TCTC ky 2 thang 9-2016 - page 5

TÀI CHÍNH -
Tháng 9/2016
7
Đánh giá về dự thảo Luật Quản lý, sử dụng
tài sản công, đa số ý kiến của cơ quan thẩm tra
cũng như góp ý của Ủy ban Thường vụ Quốc
hội đều cơ bản nhất trí với sự cần thiết của dự
thảo Luật nhằm khắc phục những tồn tại, hạn
chế trong thời gian qua. Bên cạnh đó, phần đông
các chuyên gia đều cho rằng, dự thảo Luật đã mở
rộng hơn rất nhiều so với Luật cũ. Dự thảo Luật
có nhiều điểm mới như đưa ra được nguyên tắc
quản lý sử dụng, khai thác quản lý nguồn lực
từ tài sản công; đưa ra các căn cứ, tiêu chuẩn,
định mức rất cần thiết; bảo đảm việc đầu tư,
mua sắm, quản lý, sử dụng và khai thác tài sản
công hiệu quả, tiết kiệm, đáp ứng yêu cầu quản
lý trong tình hình mới về khai thác nguồn lực để
phát triển kinh tế - xã hội, thực hành tiết kiệm,
chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng. Đồng
thời, điều này cũng đồng nghĩa với việc thể chế
hóa Điều 53 Hiến pháp năm 2013, bảo đảm tính
thống nhất, đồng bộ với các luật mới được Quốc
hội ban hành có liên quan, tác động trực tiếp tới
quản lý, sử dụng tài sản công.
Hiện tại, cơ quan soạn thảo đang rà soát lại
phạm vi, đối tượng điều chỉnh của Luật, rà soát
các nội dung để đảm bảo thống nhất với hệ thống
pháp luật. Theo kế hoạch, dự thảo Luật Quản lý,
sử dụng tài sản công sẽ được trình Quốc hội cho
ý kiến vào kỳ họp tháng 10/2016, thông qua vào
kỳ họp tháng 5/2017 và dự kiến có hiệu lực kể từ
01/01/2018.
Tài liệu tham khảo:
1. Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008;
2. Dự thảo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
3. Tờ trình Dự thảo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
Quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ
chức, đơn vị; Chế độ quản lý, sử dụng tài sản kết
cấu hạ tầng; Chế độ quản lý, sử dụng tài sản của
dự án sử dụng vốn nhà nước và tài sản được xác
lập quyền sở hữu thuộc về Nhà nước; Quản lý, sử
dụng, khai thác nguồn lực tài chính đất đai, tài
nguyên thiên nhiên; Hệ thống thông tin về tài sản
công và cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công; Dịch
vụ về tài sản công.
Dự thảo Luật xây dựng những nguyên tắc
chung nhất trong quản lý, sử dụng tài sản công;
kế thừa những nội dung, quy định hiện hành còn
phù hợp, đã được thực hiện ổn định, có hiệu quả
trong thực tế; sửa đổi những quy định không còn
phù hợp với thực tế và yêu cầu quản lý trong tình
hình mới; đổi mới phương thức quản lý, sử dụng
tài sản công theo hướng nắm chắc, hạch toán đầy
đủ tài sản công cả về giá trị và hiện vật; coi tài sản
công là nguồn lực quan trọng; quy định các cơ chế
quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả…
Dự thảo Luật có một số điểm mới đáng chú ý
như: Điều chỉnh thẩm quyền quy định tiêu chuẩn,
định mức sử dụng trụ sở làm việc, xe ô tô công từ
Thủ tướng Chính phủ sang Chính phủ để nâng
cao hiệu lực pháp lý và thực thi trong thực tiễn.
Dự thảo Luật cũng bổ sung một số hình thức mới
trong đầu tư xây dựng, mua sắm, sử dụng, xử lý
tài sản công, bao gồm: Mua sắm tập trung; đầu
tư xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự
nghiệp theo hình thức công - tư, khoán kinh phí
sử dụng tài sản công; huy động vốn để đầu tư
xây dựng, mua sắm tài sản tại đơn vị sự nghiệp
công lập; ghi giảm tài sản do nguyên nhân bất khả
kháng; bổ sung quy định cơ quan nhà nước, đơn
vị sự nghiệp công lập có thể tự thực hiện quản
lý vận hành, hoặc thuê đơn vị có chức năng thực
hiện quản lý vận hành tài sản công để tăng cường
tính chuyên nghiệp trong quản lý vận hành tài
sản công…
Đặc biệt, dự thảo Luật bổ sung quy định về giám
sát của cộng đồng đối với việc quản lý, sử dụng tài
sản công để bảo đảm việc sử dụng, khai thác tài
sản đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, công khai,
minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình.
Tiền thuế là của dân,
do dân đóng góp
để phục vụ lợi ích của nhân dân
Dự thảo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công có
10 Chương với 137 Điều, gồm các nội dung cơ
bản: Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà
nước đối với tài sản công; Quản lý, sử dụng tài
sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; Chế
độ quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng.
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...74
Powered by FlippingBook