TCTC (2018) so 4 ky 2 đầy đủ - page 4

5
KINH TẾ - TÀI CHÍNHVĨ MÔ
như kỹ năng cá nhân và thời gian rảnh rỗi), được sở
hữu bởi các cá nhân khác thông qua các nền tảng
kết hợp trên Internet. Đó là một mô hình kết nối để
những người tiêu dùng có thể tận dụng nguồn lực
dư thừa của nhau.
Trong kinh doanh, nền kinh tế chia sẻ được hiểu
là một thuật ngữ đề cập đến mô hình kinh doanh
khai thác các yếu tố tài nguyên sẵn có của người
dùng cuối cùng và kết hợp với các yếu tố công nghệ
để hợp thành một mô hình kinh doanh. Theo đó,
mô hình này thường do các doanh nhiệp (DN) khởi
nghiệp khởi xướng - đối tượng này không sở hữu
bất kỳ một nhà máy hay một kho hàng nào nhưng
lại có cả một kho tài nguyên sẵn có trên toàn cầu và
luôn sẵn sàng gia nhập vào hệ thống.
Trong khi đó, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kinh
tế chia sẻ là khái niệm mới xuất hiện trong thời
gian gần đây và gắn với sự phát triển của cuộc cách
mạng công nghệ số. Đến nay, có nhiều định nghĩa
và cách hiểu khác nhau nhưng theo cách hiểu phổ
biến nhất, mô hình kinh tế chia sẻ là một hệ thống
kinh tế mà ở đó tài sản hoặc dịch vụ được chia sẻ
dùng chung giữa các cá nhân, hoặc không phải trả
tiền hoặc không trả một khoản phí, với tính chất
điển hình là thông qua các công cụ Internet. Đây
là một phương thức kết nối mới giữa người mua
(người dùng) và người bán (người cung cấp) đối với
một hoạt động kinh tế.
Thực tế, khái niệm kinh tế chia sẻ không phải
là mới, được manh nha từ năm 1995, khởi điểm tại
Mỹ với mô hình ban đầu có tính chất “chia sẻ ngang
hàng” nhưng không rõ rệt. Mô hình kinh doanh này
thực sự phát triển mạnh mẽ khi nền kinh tế Mỹ rơi
vào khủng hoảng năm 2008, khiến người dân buộc
Khái quát mô hình kinh tế chia sẻ
TheoWikipidia, kinh tế chia sẻ (Sharing economy)
là mô hình “thị trường lai” (ở giữa sở hữu và tặng
quà), trong đó đề cập đến việc chia sẻ quyền truy
cập vào hàng hóa và dịch vụ (phối hợp thông qua
các dịch vụ trực tuyến dựa vào cộng đồng). Kinh tế
chia sẻ cũng được coi là hoạt động tái thiết kinh tế,
trong đó các cá nhân ẩn danh có thể sử dụng các tài
sản, dịch vụ nhàn rỗi (bao gồm cả các tài sản vô hình
PHÁT TRIỂNMÔHÌNHKINHTẾ CHIA SẺ
ỞVIỆT NAMVÀMỘT SỐĐỀ XUẤT
ThS. ĐỖ THỊ NHUNG
- Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh*
Dù xuất hiện đã khá lâu nhưng đến nay, mô hình kinh tế chia sẻ mới bắt đầu có những bước đột phá với sự
hỗ trợ tích cực của các thành tựu khoa học công nghệ. Tại Việt Nam, thời gian gần đây, thuật ngữ “nền kinh
tế chia sẻ” được đưa ra bàn luận trên nhiều diễn đàn. Tại Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 01/2018,
Chính phủ đã thống nhất xây dựng Đề án về mô hình kinh tế chia sẻ. Bài viết trao đổi về mô hình kinh tế
chia sẻ, tiềm năng và thách thức đối với Việt Nam nói chung cũng như trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng
nói riêng và đưa ra một số kiến nghị nhằm tận dụng lợi ích của mô hình kinh tế hiện đại này.
Từ khóa: Kinh tế chia sẻ, công nghệ thông tin, mô hình kinh tế - tài chính, ngân hàng
Despite its presence for ages, the sharing
economy model has just recently experienced
breakthroughs with the positive supports
of science and technology achievements. In
Vietnam, the term“sharing economy” has been
discussed in many forums. In the Resolution
of periodic government meeting in January
2018, the Government agreed on building
the project of sharing economy model. This
paper exchanges views on sharing economy
model in terms of potentials and challenges
toward Vietnam in general and toward
finance and banking sector in particular. On
the basis of these views, the study presents
recommendations to take advantages of this
contemporary economic model.
Keywords: Sharing economy, information technology
Ngày nhận bài: 3/4/2018
Ngày hoàn thiện biên tập: 16/4/2018
Ngày duyệt đăng: 23/4/2018
*Email:
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...116
Powered by FlippingBook