TCTC (2018) so 6 ky 2 (IN)-full - page 7

6
KINH TẾ - TÀI CHÍNH VĨ MÔ
với mất cân đối vĩ mô như chênh lệch tiết kiệm - đầu
tư, thâm hụt cán cân thương mại, thâm hụt ngân sách
trong dài hạn, lấn át đầu tư khu vực tư nhân. Để hiểu
rõ thực trạng đầu tư công, tác giả xem xét phân tích
một số nội dung cụ thể gồm: quy mô đầu tư công, cơ
cấu vốn đầu tư công, vai trò của đầu tư công...
Quy mô đầu tư công
Trong những năm qua, Việt Nam theo đuổi mô
hình tăng trưởng kinh tế chủ yếu dựa vào tăng vốn
đầu tư. Giai đoạn 2006-2016 đã chứng kiến tổng giá
trị vốn đầu tư toàn xã hội tăng 3,7 lần, từ 404,7 nghìn
tỷ đồng năm 2006 lên 1.485,1 nghìn tỷ đồng năm 2016
và tốc độ tăng trưởng trung bình là 14,4%/năm. Tuy
nhiên, tốc độ tăng trưởng đã có xu hướng chậm lại bắt
đầu từ năm 2011. Tốc độ tăng trưởng trung bình của
giai đoạn 2006-2010 là 19,5%/năm nhưng giai đoạn
2011-2016, con số này chỉ là 10,2%.
Bình quân giai đoạn 2006-2016, tỷ lệ vốn đầu tư
công toàn xã hội so với GDP là 36,5%/năm, trong đó
năm 2008 tỷ lệ này cao nhất đạt 43,1%, sau đó có xu
hướng giảm dần vào các năm tiếp theo; năm 2016
tỷ lệ này là 32,6%. Giai đoạn 2006-2010, chứng kiến
tỷ lệ trung bình vốn đầu tư toàn xã hội/GDP đạt
41,26%/năm cao hơn 8,7%/năm so với mức trung
bình của giai đoạn 2011-2016.
Theo Hình 1, đầu tư của khu vực nhà nước hiện
chiếm khoản 40% tổng đầu tư toàn xã hội và 60%
còn lại của khu vực kinh tế ngoài nhà nước (tư nhân
trong nước) và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.
Như vậy, vai trò của khu vực kinh tế trong nước
đang ngày càng lớn và giữ vị trí quan trọng của
khu vực kinh tế nhà nước. Bên cạnh đó, khu vực
đầu tư nước ngoài, sau một thời kỳ mở rộng vào
giữa thập niên 1990, đã thu hẹp đáng kể sau khủng
H
oạt động đầu tư công gồm toàn bộ quá trình
từ lập, phê duyệt kế hoach, chương trình,
dự án đầu tư, đến triển khai thực hiện đầu
tư và quản lý khai thác, sử dụng các dự án đầu tư
công, đánh giá sau đầu tư công. Vốn đầu tư công
bao gồm: Vốn ngân sách nhà nước (NSNN) chi đầu
tư phát triển theo quy định, vốn huy động của Nhà
nước từ trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính quyền
địa phương, công trái quốc gia và các nguồn khác của
Nhà nước. Tuy nhiên, việc kéo dài quá lâu mô hình
tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng, chủ yếu dựa vào
tăng vốn đầu tư, đặc biệt là hiệu quả đầu tư công còn
thấp sẽ tạo nên một nền kinh tế luôn phải đối diện
ĐẦUTƯ CÔNGTẠI VIỆT NAM
VÀNHỮNGTÁC ĐỘNGTÍCH CỰC TỚI NỀNKINHTẾ
ThS. ĐÀO THỊ HỒ HƯƠNG *
Sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn và toàn diện
trên mọi mặt kinh tế - xã hội. Đóng góp vào thành công đó có vai trò quan trọng của đầu tư công trong việc
phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, kinh tế và xã hội, tạo động lực thúc đẩy phát triển Việt Nam.
Bài viết phân tích, đánh giá thực trạng và những tác động của đầu tư công tại Việt Nam giai đoạn từ năm
2006 đến 2017 để làm rõ hơn nữa vai trò của đầu tư công đối với phát triển kinh tế - xã hội.
Từ khóa: Đầu tư công, phát triển, kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật
PUBLIC INVESTMENT IN VIETNAM AND THE IMPACTS
ON ECONOMY
After more than 30 years implementing
economic reform, Vietnam has achieved great
results of socio-economics. Public investment
has contributed greatly to the reform through
the development of technical and socio-
economic infrastructure. This paper analyzes
and evaluates the practice and impacts of
public investment in Vietnam for the period
of 2006-2017 to clarify the role of public
investment in socio-economic development.
Keywords: Public investment, development, socio-eco-
nomic, technical infrastructure
Ngày nhận bài: 27/4/2018
Ngày hoàn thiện biên tập: 4/6/2018
Ngày duyệt đăng: 22/6/2018
*Email:
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...121
Powered by FlippingBook