Page 16 - [Thang 1-2019] Ky 1+2 (IN 15-1)
P. 16

TÀI CHÍNH - Tháng 01/2019
                               năm 2018 tiếp tục tăng, nhưng trên 40% số DN
        HÌNH 3: TỔNG VỐN ĐẦU TƯ TOÀN XÃ HỘI NĂM 2018
              (Nghìn tỷ đồng)         đăng ký mới hoạt động thương mại, chủ yếu là
                               bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy. Các ngành
                               có số DN đăng ký tăng nhanh là kinh doanh bất
                               động sản (tăng 42%), trong khi các lĩnh vực sản
                               xuất và dịch vụ quan trọng như chế biến, chế tạo
                               tăng chậm (tăng 0,6%); khoa học, công nghệ, dịch
                               vụ tư vấn (tăng 6,6%), giáo dục và đào tạo (tăng
                               12%); thậm chí một số lĩnh vực còn giảm như thông
                               tin truyền thông (giảm 3,7%) và nông, lâm, thủy
                               sản (giảm 5,5%).
                                Theo thông tin tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới
                               năm 2018, trong số 140 nền kinh tế thì tốc độ tăng
                       Nguồn: Tổng cục Thống kê
                               trưởng các DN sáng tạo của Việt Nam còn thấp.
     tăng 3,54%, dưới mục tiêu Quốc hội đề ra. Kết quả  Điều này phần nào phản ánh môi trường kinh
     này đạt được là nhờ điều hành chính sách tài khóa  doanh hiện tại chưa tạo động lực cho khởi nghiệp
     tiếp tục linh hoạt, thận trọng, có sự phối hợp chặt chẽ  và ngành công nghệ số: Hạ tầng thông tin xếp thứ
     với chính sách tiền tệ để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ  95, kỹ năng của người đã qua đào tạo chỉ xếp thứ
     mô và mục tiêu tăng trưởng.            128, sự dễ dàng trong tìm kiếm lao động có kỹ
                               năng xếp thứ 104, chất lượng đào tạo nghề xếp thứ
     Những hạn chế của nền kinh tế
                               115, quyền sở hữu trí tuệ (105), quy định về chuẩn
      Bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2018 có nhiều   báo cáo và kiểm toán (128).
     điểm sáng, hầu hết chỉ tiêu đặt ra cơ bản đã đạt   Báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu năm 2018
     được, nền kinh tế đang hội nhập tốt và tận dụng  của Diễn đàn Kinh tế Thế giới đánh giá, các chỉ số
     được nhiều cơ hội cho tăng trưởng nhưng vẫn còn  đóng vai trò quyết định đến năng lực cạnh tranh
     một số vấn đề cần quan tâm, đó là:         của nền kinh tế trong bối cảnh Cách mạng công
      Trước hết, động lực tăng trưởng
     kinh tế chủ yếu là từ khu vực chế biến,   BẢNG: TRIỂN VỌNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ THẾ GIỚI NĂM 2019 (%)
     chế tạo, tập trung ở một số ngành lợi                  2018  2019  Chênh lệch*
     thế thuộc khu vực FDI, giá trị gia tăng                        2018  2019
     còn thấp, điều này cho thấy, chất lượng  GDP thế giới (tốc độ tăng trưởng %) 3,7 3,7 -0,2 -0,2
     tăng trưởng có cải thiện nhưng còn
     chậm. Chuyển dịch cơ cấu giữa các  Các nước phát triển      2,4  2,1  0,0  -0,1
     ngành và trong nội ngành vẫn chậm,
     các ngành mới, ứng dụng công nghệ 4.0  Hoa Kỳ              2,9  2,5  0,0  -0,2
     đã xuất hiện nhưng chưa đủ mạnh để   Nhật Bản              1,2  1,1  0,2  0,2
     tạo nên sự thay đổi về cơ cấu sản phẩm
     và cơ cấu ngành.           Khu vực đồng Euro          2,4  2,0  0,2  0,1
      Hoạt động thương mại tiếp tục mở  Các nước đang phát triển và mới nổi 4,9 4,7  0,0  -0,4
     rộng nhưng xuất khẩu cả về cơ cấu giá
     trị lẫn sản phẩm và thị trường chưa  Các nước đang phát triển và mới nổi ở châu Á 6,5 6,5 0,0 0,0
     có nhiều chuyển biến. Xuất khẩu tăng
     nhưng trên 70% vẫn đến từ khu vực  Trung Quốc           6,6  6,2  0,0  -0,2
     FDI, sản phẩm xuất khẩu chủ lực vẫn  ASEAN-5 *              5,3  5,2  0,0  -0,1
     là những mặt hàng truyền thống. Việt
     Nam chưa khai thác được tiềm năng từ  Thương mại thế giới (tốc độ tăng, %) 4,2 4,0 -0,6  -0,5
     thị trường ASEAN và Trung Quốc.    Giá hàng phi nhiên liệu (% tăng theo USD) 2,7 -0,7 -3,3 -1,2
      Môi trường kinh doanh tiếp tục
     được cải thiện mạnh mẽ và triển vọng * Chênh lệch dự báo năm 2018 và 2019 so với báo cáo tháng 7/2018
     thị trường là những động lực chính *ASEAN-5 gồm Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Philippines và Việt Nam
     thúc đẩy số DN đăng ký mới trong                    Nguồn: Quỹ Tiền tệ quốc tế (tháng 10/2018)

     16
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21