TCTC (2018) so 4 ky 2 đầy đủ - page 116

117
I/2018, HNX đã tổ chức 10 phiên
đấu giá thoái vốn nhà nước tại các
DN, tăng 25% so với cùng kỳ năm
2017 với tổng số cổ phần trúng giá
đạt hơn 50,6 triệu cổ phần, gấp 3 lần
so với cùng kỳ năm2017, tương ứng
93% số lượng cổ phần chào bán,
trong đó 7/10 phiên đấu giá thoái
vốn đã bán hết 100% số lượng cổ
phần chào bán. Tổng số vốn thu về
cho nhà nước đạt 831,5 tỷ đồng.
Hoạt động đấu giá cổ phần lần đầu
ra công chúng (IPO):
Trong quý I/2018
diễn ra 3đợt IPO, thuhút sựquan tâm
của các NĐT. Cả 3 phiên IPO đều bán
hết 100% số cổ phần chào bán, số
cổ phần trúng giá đạt 546,5 triệu cổ
phần, gấp 1.703 lần so với cùng kỳ
năm2017.Tổng sốvốn thuvề choDN
đạt hơn 8 nghìn tỷ đồng, gấp 2.759
lần so với cùng kỳ năm2017.
PV.
đồng. Tính đến ngày 30/3/2018,
tổng số DN đăng ký giao dịch trên
thị trường này lên 724 DN với tổng
khối lượng đăng ký giao dịch đạt
25.765 triệu cổ phiếu...
Thị trường trái phiếu chính phủ:
Tổng giá trị giao dịch trên thị trường
trái phiếu chính phủ trong 3 tháng
đầunăm2018 đạt 665 nghìn tỷ đồng,
tăng 60% so với cùng kỳ năm 2017.
Trong đó, tổng giá trị giao dịch thông
thường (outright) đạt 314,2 nghìn tỷ
đồng, chiếm tỷ trọng 47,25% tổng
giá trị giao dịch toàn thị trường. Tổng
giá trị giaodịchmua bán lại (repo) đạt
350,7 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng
52,75 tổng giá trị giao dịch toàn thị
trường. Với mức tỷ trọng này, giá trị
giao dịch repo 3 tháng đầu năm2018
cao hơn 9% so với cùng kỳ năm trước
và caohơn3,5%so với cả năm2017...
Hoạt động thoái vốn:
Trong quý
T
hị trường chứng khoán (TTCK)
phái sinh:
Với 59 phiên giao dịch,
trong quý I/2018, TTCK phái sinh
tăng trưởng tốt và ổn định. Tổng khối
lượng giao dịch trên TTCK phái sinh
trong quý I/2018 đạt 1.350.182 hợp
đồng, tương ứng giá trị giao dịch,
đạt hơn 146.127,15 tỷ đồng. Trên thị
trường luôn duy trì 4 mã sản phẩm
theo thông lệ quốc tế. TTCK phái sinh
tiếp tục chứng tỏ vai trò phòng vệ rủi
ro hiệu quả, có tác dụng ổn định tâm
lý nhà đầu tư (NĐT), đặc biệt khi thị
trường cơ sởbiếnđộngđột ngột.
Thị trường cổ phiếu:
Tính đến
cuối tháng 3/2018 tổng số chứng
khoán niêm yết tại HNX là 386 mã
cổ phiếu, với tổng khối lượng niêm
yết đạt hơn 12 tỷ cổ phiếu, tương
ứng tổng giá trị niêm yết toàn thị
trườngđạt hơn 120,7 nghìn tỷ đồng.
HNX-Index đạt mức 132,46 điểm tại
thời điểm đóng cửa phiên giao dịch
ngày 30/3/2018, tăng 3,44% so với
thời điểm cuối tháng 2/2018. Giá trị
vốn hóa thị trường đạt hơn 237.953
tỷ đồng, tăng 1,12%so với thời điểm
cuối tháng trước.
Thị trường UpCOM:
Trong quý
I/2018, thị trường UpCOM đạt giá
trị giao dịch bình quân 529 tỷ đồng/
phiên, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ
năm trước và gấp 2,2 lần so với bình
quân phiên cả năm trước. Tính bình
quân trong quý I/2018, khối lượng
giao dịch toàn thị trường UPCoM
đạt 23 triệu cổ phiếu/phiên, gấp 2,2
lần so với cùng kỳ năm trước và 1,9
lần so với bình quân phiên cả năm
trước. Giá trị giao dịch bình quân đạt
529 tỷđồng/phiên, gấp2,7 lần sovới
cùng kỳ năm trước và gấp 2,2 lần so
với bình quân phiên cả năm trước.
NĐT ngoại mua ròng 1,5 nghìn tỷ
HNX v những
chuyển động tích cực
Nằmtrongxu thế tăng trưởngchungcủa thị trường
chứngkhoánViệtNam, trongquý I/2018, cáchoạt
độnggiaodịchchứngkhoán, phát hành trái phiếu
chínhphủ, thoái vốn, đấugiácổphần... trênSởGiao
dịchChứngkhoánHàNội (HNX) đềudiễn ra sôi động.
Trong quý I/2018, cả 3 phiên IPO đều bán hết 100% số cổ phần chào bán
1...,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115 116
Powered by FlippingBook