TCTC (2018) so 6 ky 2 (IN)-full - page 8

TÀI CHÍNH -
Tháng 6/2018
7
vốn đầu tư công những năm gần đây có xu hướng
giảm. Từ năm 2001-2016, tỷ trọng vốn đầu tư công
từ NSNN thường chiếm trên 50% tổng vốn đầu tư
công hàng năm. Tính từ năm 2005 đến nay, tỷ trọng
đầu tư NSNN lại giảm. Trong giai đoạn 2001-2016
có thể thấy, năm 2009, tỷ trọng đầu tư từ NSNN
tăng cao, đạt trên 60% do Nhà nước đẩy mạnh đầu
tư công để đối phó với khủng hoảng kinh tế thế giới,
nhưng đến năm 2010 nguồn vốn từ NSNN đã giảm
xuống chỉ còn 44,8%. Việc giảm mạnh nguồn vốn từ
NSNN này là do Chính phủ đã bù đắp bằng cách
phát hành trái phiếu chính phủ trên thị trường quốc
tế, do đó đã giảm bớt được áp lực tài trợ dự án đầu
tư công từ nguồn NSNN.
Nguồn vốn từ NSNN giai đoạn 2011-2016 được bố
trí tập trung cho các lĩnh vực được ưu tiên. Việc này
cũng phù hợp với định hướng đầu tư theo quy định
tại Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010
của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu
chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng
nguồn NSNN giai đoạn 2011-2015. Việc bố trí đầu tư
bước đầu có sự kiểm soát tốt, các dự án đầu tư về cơ
bản được thực hiện đúng kế hoạch vốn được giao,
góp phần hạn chế nợ đọng xây dựng cơ bản.
Vai trò của đầu tư công giai đoạn 2006-2017
Động lực cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai
đoạn 2006-2017 đầu tư của nền kinh tế đóng vai trò
quan trọng, đặc biệt là của đầu tư công, được thể
hiện qua các mặt như sau:
Góp phần quan trọng trong việc duy trì
và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Đầu tư công giúp phát triển hệ thống cơ sở hạ
tầng trong nước, từ đó tạo ra các tác động lan toả
góp phần cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy tang
trưởng kinh tế. Có thể thấy, trong giai đoạn này,
vốn đầu tư phát triển từ NSNN đã ưu tiên cho các
dự án kết cấu hạ tầng, giao thông quan trọng, có ý
nghĩa chiến lược của đất nước.
hoảng Đông Á 1997 và phục hồi mạnh mẽ trở lại
sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế
giới (WTO). Trong cơ cấu đầu tư toàn xã hội, đầu tư
công ty có giảm trong những năm gần đây song vẫn
chiếm một tỷ trọng khá lớn.
Theo Hình 2, đầu tư công ở Việt Nam có những
thay đổi đáng kể từ năm 2001 đến nay. Cụ thể: Giai
đoạn 2001-2005, đầu tư công chiếm 54,3%/tổng vốn
đầu tư toàn xã hội; Giai đoạn từ năm 2006 đến nay,
tỷ lệ vốn đầu tư công trong tổng vốn đầu tư toàn
xã hội đã giảm. Đáng chú ý, tỷ lệ vốn đầu tư công
trong những năm 2008, 2009 giảm mạnh, nguyên
nhân chính là do tác động của gói kích thích tài khoá
nhằm ứng phó với suy giảm kinh tế trong nước và
tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới.
Cơ cấu vốn đầu tư công trong nền kinh tế
Xét về cơ cấu theo nguồn vốn, đầu tư từ nguồn
NSNN luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng đầu tư toàn
xã hội, đạt trung bình 22,9% trong giai đoạn 2001-2005,
sau đó giảm còn 21,5% vào các năm từ 2006-2010;
18,6% vào giai đoạn 2011-2015 trước khi tăng nhẹ
19,5% vào năm 2016. Xu hướng này không phải do
đầu tư từ nguồn NSNN bị thu hẹp về giá trị tuyệt đối
mà chủ yếu do tổng đầu tư toàn xã hội (trong đó có
đầu tư từ khu vực tư nhân trong nước và khu vực có
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài) tăng nhanh.
Đầu tư của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) chỉ
tăng theo giá trị tuyệt đối nhưng có tỷ trọng ngày
càng giảm trong tổng đầu tư toàn xã hội. Giá trị đầu
tư của các DNNN đã tăng từ 58,1 nghìn đồng năm
2006 lên 80,4 nghìn tỷ đồng năm 2010 và 153,7 nghìn
tỷ đồng năm 2015, giảm xuống 125 nghìn tỷ đồng
vào năm 2016. Tuy nhiên, tỷ trọng trong đầu tư toàn
xã hội có xu hướng giảm từ 14,4% năm 2006 xuống
còn 8,7% năm 2012 và 8,4% năm 2016.
NSNN là nguồn tài trợ chính cho hoạt động
đầu tư công, tuy nhiên tỷ trọng trong tổng nguồn
HÌNH 1: TỶ TRỌNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TOÀN XÃ HỘI
THỰC HIỆN PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ (%)
Nguồn: Số liệu của Tổng cục Thống kê
HÌNH 2: TỶ TRỌNG ĐẦU TƯ CÔNG TRONG GDP (%)
Nguồn: Tổng cục Thống kê và tác giả tự tính toán
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...121
Powered by FlippingBook