu
vào khi có đủ các bằng chứng: Có hợp đồng kinh tế
ghi rõ bên thứ 3 là bên C, có biên bản bù trừ của ba
bên, bên C phải có địa chỉ, mã số thuế chính xác, có
xác nhận về tài khoản thụ hưởng mở tại ngân hàng
được đăng ký với cơ quan thuế, bên C chứng minh
được đăng hoạt động theo pháp luật bao gồm: Độ
tuổi từ 18 tuổi trở lên, có khả năng nhận biết tốt
(không bệnh tật, không bị cấm hoặc hạn chế khả
năng...) và có tham gia quan hệ pháp luật.
Thứ bảy,
khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các
hóa đơn GTGT mà bên mua thanh toán sai hạn (sai
tháng, sai năm tài chính) và hóa đơn sai (bất hợp lệ,
bất hợp pháp) năm sau mới phát hiện ra.
- Đối với các hóa đơn GTGT mà bên mua mắc
sai sót thanh toán sai hạn (sai tháng) vẫn trong năm
tài chính, nếu bên mua thanh toán chậm hơn so với
quy định trong hợp đồng kinh tế thì bên mua được
khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Nếu hóa đơn GTGT
có nhầm lẫn đối với hình thức thanh toán thì hóa
đơn GTGT đó không được khấu trừ thuế GTGT đầu
vào (loại thuế GTGT ngay tại thời điểm thanh toán).
- Đối với các hóa đơn GTGT mà bên mua mắc sai
sót thanh toán sai hạn (sai năm tài chính), thì bên
mua không được khấu trừ thuế thuế GTGT đầu vào
trong cả trường hợp thời gian thanh toán sai (thanh
toán chậm hơn so với quy định trong Hợp đồng kinh
tế) cũng như hình thức thanh toán sai, bên mua còn
bị xuất toán chi phí tương ứng tại năm thanh toán sai.
- Đối với hóa đơn GTGT bị sai (bất hợp lệ, bất
hợp pháp) nhưng năm sau mới phát hiện ra, thì bên
mua tiến hành khai bổ sung (giảm thuế GTGT đầu
vào) ở năm có hóa đơn sai (năm trước). Còn nếu bên
mua không khai bổ sung (giảm thuế GTGT đầu vào)
ở năm phát hiện sai (năm sau), thì bên mua không
được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
Tài liệu tham khảo:
1. Chính phủ, Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 quy định chi tiết
và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT;
2. Một số thông tư của Bộ Tài chính: TT156/2013/TT-BTC; TT219/2013/TT-BTC;
TT119/2014/TT-BTC; TT151/2014/TT-BTC; TT26/2015/TT-BTC.
đúng Luật Thương mại (không tính thuế) thì bên
mua không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
- Đối với hàng biếu tặng, DN nhận được có thuế
GTGT: DN không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
- Đối với hàng mua về để phục vụ hoạt động
phúc lợi trong DN: DN không được khấu trừ thuế
GTGT đầu vào.
- Đối với các khoản chi từ quỹ phúc lợi của DN
nếu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh:
DN được khấu trừ thuế GTGT tương ứng vì phục
vụ sản phẩm đầu ra chịu thuế GTGT, còn nếu không
liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thì
không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào trừ các tài
sản cố định phục vụ hoạt động phúc lợi (theo điều
14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC).
Thứ năm,
khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hóa
đơn GTGT hàng hóa, dịch vụ xuất tiêu dùng nội bộ.
DNxuất sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng nội bộ phục
vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cho sản phẩm đầu
ra chịu thuế hoặc không chịu thuế hoặc DN xuất tiêu
dùng nội bộ không phục vụ hoạt động sản xuất kinh
doanh thì theo khoản 7 điều 3 Thông tư số 26/2015/
TT-BTC của Bộ Tài chính, DN sẽ không phải xuất hóa
đơn mà dùng phiếu xuất kho. Khi đó, DN không được
khấu trừ đối với thuế GTGT đầu vào này.
Thứ sáu,
khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với
hóa đơn GTGT thanh toán không dùng tiền mặt.
Việc thanh toán không dùng tiền mặt được quy
định cụ thể tại khoản 10 điều 1 Thông tư số 26/2015/
TT-BTC. Theo đó, đối với việc bên mua thanh toán
qua ngân hàng, cụ thể:
- Nếu thanh toán bằng Séc: Bên mua không được
khấu trừ thuế GTGT đầu vào vì ở nước ta sử dụng
Séc thường là cho mục đích lĩnh tiền mặt.
- Nếu Thanh toán bằng ủy nhiệm chi hoặc lệnh
chi: Bên mua được khấu trừ thuế GTGT đầu vào,
song người mua cần chú ý tài khoản của bên thụ
hưởng cần được đăng ký với cơ quan thuế.
- Đối với việc bên mua thanh toán bằng sim điện
thoại, ví điện tử: Bên mua không được khấu trừ
thuế GTGT đầu vào vì pháp luật thuế tại nước ta
chưa đề cập đến luật chuyên ngành.
- Đối với việc bên mua thanh toán bù trừ: Bên mua
cần hoàn thiện bộ chứng từ thanh toán bao gồm biên
Để khấu trừ thuế GTGT đầu vào được thực
hiện đúng quy định và không bị xuất toán khi
các đoàn thanh kiểm tra quyết toán tại doanh
nghiệp, kế toán cần chú ý hơn đến các trường
hợp về thuếGTGT liên quan đến sai hóa đơn đầu
vào, liên quan đến thanh toán, áp dụng tỷ giá…
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,...122
Powered by FlippingBook