TCTC ky 2 thang 9-2016 - page 7

TÀI CHÍNH -
Tháng 9/2016
9
Km123+105,17 trên địa phận hai tỉnh Đồng Nai và
Lâm Đồng góp vốn chủ sở hữu thiếu so với cam
kết 136,1 tỷ đồng...
Việc tuân thủ các quy định trong quá trình thực
hiện dự án còn buông lỏng
Kết quả kiểm toán cho thấy, chất lượng công
tác lập dự án chưa tốt nên trong quá trình thực
hiện phải điều chỉnh bổ sung dự án dẫn đến phải
điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư. Việc các dự
án phải điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư sẽ làm
tăng thời gian thu phí hoàn vốn của dự án trong
phương án tài chính; công tác khảo sát, thiết kế tại
một số gói thầu của các dự án chưa sát với thực tế,
không phù hợp dẫn đến quá trình thi công phải
điều chỉnh; dự toán còn tính sai khối lượng, định
mức, đơn giá; chất lượng một số hạng mục chưa
đảm bảo, một số công trình đường giao thông vừa
hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng đã xuất hiện
tình trạng hằn lún vệt bánh xe; công tác nghiệm
thu, thanh toán còn nhiều sai sót.
Chưa xác định chính xác số lượng phương tiện lưu
thông qua trạm thu phí
Nguyên nhân của tình trạng này là do Nhà nước
chưa có quy định về phương pháp điều tra, thống
kê. Hiện có dự án chỉ xác định chỉ tiêu này căn cứ
trên kết quả khảo sát thực tế 02 ngày của đơn vị tư
vấn như: Dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km597 -
Km605 và Km617 - Km641 tỉnh Quảng Bình.
Nhiều bất cập trong quy hoạch vị trí trạm thu phí
Kết quả kiểm toán cho thấy, khoảng cách một
số trạm thu phí đặt gần nhau, không đảm bảo
khoảng cách tối thiểu 70Km theo quy định như:
Dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km597+549 -
Km605+000 và đoạn Km617+000 - Km641+000 tỉnh
Quảng Bình đến Trạm thu phí Hầm Đèo Ngang
chỉ là 10km (tính theo nhánh Quốc lộ 1A mới); Dự
án hầm đường bộ Phước Tượng - Phú Gia cách
Trạm thuộc Dự án Quốc lộ 1 đoạn Km 791+500 -
Km 848+875 là 50 Km và cách Trạm thu phí Hòa
Phước tại Km 944 Quốc lộ 1 cũng là 50Km; Dự
án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Thị xã Uông
Bí, TP. Hạ Long có 02 trạm thu phí, trong đó có 01
trạm đặt tại Phả Lại...
Lãi suất vốn vay còn có sự chưa thống nhất
Theo quy định “Lãi suất vốn vay được xác định
trên cơ sở tham khảo mức lãi suất cho vay trung
hạn cùng kỳ hạn bình quân của ít nhất 3 tổ chức
tín dụng độc lập không liên quan đến nhà đầu tư
trên địa bàn và mức lãi suất tối đa không quá 1,3
lần mức lãi suất trái phiếu chính phủ có kỳ hạn
dài nhất tại thời điểm gần nhất với thời điểm đàm
phán hợp đồng”, tuy nhiên không quy định cụ thể
tổ chức tín dụng, cho nên chưa thống nhất trong
áp dụng mức lãi suất.
Xác định lợi nhuận của nhà đầu tư còn có sự
chênh lệch
Trong hợp đồng BOT, tỷ suất lợi nhuận của nhà
đầu tư được xác định theo tỷ lệ % trên phần vốn
chủ sở hữu. Đến nay, chưa có văn bản nào quy
định chi tiết về tỷ suất lợi nhuận của nhà đầu tư.
Do đó, việc xác định lợi nhuận của nhà đầu tư tại
các phương án tài chính giữa các dự án BOT còn
có sự chênh lệch. Cụ thể như: Dự án Quốc lộ 1
đoạn Km 672+600 - Km 704+900 tỉnh Quảng Bình,
tỷ suất lợi nhuận cố định 12%/năm; Dự án Quốc
lộ 1 đoạn Km 1642 - Km1692 tỉnh Bình Thuận, tỷ
suất lợi nhuận cố định 11,5%/năm; Dự án cải tạo,
nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Thị xã Uông Bí, TP. Hạ
Long cố định 12%/năm; Dự án Quốc lộ 19 đoạn
Km17+027 - Km 50 tỉnh Bình Định và đoạn KM108
- Km131+300 cố định 12%/năm; Dự án Quốc lộ
39B tỉnh Thái Bình cố định 14%/năm đối với phần
hợp đồng BT và cố định 11,5%/năm đối với hợp
đồng BOT...
Chi phí quản lý của nhà đầu tư chưa thống nhất
Nguyên nhân chủ yếu là do chưa có quy định
cụ thể, nên giữa các dự án chưa có sự thống nhất.
Cụ thể: Dự án Quốc lộ 39B tỉnh Thái Bình, tỷ lệ
chi phí quản lý/doanh số thu là 7%; Dự án Quốc
lộ 19 đoạn Km17+027 - Km 50 tỉnh Bình Định và
đoạn KM108 - Km131+300, tỷ lệ chi phí quản lý/
doanh số thu 10%; Dự án Quốc lộ 1 đoạn Km
672+600 - Km 704+900 tỉnh Quảng Bình, tỷ lệ chi
phí quản lý/doanh số thu 7%; Dự án Quốc lộ 1
đoạn Km 1642 - Km1692 tỉnh Bình Thuận, tỷ lệ chi
phí quản lý/doanh số thu 4,3%; Dự án Quốc lộ 1,
đoạn tuyến tránh TP. Biên Hòa tỷ lệ chi phí quản
lý/doanh số thu 11%...
Tiến độ góp vốn của các nhà đầu tư chưa như cam
kết nhưng thiếu chế tài xử lý
Tình trạng này thể hiện ở một số dự án sau:
Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn thị xã
Uông Bí – TP. Hạ Long góp vốn chủ sở hữu chỉ
đạt 10,58%/tổng vốn đầu tư (cam kết là 15%); Dự
án khôi phục, cải tạo Quốc lộ 20 đoạn Km0+00 đến
Với chức năng đánh giá, xác nhận, kết luận
và kiến nghị đối với việc quản lý, sử dụng tài
chính công, tài sản công, Kiểm toán Nhà nước
đã khẳng định vai trò không thể thiếu trong
việc kiểm tra, kiểm soát quá trình quản lý, thực
hiện đầu tư dự án theo hình thức BOT.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...74
Powered by FlippingBook