TCTC (2018) so 5 ky 2 (IN) - page 11

10
KINH TẾ - TÀI CHÍNH VĨ MÔ
ra là “ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát”. Cụ
thể quý II/2008, Chính phủ thực hiện chính sách tiền
tệ thắt chặt đã góp phần hạn chế được lạm phát trong
2 năm tiếp theo xuống mức một con số (năm 2009
và 2010 lần lượt là 6,88% và 9,19%). Tuy nhiên, đến
năm 2011, lạm phát lại tăng vọt lên mức 18,58%. Một
số nguyên nhân chủ yếu được giới phân tích chỉ ra
rằng là do: Tăng giá xăng dầu và điện khá cao; Tăng
trưởng sản lượng của nền kinh tế (yếu tố quan trọng
để cân bằng tiền – hàng) vẫn chưa phục hồi đáng kể;
Nền sản xuất lại rơi vào tình trạng khó khăn… Ngày
24/2/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/
NQ-CP đưa ra các giải pháp để kiểm soát lạm phát,
nhờ đó, từ năm 2012 lạm phát bắt đầu có xu hướng
giảm dần về mức một con số. Đối với vấn đề thất
nghiệp, với những chính sách giải quyết việc làm của
Chính phủ, cộng với việc nền kinh tế ổn định sau suy
thoái dần, mức thất nghiệp ngày càng giảm và ổn
định, đến nay tỷ lệ thất nghiệp có xu hướng tiệm cận
với mức thất nghiệp tự nhiên.
Kết quả nghiên cứu trong giai đoạn từ năm 2008
đến năm 2017 cho thấy, khi mà nền kinh tế càng
lùi xa năm 2008 – năm đỉnh điểm của khủng hoảng
kinh tế thì thất nghiệp sẽ có xu hướng ngày càng
giảm và ổn định, có xu hướng tiệm cận dần mức
thất nghiệp tự nhiên, nhất là trong năm 2008 và 2011
khi mà lạm phát tăng cao đột biến. Tuy nhiên, so với
thất nghiệp, lạm phát có xu hướng biến động phức
tạp hơn nhiều.
Khi xét tới lạm phát kỳ vọng, mặc dù có mối
quan hệ nghịch giữa thất nghiệp và lạm phát nhưng
sự đánh đổi này thể hiện không rõ ràng, kể cả khi
phân tích số liệu trong thời đoạn ngắn. Như vậy,
trong giai đoạn năm 2008 đến 2017 ở Việt Nam, mặc
dù có sự đánh đổi giữa thất nghiệp và lạm phát,
song điều này không mấy rõ ràng, mức độ đánh
đổi, không cao. Theo thời gian, lạm phát diễn biến
phức tạp, trong khi thất nghiệp ngày càng ổn định
và tiệm cận với mức thất nghiệp tự nhiên.
Tài liệu tham khảo:
1. Chính phủ (2008), Nghị quyết số 10/2008/NQ-CP ngày 17/04/08 về các
biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội
và tăng trưởng bền vững;
2. Chính phủ (2011), Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 về những giải
pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm
an sinh xã hội;
3. Phan Thị Cúc, Diễn biến lạm phát ở Việt Nam và những giải pháp kiềm chế
linh hoạt, Trang điện tử trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh;
4. PGS., TS. Hà Minh Sơn, NCS. Phạm Thị Liên Ngọc (2016), Lạm phát 2011
đến nay: Con số và dự báo, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán 6/2016;
5. Một số website: mof.gov.vn, gso.gov.vn, hui.edu.vn…
Kết luận
Nghiên cứu về mối quan hệ giữa thất nghiệp và
lạm phát tại Việt Nam giai đoạn 2008-2017 cho thấy,
khi có xét đến lạm phát kỳ vọng như thực tế tại Việt
Nam, thì giữa thất nghiệp và lạm phát lại có mối
quan hệ đánh đổi. Tuy vậy, dựa theo xu hướng biến
động của thất nghiệp và lạm phát, có thể thấy, mối
quan hệ đánh đổi này thể hiện khá mờ nhạt và cũng
khó nhận diện trực tiếp theo số liệu thống kê. Trong
khoảng thời gian này, khi lạm phát biến động phức
tạp thì thất nghiệp lại càng ổn định tỷ lệ và có xu
hướng trở về mức thất nghiệp tự nhiên.
Như vậy, khi kiểm nghiệm số liệu tại Việt Nam
giai đoạn 2008-2017, kể cả khi so sánh trực tiếp số
liệu cho từng năm, đánh đổi giữa thất nghiệp và
lạm phát do một số nguyên nhân sau:
Thứ nhất,
nguyên nhân dẫn đến thất nghiệp và
lạm phát có thể khác nhau, mối quan hệ giữa thất
nghiệp và lạm phát. Thất nghiệp phụ thuộc rất lớn
vào tình trạng của nền kinh tế và những chính sách
về giải quyết việc làm. Khi nền kinh tế suy thoái,
thất nghiệp sẽ cao và ngược lại. Trong khi đó, lạm
phát phụ thuộc chủ yếu vào chính sách tài khóa và
tiền tệ. Thực tế cho thấy, hầu hết các quốc gia trên
thế giới đều chịu ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng
kinh tế năm 2008. Năm 2008 và 2009 là 2 năm Việt
Nam có tỷ lệ thất nghiệp cao (tương ứng tỷ lệ là
6,65% và 4,66%) do khủng hoảng kinh tế, nhiều
doanh nghiệp phá sản dẫn đến tình trạng sa thải lao
động. Cùng với đó, lạm phát năm 2008 cũng rất cao
(22,97%). Có nhiều nguyên nhân dẫn đến lạm phát
cao nhưng nguyên nhân chủ yếu do giá xăng dầu
tăng nhanh...
Thứ hai,
cả thất nghiệp và lạm phát chịu tác động
từ các chính sách của Chính phủ. Mỗi chính sách lại
có những tác động khác nhau đến thất nghiệp và lạm
phát. Từ năm 2008 đến nay, lạm phát là vấn đề được
quan tâm hàng đầu khi mà mục tiêu Chính phủ đặt
HÌNH 2: THẤT NGHIỆP, THẤT NGHIỆP TỰ NHIÊN
VÀ LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM
Nguồn: Tổng cục Thống kê và tính toán của tác giả
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...145
Powered by FlippingBook